AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2015 (V kadencja) - do nr 34/V/2015

Lista wiadomości
34/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
33/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
32/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027
31/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry
30/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
29/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
28/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”
27/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;
26/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
25/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+;
24/V/2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+;
23/IV/2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
22/IV/2015 z dnia 29.01.2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027
21/IV/2015 z dnia 29.01.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław; Uchwała Nr 4/219/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 21/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
20/IV/2015 z dnia 29.01.2015
w sprawie uchylenia uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku
19/IV/2015 z dnia 29.01.2015
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
18/IV/2015 z dnia 29.01.2015
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
17/IV/2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
16/IV/2015 z dnia 29.01.2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji