AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2015

Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 299/2015 znak: WB.6740.183.2015, o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ UZBROJENIA TERENÓW WSAG ORAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 – ETAP I
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że Zarządzeniem Nr 11/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 maja 2015 r. został wyznaczony odmienny, od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym we Wrześni, czas obsługi interesantów dla Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 11.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 293/2015 znak: WB.6740.366.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 września 2014 r. nr 627/2014, znak: WB.6740.580.2014 o pozwoleniu na budowę dla: FERMY NOREK
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 289/2015, znak: WB.6740.239.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2014 r. nr 452/2014 znak: WB.6740.389.2014 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU MOTOCYKLOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
DECYZJA nr 254/2015
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 287/2015 znak: WB.6740.199.2015.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 15 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 279/2015 znak: WB.6740.200.2015, o pozwoleniu na budowę: STAWU MELIORACYJNEGO WRAZ Z KOMORĄ ROZPRĘŻNĄ WÓD DESZCZOWYCH na działkach oznaczonych nr ewid.: 53/3, 55/2, 54, obręb Grzymysławice, 124/3, obręb Chwalibogowo,
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Cukiernia Przemysław Kuczora ul. Grunwaldzka 17, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 6 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 254/2015, znak: WB.6740.118.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
Zarząd Powiatu we Września zaprasza
do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie ul. Szlachecka 26 62-300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 kwietnia 2015 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 22.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 24 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja nr 236/2015 znak: WB.6740.186.2015, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie: - hali magazynowej z zapleczem socjalno–biurowym, - hali magazynowej, - zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych, - dwóch zbiorników b/o na ścieki bytowe, - zbiornika p.poż., - infrastruktury towarzyszącej, kategoria obiektów: XVIII, VIII na działce oznaczonej numerem ewid. 1313/8, obręb Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej Września ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań
Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy Materiały Budowlane AW Wesołek Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą ul. Składowa 14, 63-041 Chocicza
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Wojciecha Zajdowicza zam. Kołaczkowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja nr 215/2015 znak: WB.6740.126.2015, o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GESTAMP POLSKA
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla SIWL sp. z o.o. ul. Leśna 10 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja nr 204/2015 znak: WB.6740.173.2015, o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 1,0 MW WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI GMINNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /elektrownia - kat. obiektu XXIX, zjazd - kat. obiektu IV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 250/1, 251, obręb Borzykowo.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 3 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja nr 198/2015 znak: WB.6740.169.2015, o pozwoleniu na budowę: ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 1,0 MW WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI POWIATOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektu: XXIX, IV/ na działkach oznaczonych numerami ewid.: 168/1, 167, obręb Zieliniec.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 12.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla AQUA Eco Sp. z o.o. ul. Jana Skrzetuskiego 7 60-177 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.02.2015 r. po dokonaniu korekty wniosku przez inwestora w dniu 19.03 2015 r. oraz 27.03.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 25.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy, ABC LOGIS Sp. z o. o. ul. Objazdowa 3, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB.6341.39.2012 z dnia 19.11.2012 r. dla GONVARRI POLSKA Sp. z o.o. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 178/2015 znak: WB.6740.98.2015, o pozwoleniu na budowę: STAWU ZIEMNEGO na działce oznaczonej nr ewid.: 268, obręb Ruda Komorska. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działek oznaczonych nr ewid.: 268, 254, 264, 261/2, obręb Ruda Komorska.
