AAA|rss

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 44 / 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 3703/16 położonej we Wrześni.
Zarządzenie nr 42 / 2013 z dnia 13.12.2013 r.
w sprawie powołania Zespołu oraz określenia procedury opracowania Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2014 – 2018.
Zarządzenie nr 41 / 2013 z dnia 27.11.2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni ustalonego Zarządzeniem nr 16/2009 z dnia 12.06.2009 r., zmienionego Zarządzeniem nr 48/2012 Starosty Wrzesińskiego z dnia 13.11.2012 r.
Zarządzenie nr 40 / 2013 z dnia 27.11.2013 r.
w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
Zarządzenie nr 39 / 2013 z dnia 29.10.2013 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych.
Zarządzenie nr 38 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie działką nr 130/2, z Gminą Nekla.
Zarządzenie nr 36 / 2013 z dnia 17.10.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Stanisławowo i Wódki – Gmina Września.
Zarządzenie nr 35 / 2013 z dnia 16.10.2013 r.
w sprawie procedury stosowania kart incydentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 34 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie powołania zespołu oraz określenia treści szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych dla osób nowo przyjętych na stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi, a także osób odbywających staże oraz praktyki zawodowe w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 33 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 31 / 2013 z dnia 23.09.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie i Sobiesiernie – Gmina Września.
Zarządzenie nr 30 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.
Zarządzenie nr 29 / 2013 z dnia 09.09.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Gulczewko, Gulczewo, Kawęczyn, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Radomice, Słomowo, Sokołowo i Strzyżewo – Gmina Września.
Zarządzenie nr 28 / 2013 z dnia 29.08.2013 r.
w sprawie zasad aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 27 / 2013 z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. konsultowania, monitorowania, tworzenia i realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2017.
Zarządzenie nr 26 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Września.
Zarządzenie nr 25 / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 24 / 2013 z dnia 20.06.2013 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.
Zarządzenie nr 23 / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie wrzesińskim.
Zarządzenie nr 22 / 2013 z dnia 29.05.2013 r.
w sprawie wysokości limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 21 / 2013 z dnia 27.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia użytkowego, położonego w budynku stacji transformatorowej usytuowanej przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni, dotychczasowemu dzierżawcy.
Zarządzenie nr 20 / 2013 z dnia 13.05.2013 r.
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015.
Zarządzenie nr 19 / 2013 z dnia 13.05.2013 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni
Zarządzenie nr 18 / 2013 z dnia 10.05.2013 r.
w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zarządzenie nr 17 / 2013 z dnia 09.05.2013 r.
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 16 / 2013 z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych przez barczatkę sosnówkę.
Zarządzenie nr 15 / 2013 z dnia 24.04.2013 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Zarządzenie nr 14 / 2013 z dnia 23.04.2013 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego układu graficznego zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 13 / 2013 z dnia 23.04.2013 r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 12 / 2013 z dnia 23.04.2013 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania druków kancelaryjno-archiwalnych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 11 / 2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 10 / 2013 z dnia 15.04.2013 r.
w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr 9 / 2013 z dnia 11.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich użytkownika wieczystego – Pana Szymona Kaźmierskiego.
Zarządzenie nr 8 / 2013 z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie organizacji procesu zarządzenia ryzykiem w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 7 / 2013 z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie określenia misji, celów i zadań Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 6 / 2013 z dnia 01.03.2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 36/2008 Starosty Wrzesińskiego z dnia 6.11.2008r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądów technicznych obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 4 / 2013 z dnia 10.01.2013 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarządzenie nr 3 / 2013 z dnia 09.01.2013 r.
w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr 2 / 2013 z dnia 09.01.2013 r.
w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910P) Kołaczkowo – Wszembórz” - projekt realizowany z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III – Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 – Obszary Wiejskie.
Zarządzenie nr 1 / 2013 z dnia 09.01.2013 r.
w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa -Spławie –Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.