AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Zamówienia Publiczne » 2014 » Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje, iż termin do składania i otwarcia ofert uległ zmianie z dnia 09.01.2015 r. na 15.01.2015 r., godziny do składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

Września: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 6402051, 6404457, faks 061 6402051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrzesnia.powiat.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Usługa wykonywana będzie umową - zleceniem. Zamówienie zostało podzielone na 8 części (pakietów) z uwagi na tematykę zajęć, oznaczone jako: 1. pakiet nr I: Zarządzanie szkołą - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 2 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 6 godz. szkoleń w formie wykładów, c) 9 godz. konsultacji grupowych, d) 4 godz. konsultacji indywidualnych. 2. pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 16 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 8 godz. szkoleń w formie wykładów, c) 19 godz. konsultacji grupowych, d) 12 godz. konsultacji indywidualnych. 3. pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne - w szkole w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 35 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 22 godz. konsultacji grupowych, c) 7 godz. konsultacji indywidualnych. 4. pakiet nr IV: Metody nauczania - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 99 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 29 godz. szkoleń w formie wykładów, c) 33 godz. konsultacji grupowych, d) 34 godz. konsultacji indywidualnych. 5. pakiet V: Umiejętności wychowawcze nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 101 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 17 godz. szkoleń w formie wykładów, c) 9 godz. konsultacji grupowych, d) 26 godz. konsultacji indywidualnych. 6. pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 49 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 26 godz. konsultacji grupowych, c) 10 godz. konsultacji indywidualnych. 7. pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 43 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 10 godz. konsultacji indywidualnych. 8. pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: a) 50 godz. szkoleń w formie warsztatów, b) 2 godz. szkoleń w formie wykładów, c) 28 godz. konsultacji grupowych, d) 8,5 godz. konsultacji indywidualnych. 2. 1 godzina szkoleniowa odpowiada 1 godzinie zegarowej. 3. Miejsce realizacji zamówienia to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum na terenie powiatu wrzesińskiego. 4. Koszty pobytu, dojazdu i wyżywienia eksperta (wykładowy, trenera) i innych osób występujących przy realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy pokrywa Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 5. 5. Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe (w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu wrzesińskiego), sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkoleń, poczęstunek w formie bufetu kawowego z przekąskami, materiały biurowe. 6. Szkolenia mają być wzbogacone o zawartość merytoryczną (dodatkowe rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej) związaną z rzeczywistym środowiskiem danej placówki oświatowej oraz jej potrzebami. 7. W ramach każdej części (pakietu) Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Zapewnienia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 2) Opracowania programu szkoleń w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Powyższe należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym. Program szkolenia musi być na wysokim poziomie i stanowić poszerzenie dotychczasowej wiedzy uczestników (szkolenia na poziomie zaawansowanym), 3) Opracowania uszczegółowionego harmonogramu szkoleń w stosunku do załączonego do siwz. Harmonogram szkoleń należy uzgodnić odpowiednio z SORE lub koordynatorem sieci na co najmniej tydzień przed planowanymi zajęciami. Zajęcia będą się odbywać głównie popołudniami, po zajęciach lekcyjnych. Na trzy dni przed ustalonymi zajęciami Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu, w którym ma odbyć się szkolenie (dotyczy pozycji z harmonogramu załączonego do siwz, gdzie wpisano w kolumnie miejsce realizacji). 3) Opracowania i udostępnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych, (oznakowanych logotypami: UE, EFS, POKL) oraz 1 egzemplarza lub kserokopii Zamawiającemu; 4) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie każdej z ofert doskonalenia i pracach sieci współpracy i samokształcenia z potwierdzeniem liczby odbytych godzin i zakresu merytorycznego, 5) Przedstawienie Zamawiającemu listy nauczycieli, którym wydano zaświadczenia z informacją o zakresie merytorycznym szkoleń. 6) Przekazanie Zamawiającemu bezpośrednio po realizacji danej formy doskonalenia, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych oryginałów dokumentów powstałych w wyniku realizacji form doskonalenia, do których wytworzenia zobowiązany został Wykonawca, 7) Oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (zarówno w wersji pisemnej, jak i elektronicznej). Zamawiający przekaże niezbędne logowanie drogą elektroniczną, po podpisaniu umowy. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia. 9) świadczenia usługi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem zajęć. 10) Współpraca z SORE, koordynatorami sieci a także menadżerem projektu w zakresie organizacji spotkań, 11) Prowadzenie dokumentacji zajęć w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego (m.in. prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności według wzoru Zamawiającego, sporządzenie dokumentacji fotograficznej). Zamawiający wymaga dostarczenia po zakończeniu zajęć z danego pakietu na nośniku elektronicznym co najmniej 2 zdjęć z każdej przeprowadzonej formy doskonalenia (warsztat/wykład). Zdjęcia należy opisać i opatrzyć datą w celu identyfikacji danej formy doskonalenia. 12) Zachowania w tajemnicy danych do których uzyska dostęp w związku z realizacją zamówienia. 8. Szkolenia odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie załączonym do SIWZ. W wyjątkowych sytuacjach terminy spotkań mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje najpóźniej na 7 dni przed planowanymi zajęciami. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia Zamawiający poinformuje najpóźniej na 3 dni przed planowaną formą doskonalenia. 9. Funkcja eksperta winna być pełniona przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. 10. Przed rozpoczęciem realizacji umowy a także w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję eksperta Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję eksperta potwierdzających jej kwalifikacje oraz doświadczenie, na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba nie spełnia wymaganych kwalifikacji, Zamawiający zażąda wskazania innej osoby, która będzie spełniać wymogi wskazane w SIWZ. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację formy doskonalenia. 12. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokładne adresy placówek wskazanych w zał. nr 9 do SIWZ pn. Harmonogram oraz wskaże osoby do kontaktu. Zakres obowiązków osób wykonujących przedmiot zamówienia wynikający z umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nie może powodować kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie zawartej umowy. Ponadto osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia nie mogą przekroczyć limitu 240 godzin pracy w miesiącu na osobę w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i Zamawiającego. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że od dnia podpisania umowy nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z ich zatrudnieniem. W przypadku jeżeli w/w osoby są lub będą zatrudnione w jednej z ww. instytucji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z ich zatrudnieniem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku ofert częściowych zamówieniem podstawowym jest każda poszczególna część zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony jeżeli wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 5 form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) i potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie, dotyczy każdej części postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • pakiet nr I: Zarządzanie szkołą. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. zarządzania szkołą. pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. motywowania uczniów i treningu twórczości w pracy zespołowej. pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj.: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. technologii informacyjno-komunikacyjnych. pakiet nr IV: Metody nauczania Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje: a) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. metod nauczania oraz b) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje logopedy. pakiet V: Umiejętności wychowawcze nauczyciela Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. umiejętności wychowawczych nauczyciela. pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. współpracy szkoły z rodzicami. pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje: a) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. metod nauczania oraz b) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - kwalifikacje logopedy. pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, - ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się minimum 300 godzinami pracy trenerskiej. - doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj. sukcesu edukacyjnego w szkole.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 60

 • 2. doświadczenie wykonawcy - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie w Załączniku nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na osobę spełniającą wymagania określone w SIWZ jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych tj. jak np. choroba, śmierć udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola, skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrzesnia.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 , 62 - 300 Września.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 , 62 - 300 Września, pok. 11 a (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowany przez Powiat Wrzesiński, dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Modyfikacja

 

 

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”

Starostwo Powiatowe

ul. Chopina 10, 62-300 Września

tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51

www.wrzesnia.powiat.pl, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl