AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2013

Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce o nr ewid. 11/2 obręb Gutowo Małe dla Pana Pawła Dzieciuchowicza.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla TARKETT POLSKA sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A, 62-322 Orzechowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 27.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego „GĄSIOREK” Sp. J. ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 29 listopada 2013 r. została wydana decyzja nr 806/2013, znak: WB.6740.776.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8, 62-300 Września.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu wraz z Partnerem - Fundacją Kształcenia Ustawicznego "Pertitia" oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni
zapraszają do udziału w BEZPŁATNYM DORADZTWIE w zakresie: „Pozyskiwanie funduszy – aktualne możliwości”.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 12.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Inalfa Roof Systems Polska sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A. ul. Kolejowa 19/21 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8 62-300 Września.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 8 listopada 2013 r. została wydana decyzja nr 751/2013, znak: WB.6740.561.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni, na działkach nr ewid.: 4442/40, 828/5, 851/6, 828/6, 828/4, 851/8, 850/8, 849, obręb Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 listopada 2013 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Starosta wrzesiński informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych, został wybrany pan Bartłomiej Kaczmarzewski
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Grzegorza i Justyny Kryczkowskich w następującym zakresie: Wykonania urządzenia wodnego – niespuszczalnego stawu dla potrzeb regulacji stosunków wodnych w gruncie, zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi na działkach o nr ewid. 181/4, 182/7 obręb Osowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 5 listopada 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczeń piwnicznych nr 2 i 3, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, znajdujących się w części piwnicznej budynku położonego na działce nr 3703/16 we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00040485/9.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce o nr ewid. 115/25 obręb Nekielka dla Jacka i Barbary Górka.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce o nr ewid. 153 obręb Czeszewo dla Pana Kazimierza Miedziaka.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 23 października 2013 r. została wydana decyzja nr 712/2013 znak: WB.6740.258.2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. ZAKŁAD PRODUKCJI ENERGII Z BIOMASY /kat. obiektu XVIII/.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
W związku z pracami nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” zwracamy się o zgłaszanie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych.
Starosta wrzesiński postanawia
sprostować z urzędu oczywiste omyłki w zawiadomieniu z dnia 1 października 2013 r. znak: WB.6740.549.2013 o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark obejmującej: przebudowę i budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę jednostronnego rowu przydrożnego, na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 13/1, 166, obręb Psary Małe, dz. 131, 21/5, 21/4, 123, obręb Psary Wielkie.
Starosta wrzesiński postanawia
sprostować z urzędu oczywiste omyłki w decyzji z dnia 1 października 2013 r. nr 653/2013, znak: WB.6740.549.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark obejmującej: przebudowę i budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę jednostronnego rowu przydrożnego, na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 13/1, 166, obręb Psary Małe, dz. 131, 21/5, 21/4, 123, obręb Psary Wielkie.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wytwarzania i gromadzenia ścieków przemysłowych w szczelnym zbiorniku o poj. 20m3, pochodzących ze Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Chwałszyce 4 (działka nr ewid. 29/3obręb Chwałszyce) i należącej do firmy MAX POL Edyta Fischer oraz wywożenie taborem asenizacyjnym do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 października 2013 r. została wydana decyzja nr 675/2013, znak: WB.6740.682.2013 o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. nr 373/2013, znak: WB.6740.333.2013 o pozwoleniu na budowę: ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO /kat. obiektu XVIII/.
Decyzja nr 653/2013
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 1 października 2013 r. została wydana decyzja nr 653/2013, znak: WB.6740.549.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, na działkach nr ewid.: dz. 13/1, 166, obręb Psary Małe, dz. 131, 21/5, 21/4, 123, obręb Psary Wielkie.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 października 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem części lokalu użytkowego na cele biurowe, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, znajdującego się na II piętrze budynku położonego na działce nr 3703/16 we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00040485/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 października 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garaż, będącego częścią nieruchomości nr 440/1 położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00015050/7.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 października 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 1 i 2, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych na działce nr 440/1 we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00015050/7.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 października 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11, usytuowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00021916/1.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 26.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe innych urządzeń – przepust oraz wykonania robót w wodach – umocnienie dna wód powierzchniowych (działka o nr ewid. 178 obręb Gutowo Małe).
Informacja o wynikach naboru
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w wydziale budownictwa, środowiska i rolnictwa, uwzględniając wysoki poziom wiedzy, a także doświadczenie w pracy w administracji samorządowej postanowiła wskazać Panią Agatę Szczepaniak na stanowisko podinspektora w/w wydziale. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja wysoko oceniła przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na w/w stanowisku.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 12.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-330 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że przystąpiono do opracowania Raportu za lata 2011 - 2012 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-17/2010 z dnia 8 kwietnia 2010r. udzielającego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Złoty Kłos” w Podstolicach ul. Kasztanowa 49, 62-330 Nekla pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód zlokalizowanego na działce o nr ewid. 21/6 w m. Podstolice oraz odprowadzania wód popłucznych do stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 21/3 w m. Podstolice, przez Gminę Nekla – Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla.
