AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

Lista wiadomości
457 / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
456 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych na wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego 1
455 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
454 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
453 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
452 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
451 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2007
450 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie wyboru formy II przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
449 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
448 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia stanowiącego wyposażenie dwóch pokoi gościnnych oraz sali sesyjnej
447 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
446 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
445 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
444 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
443 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
442 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
441 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wrzesińskiego
440 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów Starosty Wrzesińskiego
439 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne
438 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
437 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
436 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
435 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
434 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń biurowych na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
433 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
432 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
431 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Września w sezonie 2006/2007
430 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2006
429 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Móla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia porozumienia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego na realizację programu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
428 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie powstałych z tytułu noclegów pracowników Zakładów Produkcyjno – Usługowych „TECH-AGRO-MOSTY” Sp. z p.o. we Wrocławiu ul. Bednarska 7A
427 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej
426 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
425 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
424 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: zmiany kwoty stypendium określonej w uchwale Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
423 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
422 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
421 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
420 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
419 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku
418 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
417 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
416 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Priorytetu II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji –promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
415 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
414 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
413 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie użyczenia i oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
412 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
411 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
410 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
409 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
408 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
407 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zmiany warunków umowy o pracę w części dot. pracy i płacy Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – Piotrowi Michalakowi
406 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
405 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Stypendia unijne w roku akademickim 2006/2007 szansą studentów z powiatu wrzesińskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
404 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
403 / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
402 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie tomografu komputerowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
401 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie przeprowadzenia robót remontowo – elewacyjno – dachowych budynku garażowo – mieszkalnego ul. 3 Maja 12 we Wrześni
400 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych dla Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
399 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
398 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania godzin na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą szkolną na terenie powiatu wrzesińskiego
397 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: użyczenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni sprzętu służącego edukacji stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i „spawalniczej”, zakupionego ze środków Programu Phare 2003
396 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie udzielenia Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
395 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na złomowanie pojazdu samochodowego
394 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie garażu zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr 3703/14, położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej
393 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
392 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
391 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006 r.
390 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński, wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11
389 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji na budynku znajdującym się na nieruchomości o nr 1271/10 oraz wyboru Powiatu Wrzesińskiego do występowania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w prowadzonym przez wspólnotę lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji budynku znajdującego się na nieruchomości o nr 1271/10
388 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne w nieruchomości oznaczonej działką nr 3800/48
387 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działek nr: 375/10, 375/11, 375/13, 375/14, położonych w Bierzglinku, gmina Września
386 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
385 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
384 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania planu przychodów i wydatków oraz planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
383 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2005 rok
382 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla Technikum Ekonomicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
381 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz przeprowadzenia konkursu ofert
380 / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
379 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 378/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2006 r.
378 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
377 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy,odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
376 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Kolejna szansa” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
375 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Droga do kariery” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
374 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
373 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
372 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnik PMT 25 D na podwoziu Volvo FL6
371 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania oraz wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej CKP.
370 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 351/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
369 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 368/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 marca 2006 r.
368 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
367 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok
366 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 1 sztuki drzwi wejściowych pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni oraz 2 sztuk drzwi wewnętrznych
365 / 2006 z dnia 07.03.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części C postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
364 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
363 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
362 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Mikuszewo - Chlebowo drzew w ilości 24 szt. o łącznej wartości 2 940,00zł.
361 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
360 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
359 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 358/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2006 r.
358 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
357 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
356 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
355 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
354 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części B postępowania (pracowni elektronicznej)
353 / 2006 z dnia 7.02.2006 r.
w sprawie: odwołania Kierownika „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni”
352 / 2006 z dnia 07.022006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
351 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
350 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2006
349 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części C postępowania (pracowni spawalniczej)
348 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części A postępowania (dot. pracowni elektrycznej) postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
347 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej przez Powiat Wrzesiński na rzecz ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Września
346 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
345 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
344 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: użyczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni tomografu komputerowego Emotion Duo wraz z oprzyrządowaniem
343 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Rolniczej w Poznaniu
342 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
341 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
340 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Nekla drewna pozyskanego wycinki w ilości 52 szt. o łącznej wartości 13 809.68 zł.
339 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 9/99 Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 1999 r w sprawie nadania Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni „Regulaminu Organizacyjnego”
338 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
337 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
336 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: wydania opinii przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wrzesińskiego