AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 9/2015

PROTOKÓŁ NR 9/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 6.05.2015 r.

Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się od poinformowania członków Komisji przez Przewodniczącą, że dyrektorzy kontrolowanych jednostek tj. Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni, zapoznali się z ustaleniami zawartymi w protokołach kontroli i przyjęli ich treść nie wnosząc uwag.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów cząstkowych zespołów kontrolnych w zakresie:

 1. Wykonania dochodów budżetowych

 2. Wykonania wydatków budżetowych

 3. Rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej

 4. Zobowiązań wymagalnych

 5. Zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

      2. Ocena sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

        3. Ustalenia odnośnie realizowanych procedur w zakresie zamówień publicznych.

      4. Wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego oraz wydatków na realizację programów finansowych z art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

      5. Wyrażenie opinii o rzetelności sporządzonego przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014.

      6. Wolne głosy i wnioski.

      Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym Przewodnicząca komisji przystąpiła do jego realizacji.

  Ad 1:

  a) Protokół cząstkowy z posiedzenia zespołu kontrolnego I z dnia 27.04.2015 r.,dotyczący przeprowadzonej kontroli w zakresie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014 który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu przedstawił przewodniczący zespołu kontrolnego – Pan Stefan Tomczak

  Komisja przyjęła ustalenia zawarte w protokole 6 głosami „za” podczas głosowania na posiedzeniu.

  b) Protokół cząstkowy z posiedzenia zespołu kontrolnego II z dnia 23.04.2015 r w zakresie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przedstawiła przewodnicząca zespołu kontrolnego – Pani Maria Taciak:


  Komisja przyjęła ustalenia zawarte w protokole 6 głosami „za” podczas głosowania na posiedzeniu.

  c) Protokół cząstkowy z posiedzenia zespołu kontrolnego II z dnia 23.04.2015 r.,w zakresie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przedstawiła przewodnicząca zespołu kontrolnego – Pani Maria Taciak:

  Komisja przyjęła ustalenia zawarte w protokole 6 głosami „za” podczas głosowania na posiedzeniu.

  d) Protokół cząstkowy z posiedzenia zespołu kontrolnego II z dnia 30.04.2015 r.,w sprawie kontroli sprawozdań dotyczących zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu przedstawił przewodniczący zespołu kontrolnego – Pan Stefan Tomczak.

  Komisja przyjęła ustalenia zawarte w protokole 6 głosami „za” podczas głosowania na posiedzeniu.

  e) Protokół cząstkowy z posiedzenia zespołu kontrolnego II z dnia 23.04.2015 r. w zakresie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2014, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przedstawiła przewodnicząca zespołu kontrolnego – Pani Maria Taciak:


  Komisja przyjęła ustalenia zawarte w protokole 6 głosami „za” podczas głosowania na posiedzeniu.

  Ad. 2:

  Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami budżetowymi i dokonała ich oceny w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych tj:Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014,

Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014,

Rb – Z – Kwartalne sprawozdanie z ostanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2014 r.

Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku,

Rb – NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014,

Rb – UN – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2014 roku,

Rb – UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 201 roku,

Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.Wniosek: Komisja Rewizyjna stwierdza, że wymienione powyżej sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem przedłożonym przez Zarząd Powiatu. Komisja nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

  Ad 3:

  Odnośnie realizowanych procedur w zakresie zamówień publicznych komisja ustaliła, że w tym zakresie należy wykorzystać ustalenia z kontroli przeprowadzonej w dniu 12.02.2015 r. której przedmiotem był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.)

  Ad 4:

  Na posiedzeniu Komisja wyraziła również opinię o sprawozdaniu finansowym po uprzednim zapoznaniu się z nim jak również wyraziła opinię o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .Komisja Rewizyjna celem zbadania bilansu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok korzystała z następujących dokumentów:

a) sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku toku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

b) potwierdzeń środków na rachunkach bankowych,

c) sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

d) oraz z dokumentacji księgowej.

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok Komisja Rewizyjna ustaliła:AKTYWA1. Środki pieniężne za dzień 31.12.2014 roku na rachunku bankowym wynosiły

3.792.331,29 :

1) Konto organu kwota 3.728.339,47 zł w tym 187.596,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2015 rok oraz kwota 2.010.200,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2015 roku.