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Eugeniusza i Ewy Ptak w następującym zakresie: Wykonania urządzenia wodnego – niespuszczalnego, ziemnego stawu dla potrzeb regulacji stosunków wodnych w gruncie zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi, na działce o nr ewid. 157/4 obręb Nekielka.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 3 września 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego na działce nr 3705/1 we Wrześni przy ul. Miłosławskiej, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00021916/1.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 3 września 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem części lokalu użytkowego na cele biurowe, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, znajdującego się na II piętrze budynku położonego na działce nr 3703/16 we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00040485/9.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 23 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja nr 548/2013, znak: WB.6740.342.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – łącznika ulic Sienkiewicza i Miłosławskiej we Wrześni na działkach nr ewid.: 3699, 3715, 3730, obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rybackiego „MIŁOSŁAW” sp. z o. o ul. Rybacka 1, 62-320 Miłosław.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 sierpnia 2013 r., została wydana decyzja nr 563/2013, znak: WB.6740.444.2013 o zmianie ostatecznej decyzji z dnia 1 czerwca 2012 r. nr 341/2012, znak: WB.6740.274.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „TRUCK” s.c Robert Sztuba, Klaudia Sztuba Psary Małe ul. Długa 1b, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 13 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark obejmującej: przebudowę i budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę jednostronnego rowu przydrożnego na działkach nr ewid.: dz. 13/1, 166, obręb Psary Małe, dz. 131, 21/5, 21/4, 123, obręb Psary Wielkie.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 16 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni obejmującej: budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów, budowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego G-1, budowę elementów systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z wylotami do rowu melioracyjnego na działkach nr ewid.: 4442/40, 828/5, 851/6, 828/6, 828/4, 851/8, 850/8, 849, obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy” na działce oznaczonej nr ewid. 1318/3, obręb Września. Postępowanie zostało wszczęte dnia 30 kwietnia 2013 r. na wniosek DELTA POWER RENT Sp. z o.o., ul. Pietrusinskiego 6, 61-418 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.08.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 31 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 490/2013, znak: WB.6740.338.2013 o pozwoleniu na budowę: ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WRZEŚNIA etap I – budowa elektrowni wiatrowych i układu komunikacyjnego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego „Gąsiorek” sp. j. ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy FX Energy Poland sp. z o.o ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika Pana Jacka Fabera – Biuro Projektów BSB Faber & Faber ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej
że w dniu 26 lipca 2013 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 449/2013, znak: WB.6740.369.2013 o pozwoleniu na budowę: ZESPOŁU DWÓCH SUSZARŃ KONTENEROWYCH /kat. obiektu XVIII/ na działce oznaczonej nr ewid. 550/11, obręb Orzechowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Stanisława Tłoczka zam. Wrąbczynkowskie Holendry 55, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 15.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcja Maszyn Rolniczych i Części zamiennych KOWALSCY spółka jawna ul. Działkowców 11, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą we Wrześni ul. Ratuszowa 1.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 12 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 433/2013, znak: WB.6740.398.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ODCINEK od km 0 + 000,00 do km 0 + 202,82 ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ WRZEŚNIA – GONICE /kat. obiektu VIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miłosław z siedzibą w Miłosławiu ul. Wrzesińska 19.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę części następujących nieruchomości: obręb Bierzglinek: 139/73, 139/75, 146/3, 375/153.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: Bierzglinek, gmina Września, działka nr 139/77, działka nr 162/3, działka nr 139/50, działka nr 146/2.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 03.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Henryka Kowalskiego ul. Paderewskiego 68, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mirosława i Małgorzaty Buczkowskich zam. ul. Tęczowa 12, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 czerwca 2013 r. została wydana decyzja nr 405/2013, znak: WB.6740.414.2013 o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO /kat. obiektu XVIII/
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 1 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 410/2013, znak: WB.6740.200.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach nr ewid.: 243, 256/2, 255, obręb Sokołowo.
Zarząd Powiatu ogłasza
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o przystąpieniu do sporządzenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu …”.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mirosława i Małgorzaty Buczkowskich zam. ul. Tęczowa 12, 62-300 Września
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 29 maja 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – łącznika ulic Sienkiewicza i Miłosławskiej we Wrześni.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru Fortuna sp. z o. o ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 20.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 czerwca 2013 r. została wydana decyzja nr 358/2013, znak: WB.6740.359.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na budowie: FERMY NOREK.
