AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 35/2013
 

PROTOKÓŁ NR 35 /2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 13 września 2013 roku

 

W dniu 13 września 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Ustalenie terminu i trybu przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej
  w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie za okres
  I półrocza 2013 roku.

 3. Zapoznanie się z wynikiem kontroli zarządczej w 2012 roku, opracowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu (art. 68 ustawy o finansach publicznych).

 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, po powitaniu członków Komisji poinformowała o stanie realizacji planu pracy przyjętego UCHWAŁĄ NR 160/XXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Przewodnicząca zaproponowała, aby kontrolę gospodarki finansowej za okres półrocza 2013 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie przeprowadzały dwa zespoły. Komisja zaakceptowała tryb kontroli oraz termin jej realizacji, tj. 30.09.2013 roku.

Ustalono, że kontrolę w ŚDS w Pietrzykowie realizować będą:

Maria Taciak,

Henryka Waligóra

Janusz Balcerzak,

w ŚDS w Gozdowie natomiast:

Przemysław Hirschfeld

Marek Przyjemski.

W związku z planowaną kontrolą zaproszono na posiedzenie komisji główną księgową panią Annę Trubacz – w zastępstwie Skarbnika Powiatu, celem przygotowania dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie czynności kontrolnych w dniu 30.09.2013 r.

Ustalono również, że Komisja w pełnym składzie dokona wizytacji ŚDS w Gozdowie i Pietrzykowie w terminie do 14.10.2013 r., przy czym ostateczny termin zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Komisji, albowiem o tym fakcie należy powiadomić dyrektorów tychże placówek – panią Dorotę Szykowną i Annę Kulczyńską.

 

Ad. 3.

Przystępując do realizacji kontroli, przewodnicząca Komisji zapoznała członków Komisji z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych.

Dokumenty umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych przedłożył koordynator kontroli zarządczej pani Monika Michalak, która również udzielała wyjaśnień.

Komisja zapoznała się z wydanymi przez Starostę Wrzesińskiego zarządzeniami dotyczącymi kontroli zarządczej.

Wykaz zarządzeń oraz ich teksty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna poddała kontroli realizację Zarządzenia nr 53/2011 Starosty Wrzesińskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Kodeksu postępowania etycznego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Z treści postanowienia zawartego w § 3 Zarządzenia wynika, że Kodeks dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w związku z pełnieniem służby publicznej. § 36 powołanego zarządzenia stanowi, że pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Członek Komisji radny Przemysław Hirschfeld zgłosił pytanie, czy znajdują się dokumenty potwierdzające zapoznanie się przez pracowników z zasadami zawartymi w Kodeksie.

Koordynator kontroli zarządczej przedłożył pismo p.o. naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia z dnia 25.01.2012 roku, z którego wynika, że naczelnicy wydziałów potwierdzili fakt przyjęcia do wiadomości Kodeksu, jednocześnie pismem jak wyżej zobowiązani zostali do zapoznania z postanowieniami Kodeksu podległych pracowników. Pismo, o którym mowa stanowi załącznik do protokołu.

Komisja postanowiła skontrolować, czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zapoznali się z kodeksem. Na posiedzenie zaproszono naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wnioskując o przedłożenie dokumentu potwierdzającego okoliczność, o której mowa wyżej. Naczelnik wydziału pani Jolanta Pielak oświadczyła, że nie może odwrotnie przedłożyć dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracowników z Kodeksem postępowania etycznego.

Komisja ustaliła, że dokument potwierdzający przyjęcie do wiadomości postanowień Kodeksu postępowania etycznego należy przedłożyć na następnym posiedzeniu Komisji w dniu 30 września 2013 roku.

 

W dalszej części posiedzenia Komisja poddała kontroli realizację Zarządzenia nr 8/2013 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie organizacji procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 15.03.2013 r. w sprawie określenia misji, celów i zadań Starostwa Powiatowego we Wrześni. Koordynator kontroli zarządczej, pani Monika Michalak wyjaśniła, że wymienione zarządzenia zostały wprowadzone w roku bieżącym. Okolicznością opóźnienia w wydaniu i wprowadzeniu w życie zarządzeń jak wyżej był fakt, że skupiono się na wcześniejszym wydaniu zarządzeń o charakterze organizacyjnym, które porządkowały kwestie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.

Informacje, o których mowa stanowią załącznik do protokołu.

 

Koordynator kontroli zarządczej, pani M. Michalak wyjaśniła, że w przedłożonej informacji o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok, brak jest informacji o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, albowiem kontrola ta sprawowana jest na bieżąco poprzez wydawane zarządzenia. Ponadto, w myśl obowiązujących przepisów, tj. ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, Starosta Wrzesiński jako kierownik jednostki nie jest zobowiązany do składania informacji o stanie kontroli zarządczej.

Ponadto, w toku czynności kontrolnych, Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami stanowiącymi załączniki do protokołu:

- opinią audytora na temat stanu kontroli zarządczej w ramach realizacji czynności sprawdzających dot. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni,

- opinią audytora na temat stanu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
we Wrześni,

- informację o stanie kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

 

Wniosek:

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji, wyjaśnień koordynatora kontroli zarządczej stwierdza, że kontrola zarządcza sprawowana przez Starostę Wrzesińskiego jest realizowana.

Wydane zostały niezbędne akty prawne na podstawie których następuje jej wykonywanie.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Starosty Wrzesińskiego, jako kierownika Urzędu o spowodowanie, aby naczelnicy wydziałów sprawdzili, czy pracownicy przyjęli oświadczenie potwierdzające fakt zapoznania z Kodeksem postępowania etycznego, a w przypadku braku dokonali tej czynności.

Podpisy członków Komisji:

 

/-/ Maria Taciak

/-/ Henryka Waligóra

 

/-/ Przemysław Hirschfeld

 

/-/ Marek Przyjemski

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taciak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:56:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:58:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:58:28)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.