Starosta Wrzesiński ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie działką nr 749/2 o pow. 0,2119 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00025301/5.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 195/1 o powierzchni 0,4000 ha, położonej w Psarach Polskich, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00014435/3, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na budowę dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami telesterowniczymi.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 155/2015, znak: WB.6740.179.2015 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r. nr 650/2014, znak: WB.6740.615.2014 na budowę dla inwestycji pn: FABRYKA SAMOCHODÓW NOWEJ GENERACJI CRAFTER WE WRZEŚNI
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 154/2015, znak: WB.6740.108.2015, o pozwoleniu na budowę dla obiektów budowlanych: - portierni samochodów ciężarowych, - centrum odpadów, - portierni pracowników, /kat. obiektów XVIII/
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 13 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 156/2015, znak: WB.6740.119.2015, o pozwoleniu na budowę dla budowy: - hali budowy pojazdów specjalnych, - budynku Centrum Zaopatrzenia składającego się z części magazynowej oraz administracyjno - socjalnej /kat. obiektów XVIII/
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 09.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy Winter Technology Park Września ul. Sikorskiego 44, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Wandy Ratajczak
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy AUTO-SPA Sp. z o. o. ul. Sycowska 44 51-319 Wrocław
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 10 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 140/2015, znak: WB.6740.65.2015, o pozwoleniu na budowę: DWÓCH PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Haliny i Stanisława Szymańskich zam. Borzykowo
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 marca 2015 r. została wydana decyzja nr 132/2015, znak: WB.6740.87.2015, o pozwoleniu na budowę dla wykonania robót budowlanych obejmujących: - zmianę sposobu użytkowania części budynku magazynowego na halę demontażu pojazdów, - utwardzenie terenu wraz z budową wsporników do składowania pojazdów przeznaczonych do demontażu /kat. obiektu VIII/, - rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników odparowujących, na działce oznaczonej numerem ewid. 273/1001, obręb Bierzglinek.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Batorego 8, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ZELKA Sp. z o. o. Psary Małe ul. Folwarczna 8, 62-300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
III rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jana Niepoń - GBPBP PROJPRZEM S.A ul. Prymasa St.Wyszyńskiego 11 44-101 Gliwice, reprezentującego GESTAMP POLSKA sp. z o. o ul. Działkowców 12 62-300 Września oraz GONVARRI POLSKA sp. z o. o ul. Działkowców 13, 62-300 Września w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-2/08 z dnia 24.01.2008 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GESTAMP POLSKA sp. z o.o jako zakładu głównego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września, reprezentowanej przez Pana Jana Blatkiewicza EKO-MEW ul. Łokietka 32-34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Kultury została wybrana pani Natalia Jędraszak
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 19 lutego 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
Starosta Wrzesiński zawiadamia
Starosta Wrzesiński zawiadamia o zakończeniu procedury związanej z opracowaniem i zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie: Gminy Września Gminy Nekla Gminy Kołaczkowo Gminy Miłosław
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla AUTO NAPRAWA Marek Nawrocik ul. Kołobrzeska 21, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 96/2015, znak: WB.6740.859.2014, o pozwoleniu na budowę dla: PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ SIECI WN 110 kV RELACJI WRZEŚNIA - MIŁOSŁAW
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 95/2015, znak: WB.6740.42.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: -drogi publicznej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, -drogi publicznej łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 16 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 85/2015, znak: WB.6740.684.2014, o pozwoleniu na budowę: ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51,61-623 Poznań dla inwestycji polegającej na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 2 lutego 2015 r. została wydana decyzja nr 52/2015, znak: WB.6740.864.2014, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 745/2012 znak: WB.6740.699.2012 z dnia 29 października 2012 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA TUCZARNI O OBSADZIE 900 szt. ( 126 DJP), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CHLEWNI MACIOR O OBSADZIE 130 szt. ( 45,5 DJP) / kat. obiektu II / ORAZ BUDOWA CZTERECH ZBIORNIKÓW NA GNOJOWICĘ / kat. obiektu VIII /
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20 stycznia 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: - drogi publicznej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - drogi publicznej łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 stycznia 2015 r. została wydana decyzja nr 19/2015, znak: WB.6740.838.2014, o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI ORAZ DWÓCH SILOSÓW PASZOWYCH, ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI GMINNEJ, ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE
Wyciąg z obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2015 r.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI I KULTURY
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 08.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Pyzdry
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 stycznia 2015 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3896/19 o pow. 0,0603 ha.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 stycznia 2015 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie działką nr 749/2 o pow. 0,2119 ha.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 stycznia 2015 r. została wydana decyzja nr 5/2015, znak: WB.6740.791.2014, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 maja 2014 r. nr 348/2014 znak: WB.6740.283.2014 o pozwoleniu na budowę: ZAKŁADU PRODUKCJI SUSZU JAJECZNEGO
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Romana Stachowiaka zam. Stępocin
Informacja o wynikach naboru
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości został wybrany Pan Maciej Gramza.
Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza
do składania ofert w postępowaniu na wybór jednostek do świadczenia usług w zakresie usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na parkingu strzeżonym całodobowo przez 7 dni w tygodniu na terenie powiatu wrzesińskiego.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych.