AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2005 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2005 (II kadencja)

Lista wiadomości
335 / 2005 z dnia 30.12.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
334 / 2005 z dnia 30.12.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok.
333 / 2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
332 / 2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni testerów SmartClip Multidrug na obecność narkotyków
331 / 2005 z dnia 21.12.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
330 / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego
329 / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez ADO – MED Sp. z o.o. cesji wierzytelności z umowy z dnia 31.10.2005 roku zawartej z Powiatem Wrzesińskim na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych budynku
328 / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 327/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2005 r.
327 / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
326 / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 230/2005 z 8 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005
325 / 2005 z dnia 13.12.2005 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
324 / 2005 z dnia 13.12.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego na rok 2005 SPZOZ we Wrześni
323 / 2005 z dnia 30.11.2005 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na wybór ubezpieczyciela mienia powiatu wrzesińskiego oraz wszczęcia kolejnego postępowania
322 / 2005 z dnia 29.11.2005 r.
w sprawie: wyznaczenia Zespołów do dokonania czynności przekazania nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia MONAR oraz na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
321 / 2005 z dnia 29.11.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
320 / 2005 z dnia 29.11.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
319 / 2005 z dnia 29.11.2005 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
318 / 2005 z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: powołania pana Marka Chęcińskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni
317 / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.
316 / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
315 / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: powołanie komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagród Starosty
314 / 2005 z dnia 14.11.2005 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2006.
313 / 2005 z dnia 08.11.2005 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006
312 / 2005 z dnia 8.11.2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 311/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 listopada 2005 r.
311 / 2005 z dnia 8.11.2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór ubezpieczyciela mienia powiatu wrzesińskiego.
310 / 2005 z dnia 19.10.2005 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie.
309 / 2005 z dnia 19.10.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005.
308 / 2005 z dnia 19.10.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok.
307 / 2005 z dnia 11.10.2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego użycia przez Związek Harcerstwa Polskiego "Ośrodek WATRA" Herbu Powiatu Wrzesińskiego
306 / 2005 z dnia 11.10.2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego użycia przez Stowarzyszenie Chór “Camerata” we Wrześni Herbu Powiatu Wrzesińskiego
305 / 2005 z dnia 11.10.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji na budynku znajdującym się na nieruchomości o nr 1271/10 oraz wyboru Powiatu Wrzesińskiego do występowania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w prowadzonym przez wspólnotę lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji budynku znajdującego się na nieruchomości o nr 1271/10.
304 / 2005 z dnia 11.10.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 283/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.07.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest powiat wrzesiński, wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont dachu i elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach nr 1271/10 i 1271/11.
302 / 2005 z dnia 30.09.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005.
301 / 2005 z dnia 20.09.2005 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 295/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13.09.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Września w sezonie 2005/2006.
300 / 2005 z dnia 20.09.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wykup ambulansu marki Opel Movano przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
299 / 2005 z dnia 20.09.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn przez SP ZOZ we Wrześni.
298 / 2005 z dnia 20.09.2005 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych budynku.
297 / 2005 z dnia 13.09.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 160/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.06.2004 r. zmienionej uchwałą nr 175/2004 o powierzeniu zadań doradcy metodycznego
296 / 2005 z dnia 13.09.2005 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2005.
295 / 2005 z dnia 13.09.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Września w sezonie 2005/2006.
294 / 2005 z dnia 31.08.2005 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie.
293 / 2005 z dnia 31.08.2005 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kaczmarek.
292 / 2005 z dnia 31.08.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni samochodu osobowego marki Polonez Caro, nr rejestracyjny PZD 800E.
291 / 2005 z dnia 31.08.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005.
290 / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych budynku.
289 / 2005 z dnia 17.08.2005 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 roku.
288 / 2005 z dnia 17.08.2005 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
287 / 2005 z dnia 3.08.2005 r.
w sprawie: wyboru Powiatu Wrzesińskiego do występowania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej we wspólnie prowadzonym przez wspólnotę lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10 oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont dachu i elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11
286 / 2005 z dnia 26.07.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
285 / 2005 z dnia 26.07.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
284 / 2005 z dnia 26.07.2005 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
283 / 2005 z dnia 26.07.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński, wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont dachu i elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11
282 / 2005 z dnia 19.07.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 278/2005 o powołaniu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
281 /2005 z dnia 19.07.2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 280/2005 z dnia 19 lipca 2005 r.