2) Konta do realizacji projektów (2 rachunku bankowe) kwota 63 991,82 zł

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 r. w pozycji I 1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 3.792.331.,29 zł i jest zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych.

2. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazano kwotę 370.810,31 zł, na którą składają się następujące pozycje:

1) II.2. Należności od budżetów – należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 351.309,88 zł

2) II.3. Pozostałe należności i rozliczenia – należności od jednostek organizacyjnych, które nie przekazały nie zrealizowanych środków na wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 19 500,00 zł oraz które realizowały dochody, a nie przekazały ich na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 0,43 zł.

3. W pozycji III. Inne aktywa wykazana kwota 24.732,92 zł stanowi przypis odsetek od zaciągniętych kredytów, których termin zapłaty mija w styczniu 2015 roku.PASYWA1. Saldo w bilansie wykazane w pozycji I. Zobowiązania kwota 10 911.522,25 zł jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku:

1) W pozycji I 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto kwotę 24.732,92 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – odsetki płatne w styczniu 2015 roku.

2) W pozycji I. 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) ujęto kwotę 10.883.823,00 zł. Kwota stanowi zobowiązanie wobec banków – kredyty zaciągnięte przed rokiem 2014.

3) W pozycji 1.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto kwotę 2.996,33 zł, na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji i zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

2. W pozycji II 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus +285.240,96 zł. Komisja analizując tę pozycję odniosła się do sprawozdania Rb-NDS, z którego wynika, że nadwyżka wykazana w w/w sprawozdaniu wynosi +285.240,96 zł. Ponadto komisja ustaliła, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb-27 S za rok 2014 wynoszą 63.161.918,20 zł, natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb-28S za rok 2014 wynoszą 62.876.677,24 zł.

3. W pozycji II.5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi -9.206.714,69 zł i jest zgodny z ewidencją księgową.

4. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.197.796,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień skarbnika na kwotę 2.197.796,00 zł składają się następujące pozycje:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2015 r w kwocie 2.010.200,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 22 grudnia 2014 roku,

2. dotacja celowa na rok 2015 (rozdz.75411) w kwocie 187.596,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Wniosek: Komisja Rewizyjna stwierdza, że dane wykazane w bilansie z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem przedłożonym z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok.

W kwestii wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna wyraziła opinię o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Komisja stwierdza, że przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie dotyczące programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego jest zgodny z przepisem art. 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 3 tejże ustawy.

Ad. 5:

  Komisja wyraziła również opinię o rzetelności sporządzonego przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok. Zapoznała się z uchwałą nr SO-0754/29/5/Ko/2015 składu orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok. Z ustaleń zawartych w przywołanej uchwale skład orzekający wykazał, że w części opisowej sprawozdania odnotowano nieliczne omyłki dotyczące zobowiązań niewymagalnych. Z uwagi na powyższe komisja rewizyjna wystąpiła do skarbnika powiatu o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Skarbnik powiatu pismem z dnia 6 maja 2015 roku złożyła wyjaśnienia z których wynika, co następuje:

W odniesieniu do wskazanych przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej rozbieżności w zakresie kwoty zobowiązań niewymagalnych na koniec 2014 roku pomiędzy kwotą zobowiązań wykazaną w załączniku nr 1 do uchwały nr 72/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2015 roku a sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku dnia 31 grudnia 2014 roku informujemy, że:

- na dzień podjęcia wyżej powołanej uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni kwota na stronie 152 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały (4.180.212,34 zł) i kwota zobowiązań wykazana w kolumnie 7 korekty nr I do sprawozdania Rb-28S za rok 201 z dnia 19 marca 2015 roku (4.180.212,34 zł) były zgodne,

- w dniu 8 kwietnia 2015 roku (to jest 15 dni po podjęciu przez Zarząd Powiatu we Wrześni uchwały nr 72/2015) złożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej korektę nr 2 niniejszego sprawozdania, w którym w kolumnie 7 wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.176.444,10 zł i do tej kwoty odniósł się w analizie porównawczej Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale nr SO-0954/29/5/Ko/2015.

Zatem na dzień podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok zachodziła pełna zgodność pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 1 do powołanej wyżej uchwały, a sprawozdaniem Rb-28S za 2014 rok. Kserokopia korekty nr 1 sprawozdania Rb-28S z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Skład orzekający stwierdził w wyżej wymienionej uchwale, że wydatki na udzielenie pomocy rzeczowej kołom pszczelarzy w powiecie wrzesińskim poprzez zakup węzy pszczelej i leków nie mieszczą się w dyspozycji art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, w którym wyspecyfikowano zadania powiatów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez odesłanie do art. 400a ust. 1, pkt 2, 5, 8 ,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-41 ww ustawy. Z uwagi na wykazane uchybienie komisja rewizyjna wystąpiła także do skarbnik powiatu o zajęcie stanowiska w tym zakresie. Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 roku naczelnik wydziału budownictwa, środowiska i rolnictwa wyjaśniła, co następuje:

Zarząd Powiatu we Wrześni za podstawę działania w przedmiocie udzielenia wsparcia rzeczowego poprzez zakup i przekazanie węzy oraz leków dla kół pszczelarskich przyjął art 400a ust 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska, w świetle którego powiaty mogą finansować :inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska”. Wsparcie w powyższym zakresie działań realizowanych przez koła pszczelarskie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, gdyż przeciwdziała współczesnemu rolnictwu przemysłowemu powodującemu spadek populacji pszczół i ograniczającemu możliwość zapylania przez nie roślin uprawnych oraz dziko rosnących. Działania Powiatu w powyższej materii są również zgodne z polityką ochrony środowiska wyrażoną min. w Powiatowym programie ochrony środowiska zatwierdzonym uchwałą 223/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.11.2013 r. Jako kierunek działania w Programie wskazano ochronę przyrody i krajobrazu w tym wspieranie kół pszczelarskich.Odnosząc się do uwagi RIO o niskiej realizacji wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, skarbnik powiatu złożyła wyjaśnienie uzasadniające przyczyny takiego stanu pisemnie w dniu 6 maja 2015 r. Pismo to stanowi złącznik nr 6 do niniejszego protokołu. We wspomnianym piśmie Pani Skarbnik wyjaśniła, co następuje:

w załączniku nr 8 do Uchwały nr 72/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok wykazano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie tych wydatków stanowiło 23,01% planu w tym zakresie. Tak niski poziom wykonania ma związek z tym, że nakłady na ochronę środowiska ponoszone są ściśle według potrzeb z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa. Ze środków tych zaplanowano między innymi wkład własny powiatu na realizację przedsięwzięcia pn: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku”. Zadanie to odbywało się na wniosek podmiotów zainteresowanych, a planowanie pierwotnie koszty były wyższe niż oferta złożona przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Pozyskane przez Powiat Wrzesiński środki na ten cel w całości pokryły koszty realizacji tego przedsięwzięcia. Nadto w 2014 roku przeprowadzono akcję pn „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci”, która współfinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadmienia się przy tym że przy braku dofinansowania zadanie to byłoby realizowane w całości ze środków powiatu. Ponadto realizacja pozostałych wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej następowała w trakcie 2014 roku z uwzględnieniem zapotrzebowania wnioskodawców.Wniosek: Komisja Rewizyjna na podstawie szczegółowej analizy złożonego przez Zarząd Powiatu we Wrześni sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z częścią opisową, a także po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego stwierdza, że dokumentacja przygotowana została w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dokonywanych wydatków potwierdziła, iż były one realizowane w sposób celowy, oszczędny i gospodarny przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Okoliczności o których mowa potwierdziły także wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję w roku budżetowym w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego. Komisja stwierdza, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego prawidłowo realizował budżet w 2014 roku.

  Ad 6:

  Z uwagi na brak zapytań i wniosków zakończono posiedzenie.Skład Komisji Rewizyjnej:Maria Taciak -przewodnicząca …..........................................................Stefan Tomczak …..........................................................Przemysław Kuczora …..........................................................Czesław Borkowski …..........................................................Przemysław Hirschfeld …..........................................................Henryka Waligóra …..........................................................Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Taciak

protokół sporządziła:

Natalia RatajczykOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (08/05/2015 14:23:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (15/05/2015 09:43:10)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.