Decyzja nr 360/2013
o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH /kat. obiektu VIII/.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 czerwca 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w dzierżawę pomieszczenia użytkowego położonego w budynku stacji transformatorowej, usytuowanej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14 na działce nr 3896/13, będącej własnością Skarbu Państwa wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00014898/6, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej obejmującej: budowę nawierzchni jezdni i zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej służącej wyłącznie odwodnieniu drogi, przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 243, 256/2, 255, obręb Sokołowo, stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach nr ewid. 112/2 obręb Przyborki oraz nr 4459/82, 4459/84, 4459/27, 4459/28, 355/47, 866, 4459/80, 340/9, 340/11, 340/12, 339/8, 340/10, 4459/78, 4459/79 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
mieszkańców powiatu wrzesińskiego, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych prowadzonych dla swoich nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 28 maja 2013 r. została wydana decyzja nr 299/2013, znak: WB.6740.159.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, na działkach nr ewid. 112/2 obręb Przyborki, 4459/82, 4459/84, 4459/27, 4459/28, 355/47, 866, 4459/80, 340/9, 340/11, 340/12, 339/8, 340/10, 4459/78, 4459/79, obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje się do publicznej wiadomości
że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy” na działce oznaczonej nr ewid. 1318/3, obręb Września. Postępowanie zostało wszczęte dnia 30 kwietnia 2013 r. na wniosek DELTA POWER RENT Sp. z o.o., ul. Pietrusinskiego 6, 61-418 Poznań.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 maja 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonych w miejscowości Bierzglinek, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 maja 2013 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, gmina Września, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00031076/3, oznaczonych geodezyjnie nr 139/77, 162/3 oraz zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00029579/2, oznaczonych geodezyjnie nr 139/50, 146/2.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że dnia 10 maja 2013 r. została wydana decyzja nr 251/2013, znak: WB.6740.117.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo, na działkach nr ewid.: 155, 181, 152/4, 239/4, 156/1, 156/2, obręb Starczanowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 10.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 14 maja 2013 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotowy wykaz dotyczy 133 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, gmina Września, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 maja 2013 r. została wydana decyzja nr 244/2013, znak: WB.6740.179.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z WYTWÓRNI PASZ DLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH /kat. obiektu XXX/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 25.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 25.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 25.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 08.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 9 kwietnia 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla McDonald´s Polska sp. z o .o ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 19.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Andrzeja i Doroty Wojciuch zam.62-306 Kołaczkowo ul. Kasztanowa 22.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 204/2013, znak: WB.6740.160.2013 o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBORY NA 207 DJP, BUDOWY ZBIORNIKA b/o Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ /kat. obiektu II/.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 204/2013, znak: WB.6740.160.2013 o pozwoleniu na budowę dla: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBORY NA 207 DJP, BUDOWY ZBIORNIKA b/o Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ /kat. obiektu II/.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy Jednocześnie zawiadamiamyże Starostwo będzie czynne 18 maja 2013r. (sobota) w godz. 7.00 do 15.00.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 15 kwietnia 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 9, usytuowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00021916/1, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 25 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 11 kwietnia 2013 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEPRZETARGOWEJ.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla pana Tomasza Tomkiewicza zam. Nowa Wieś Podgórna 6/1, 62-320 Miłosław.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 28.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolno – Hodowlanego Gąsiorek Sp. j., ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 09.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGROPOL sp. z o. o ul. Szlachecka 26 , 62-300 Września.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 5 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 165/2013, znak: WB.6740.166.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – SOCJALNEGO PRZY BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWO – PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWYM /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 marca 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 11 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy KARLIK Elektrotechnik Sp. z o. o., ul. Wrzesińska 19, 62-330 Nekla w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
Starosta Wrzesiński ogłasza
że w dniu 5 marca 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo, na działkach nr ewid.: 155, 181, 152/4, 239/4, 156/1, 156/2, obręb Starczanowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 13 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy HODOWLA NOREK Edyta Gąsiorek, ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 28 marca 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 12, 14, 15 i 16, usytuowanych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00021916/1.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 marca 2013 r. została wydana decyzja nr 137/2013, znak: WB.6740.146.2013 o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. nr 556/2012, znak: WB.6740.541.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI na działkach oznaczonych nr ewid.: 108/1, 109, 110, 111/1, 112, obręb Psary Małe.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.
Starosta Wrzesiński zwiadamia
że w dniu 11 marca 2013 r. została wydana decyzja nr 114/2013, znak: WB.6740.71.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 04 marca 2013 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 12, 14, 15 i 16, usytuowanych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w księdze wieczystej nr PO1F/00021916/1.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
że zgodnie z uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dn. 19 lutego 2013 r. przyznano środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 19.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 6 lutego 2013 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 12 lutego 2013 r. na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 lutego 2013 r. została wydana decyzja nr 60/2013, znak: WB.6740.60.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ Z WIATĄ MAGAZYNOWĄ /kat. obiektu XVIII/.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 04.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla WB.6341.48.2012 z dnia 03.01.2013 r. dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 23.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Bogdana i Eugenii Koczorowskich zam. Gutowo Małe ul. Za Parkiem 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW” na działce nr ewid. gruntu 163, obręb Goniczki, gm. Września. Postępowanie zostało wszczęte dnia 28.12.2012 r. na wniosek pana Macieja Rulaka, zam. Kotunia 99, 62-400 Słupca.
Zarząd Powiatu ogłasza
II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości o numerze 3703/17
Zarząd Powiatu ogłasza
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1542/2
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia „KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ” w 2013 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGROPOL sp. z o.o ul. Szlachecka 26 w Sokołowie , 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
w dniu 11.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla Browar FORTUNA sp. z o.o ul. Wrzesińska 24 62-320 Miłosław.