280 / 2005 z dnia 19.07.2005 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
279 / 2005 z dnia 12.07.2005 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
278 / 2005 z dnia 12.07.2005 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
277 / 2005 z dnia 12.07.2005 r.
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2005 r.
276 / 2005 z dnia 12.07.2005 r.
w sprawie: ustalenia numerów ewidencyjnych dla dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
275 / 2005 z dnia 06.07.2005 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
274 / 2005 z dnia 06.07.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Do nowej pracy. Program kompleksowego wsparcia osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w powiecie wrzesińskim”, w ramach Działania 2.4 „Reorganizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
273 / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
272 / 2005 z dnia 28.06.2005 r.
w sprawie: przekazania mienia na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
271 / 2005 z dnia 28.06.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
270 / 2005 z dnia 28.06.2005 r.
w sprawie: zawarcia umów w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych z siedzibą na terenie powiatu wrzesińskiego
269 / 2005 z dnia 21.06.2005 r.
w sprawie: skreślenia i przyznania studentom stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych
268 / 2005 z dnia 21.06.2005 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów z Partnerami, obejmujących Działania 2 i 3 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL”
267 / 2005 z dnia 21.06.2005 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006
266 / 2005 z dnia 15.06.2005 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
265 / 2005 z dnia 15.06.2005 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni
264 / 2005 z dnia 15.06.2005 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
263 / 2005 z dnia 15.06.2005 r.
w sprawie złomowania środka trwałego SPZOZ we Wrześni
262 / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego – CKP Warsztaty Szkolne
261 / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2005
260 / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
259 / 2005 z dnia 19.05.2005 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
258 / 2005 z dnia 19.05.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2004 rok
257 / 2005 z dnia 19.05.2005 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni rozdrabniacza do gałęzi BERKILI 18 D
256 / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
255 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego we Wrześni pod Nr KW 33364
254 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
253 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni
252 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2005 r.
251 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: Upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
250 / 2005 z dnia 28.04.2005 r.
w sprawie: wydania opinii dotyczącej budowy drogi dojazdowej przy drodze krajowej nr 15 w m. Obłaczkowo
249 / 2005 z dnia 19.04.2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2005
248 / 2005 z dnia 19.04.2005 r.
w sprawie: nieodpłatnego używania przez Urząd Skarbowy we Wrześni Herbu Powiatu Wrzesińskiego
247 / 2005 z dnia 19.04.2005 r.
w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół zawodowych nr 2 we Wrześni w roku szkolnym 2004/2005
246 / 2005 z dnia 19.04.2005 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działek nr: 375/8, 375/10, 375/11, 375/13, 375/14, położonych w Bierzglinku, gmina Września
245 / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Szansa dla Młodych” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
244 / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Kolejny Start” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
243 / 2005 z dnia 05.04.2005 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miłosław
242 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
241 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
240 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2004 rok
239 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zawarcia umów w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych z siedzibą na terenie powiatu wrzesińskiego
238 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia zbycia leków przez SPZOZ we Wrześni na rzecz ZOZ Gniezno
237 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zaopiniowania planu przychodów i wydatków na 2005 r. SP ZOZ we Wrześni
236 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Działania 1.4 SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
235 / 2005 z dnia 29.03.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
234 / 2005 z dnia 08.03.2005 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2005
233 / 2005 z dnia 08.03.2005 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych
232 / 2005 z dnia 08.03.2005 r.
w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2004/2005
231 / 2005 z dnia 08.03.2005 r.
w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2004/2005
230 / 2005 z dnia 08.03.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału środków i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005
229 / 2005 z dnia 01.03.2005 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
228 / 2005 z dnia 08.02.2005 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Kołaczkowie
227 / 2005 z dnia 08.02.2005 r.
w sprawie zaopiniowania aneksu do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września
226 / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwa „Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL”
225 / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni Pana Jerzego Szamałka
224 / 2005 z dnia 18.01.2005 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
223 / 2005 z dnia 18.01.2005 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
222 / 2005 z dnia 18.01.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 215/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 14.12.2004 r. W sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
221 / 2005 z dnia 4.01.2005 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panu Wojciechowi Mól do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL”
220 / 2005 z dnia 4.01.2005 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
219 / 2005 z dnia 4.01.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 1.4 SPO RZZ 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego