AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 47/2014
 

PROTOKÓŁ NR 47/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 29 kwietnia 2014 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów cząstkowych zespołów kontrolnych, które stanowić będą integralną część opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 r.

 2. Wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym.

 3. Wyrażenie opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

 1. Wyrażenie opinii o rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.


Ad. 1.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła następujące protokoły:

- protokół z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku – załącznik nr 2 do protokołu,

- protokół z kontroli wydatków budżetowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej  oraz zobowiązań wymagalnych – załącznik nr 3 do protokołu,

- protokół z kontroli w zakresie zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie – załącznik nr 4 do protokołu,

- protokół oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów    publicznych – załącznik nr 5 do protokołu,

- protokół z kontroli dotyczący realizowanych procedur w zakresie zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w 2013 roku – załącznik nr 6 do protokołu.Ad. 2.

Komisja Rewizyjna celem zbadania bilansu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok korzystała z następujących dokumentów:


 1. sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

 2. potwierdzeń środków na rachunkach bankowych,

 3. sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

 4. oraz z dokumentacji księgowej.

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 roku Komisja Rewizyjna ustaliła, że:


Aktywa

1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 roku na rachunku bankowym wynosiły 5.059.400,25 zł:

1) Konto organu stanowiła kwota 4.806.821,44 zł, w tym: 184.432,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2014 rok oraz kwota 1.978.810,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2014 roku.

2) Konta do realizacji projektów (4 rachunki bankowe) oraz konta środków niewygasających (2 rachunki bankowe) kwota 252.578,81 zł.

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2013 r. w pozycji I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 5.059.400,25 zł i jest ona zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych.

2. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazana kwota 306.634,70 zł na którą składają się następujące pozycje:

1) II.2. Należności od budżetów - należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 301.613,43 zł.

2) II.3. Pozostałe należności i rozliczenia - należności od jednostek organizacyjnych, które nie przekazały nie zrealizowanych środków na wydatki na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 5.000,00 zł oraz które zrealizowały dochody, a nie przekazały ich na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 21,27 zł.

3. W pozycji III. Inne aktywa wykazana kwota 33.969,94 zł stanowi przypis odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin zapłaty mija w styczniu 2014 roku.


Pasywa

 1. Saldo w bilansie wykazano w pozycji I. Zobowiązania kwota 12.322.810,58 zł jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 1. W pozycji I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto kwotę 33.969,94 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – odsetki płatne w styczniu 2014 roku.

 2. W pozycji I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) ujęto kwotę 12.283.823,00 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – kredyty zaciągnięte przed rokiem 2013.

 3. W pozycji I.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto kwotę 5.017,64 zł, na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji i zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.


 1. W pozycji II. 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +3.203.378,62 zł. Komisja analizując tę pozycję odniosła się do sprawozdania Rb – NDS, z którego wynika, że nadwyżka wykazana w w/w sprawozdaniu wynosi 3.082.711,62 zł. Nadwyżka budżetu wykazana w pozycji II.1.1. jest wyższa o kwotę 120.667,00 zł. Kwota 120.667,00 zł stanowi niewykonane wydatki, które zostały ujęte w pozycji II.1.3 bilansu. Ponadto komisja ustaliła, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb – 27 S za 2013 rok wynoszą 63.717.537,17 zł, natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb – 28 S za 2013 rok wynoszą 60.634.825,55 zł.


 1. W pozycji II. 5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi 12.289.426,31 zł i jest zgodny z ewidencją księgową.


 1. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.163.242,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień skarbnika na kwotę 2.163.242,00 zł składają się następujące pozycje :

 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2014 roku w kwocie 1.978.810,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 20 grudnia 2013 roku,

 2. dotacja celowa na rok 2014 (rozdz. 75411) w kwocie 184.432,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 27 grudnia 2013 roku.Ad. 3.

Komisja Rewizyjna wyraziła opinię o wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.


Komisja stwierdza, że przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego jest zgodny z przepisem art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 3 tejże ustawy.


Ad. 4.

Komisja Rewizyjna przystępując do wyrażenia opinii o rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok zapoznała się z Uchwałą Nr SO--0954/17/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2013 – stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Z uwagi, że Skład Orzekający RIO wyraził wątpliwość, w zakresie podstawy prawnej wydatkowania środków z budżetu powiatu na udzielenie pomocy rzeczowej Kołom Pszczelarzy poprzez dokonanie zakupu węzy pszczelej i leków. W ocenie składu Orzekającego wydatki te nie mieszczą się w dyspozycji przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska praz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto Skład Orzekający zauważa, że z danych zamieszczonych w sprawozdaniu wynika, że wydatki na zorganizowanie uroczystości patriotycznych i państwowych sklasyfikowano w dwóch działach, a winny być ujęte tylko w dziale 921 rozdz. 92195.

Z uwagi na powyższą okoliczność, Komisja wystąpiła do Skarbnika Powiatu o zajęcie stanowiska w tej sprawie i udzielenie stosownych wyjaśnień.

Pismem z dnia 29.04.2014 r. Skarbnik Powiatu Beata Walkowiak udzieliła wyjaśnień - załącznik nr 7 do protokołu.

Z wyjaśnień wynika, że dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego zostały przedłożone w sposób rzetelny i nade wszystko umożliwiający ocenę sytuacji finansowej powiatu.

Komisja Rewizyjna na podstawie szczegółowej analizy złożonego przez Zarząd Powiatu we Wrześni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z częścią opisową, a także po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego stwierdza, że dokumentacja przygotowana została w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dokonywanych wydatków potwierdziła, iż były one realizowane w sposób celowy, oszczędny i gospodarny przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Okoliczności o których mowa potwierdziły także wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję w roku budżetowym w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego. Komisja stwierdza, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego prawidłowo realizował budżet w 2013 roku.


Ad. 5.

Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.


Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że następne posiedzenie, na którym sporządzona zostanie opinia w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni odbędzie się 7 maja 2014 roku, o godz. 13:00.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodnicząca M. Taciak zamknęła 47 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji

/-/ Maria Taciak


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taciak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:04:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 14:05:36)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.