AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 2 / 2014

PROTOKÓŁ NR 2/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 19 grudnia 2014 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji zaproponowała porządek obrad:

 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

 2. Omówienie funkcjonowania komisji.

 3. Ustalenie planu pracy komisji.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie komisji zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Maria Taciak zgłosiła kandydaturę Przemysława Hirschfelda na funkcję zastępcy przewodniczącego komisji. Dodała, że radny pełnił tę funkcję w ubiegłej kadencji Rady.

Przemysław Kuczora zaznaczył, iż uzasadnione jest, by funkcje kierownicze komisji sprawowały osoby reprezentujące opozycję.

Przemysław Hirschfeld wyraził zgodę na kandydowanie, a przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” zgłoszony kandydat został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Pkt 2

Odwołując się do art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przewodnicząca komisji zaznaczyła, iż:

1) rada powiatu powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych,

2) w skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz będących członkami Zarządu,

3) komisja opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskami o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi,

4) komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli, a uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji stałych Rady.

 

Przewodnicząca komisji przywołała treść rozdziału V Statutu Powiatu Wrzesińskiego, określającego zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, informując że:

1) komisja kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

2) kontrolując gospodarkę finansową komisja odwołuje się do wyjaśnień i opinii skarbnika powiatu, głównej księgowej jednostki itp.

3) Statut określił szczegółowo: sposób, termin przeprowadzenia kontroli/sporządzenia protokołu oraz rodzaje kontroli tj.:

 1. kompleksowe obejmujące działalność podmiotu,

 2. problemowe,

 3. sprawdzające.

Pkt 3

Przewodnicząca komisji przypomniała, że plan pracy zostanie przyjęty na sesji Rady planowanej w styczniu 2015 r. Odwołując się do tematyki rozpatrywanej przez komisję w 2014 r. poprosiła jej członków o zgłaszanie zagadnień do planu pracy na kolejny rok budżetowy. Zaznaczyła, że protokoły pokontrolne z podjętych czynności będą stanowiły materiał bazowy do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. Podkreśliła, iż w II kwartale przyszłego roku członkowie komisji będą zajmować się oceną wykonania budżetu powiatu oraz wypracowaniem wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nadmieniła, iż w czynnościach kontrolnych będą uczestniczyły zespoły, składające się co najmniej z dwóch członków komisji i działające na podstawie udzielonego upoważnienia.

Przemysław Hirschfeld zaproponował podjęcie czynności kontrolnych w zakresie:

1) wydatków, inwestycji i remontów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni,

2) terminowości załatwiania spraw w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

3) terminowości załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu,

4) załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym we Wrześni,

5) przeprowadzania kontroli zewnętrznych w Starostwie,

6) sposobu rozpatrywania wniosków z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodnicząca komisji zaznaczyła, iż głównym zadaniem komisji jest kontrolowanie gospodarki finansowej podmiotu, jednak inne czynności kontrolne mogą być podjęte za zgodą Rady. Podkreśliła, iż zbadanie terminowości załatwiania spraw możliwe będzie w ramach przeprowadzenia kompleksowej kontroli jednostki. Dodała, iż skonsultuje z radcą prawnym możliwość/formę kontroli terminowości załatwiania spraw w wydziałach.

W pkt. Wolne głosy i wnioski przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie komisji mogą uczestniczyć w szkoleniach, z których na szczególną uwagę zasługują warsztaty organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodnicząca komisji

 

/-/ Maria Taciak

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (12/01/2015 11:57:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (12/01/2015 11:59:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (12/01/2015 11:59:10)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.