AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum » Powiatowy Zarząd Dróg w likwidacji (nie istnieje) » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni kieruje Dyrektor (zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu we Wrześni) przy pomocy Głównego Księgowego. W czasie nieobecności Dyrektora PZD we Wrześni jego obowiązki pełni osoba pisemnie wyznaczona i upoważniona przez Dyrektora.

Od dnia 12 stycznia 2012 r. p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni jest Marcin Nowak (Uchwała Nr 228/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Nowakowi - inspektorowi ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg, pełnenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni).

ZAKRESY ZADAŃ

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni

 1. Podlega Staroście i przed nim ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy PZD.

 2. Reprezentuje PZD na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy, a w szczególności:

  1. sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonaniem przez PZD powierzonych mu zadań,

  2. jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników PZD,

  3. odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i porządku przez pracowników PZD oraz ustala ich zakres obowiązków,

  4. decyduje w sprawach osobowych pracowników w zakresie przyjmowania, zwalniania, awansowania, karania, a także wynagradzania zgodnie z „Regulaminem wynagradzania",

  5. decyduje ostatecznie we wszystkich sprawach w zakresie działania komórek organizacyjnych,

  6. ustala regulaminy oraz wydaje zarządzenia i instrukcje zgodnie z zakresem działania i kompetencji,

  7. przedstawia projekty do podjęcia ostatecznych decyzji w zakresie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg,

  8. wydaje opinie, decyzje i zezwolenia dotyczące ochrony pasa drogowego w zakresie zgodnym z upoważnieniem Starosty,

  9. przyjmuje i rozpatruje skargi dotyczące pracowników PZD,

  10. przyjmuje skargi i wnioski dotyczące bieżącej działalności PZD,

  11. odpowiada za powierzony mu majątek PZD.

B. Główny Księgowy:

 1. wykonuje wszystkie czynności określone przepisami prawa w zakresie prowadzenia księgowości budżetowej PZD i ponosi za nie odpowiedzialność,

 2. nadzoruje realizację budżetu PZD,

 3. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

 4. współdziała w opracowaniu budżetu,

 5. wykonuje inne zadania określone przepisami prawa oraz zadania z polecenia lub upoważnienia Dyrektora PZD.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/07/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (15/06/2012 09:14:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 09:14:55)