AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2003 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2003 (II kadencja)

Lista wiadomości
108 / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
107 / 2003 z dnia 22.12.2003 r.
w sprawie: zawarcia umowy użyczenia sprzętu geodezyjnego i elektronicznego
106 / 2003 z dnia 15.12.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
105 / 2003 z dnia 15.12.2003 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2004
104 / 2003 z dnia 15.12.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego – Ośrodka Dokształcania Zawodowego
103 / 2003 z dnia 2.12.2003 r.
w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego dla absolwentów szkoły policealnej w zawodzie technik bhp
102 / 2003 z dnia 2.12.2003 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
101 / 2003 z dnia 2.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 93/2003 z dnia 28.10.2003 roku dotyczącej ustalenia wysokości bonifikaty oraz sposobu rozliczenia ceny za lokale mieszkalne sprzedawane na rzecz najemców w budynkach położonych we Wrześni przy ulicy Koszarowej i Wojska Polskiego
100 / 2003 z dnia 2.12.2003 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działek nr: 3800/50 i 3800/49 położonych we Wrześni przy ulicy Koszarowej 1
99 / 2003 z dnia 25.11.2003 r.
w sprawie: umorzenia zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Bierzglinku z tytułu 50 % zysku
98 / 2003 z dnia 25.11.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
97 / 2003 z dnia 25.11.2003 r.
w sprawie zamiany działek: nr 139/53 stanowiącej własność Katarzyny i Tomasza Samelaków i nr 375/1 stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
96 / 2003 z dnia 4.11.2003 r.
w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów
95 / 2003 z dnia 28.10.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
94 / 2003 z dnia 28.10.2003 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na: - dzierżawę działek nr 3703/5 i 3703/13 położonych we Wrześni przy ulicy Kaliskiej - sprzedaż 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym na działce nr 3840/48 położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej - sprzedaż działek nr: 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8, 375/10, 375/11, 375/12, 375/13, 375/14, 375/15, 375/17 położonych w Bierzglinku, gmina Września
93 / 2003 z dnia 28.10.2003 r.
w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty oraz sposobu rozliczenia ceny za lokale mieszkalne sprzedawane na rzecz najemców w budynkach położonych we Wrześni przy ulicy Koszarowej i Wojska Polskiego
92 / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: opinii dla Gminy Września w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
91 / 2003 z dnia 16.10.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
90 / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty dla nauczycieli
89 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
88 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
87 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 66/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.08.2003r.
86 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Kaliskiej, oznaczonych działkami nr 3703/5 i 3703/13
85 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
84 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 232/2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17.07.2001r. w sprawie nadania jednostce organizacyjnej – Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - „Regulaminu Organizacyjnego”
83 / 2003 z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie zakupu sprzętu medycznego ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni
82 / 2003 z dnia 9.09.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
81 / 2003 z dnia 9.09.2003 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Dybie
80 / 2003 z dnia 9.09.2003 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Sieradzkiej
79 / 2003 z dnia 9.09.2003 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych do zawierania umów związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń
78 / 2003 z dnia 09.09.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 225/2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie nadania jednostce organizacyjnej – Turnusowy Ośrodek Socjoterapii – Regulaminu Organizacyjnego
77 / 2003 z dnia 09.09.2003 r.
w sprawie: nadania jednostce organizacyjnej – Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni, z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3, „Regulaminu Organizacyjnego”
76 / 2003 z dnia 2.09.2003 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
75 / 2003 z dnia 02.09.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Pani Grażyny Wachowiak, Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni do składania oświadczeń woli
74 / 2003 z dnia 02.09.2003 r.
w sprawie: powołania Dyrektora „Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni”
73 / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
72 / 2003 z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2003/2004
71 / 2003 z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Pana Eugeniusza Dobruckiego do wykonywania wszelkich czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Nr 1
70 / 2003 z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Starosty Wrzesińskiego do ustalania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego
69 / 2003 z dnia 18.08.2003 r.
w sprawie: przekazania sprzętu komputerowego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pyzdrach
68 / 2003 z dnia 18.08.2003 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2003 roku
67 / 2003 z dnia 12.08.2003 r.
w sprawie: opinii dla Gminy Nekla w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
66 / 2003 z dnia 12.08.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
65 / 2003 z dnia 12.08.2003 r.
w sprawie: opinii dla Gminy Nekla w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
64 / 2003 z dnia 12.08.2003 r.
w sprawie: opinii dla Gminy Września w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
63 / 2003 z dnia 31.07.2003 r.
w sprawie: zawarcia umowy użyczenia sprzętu geodezyjnego i elektronicznego
62 / 2003 z dnia 31.07.2003 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni
61 / 2003 z dnia 31.07.2003 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
60 / 2003 z dnia 14.07.2003 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego
59 / 2003 z dnia 8.07.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy na budynku archiwum i ogrodzeniu szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 2
58 / 2003 z dnia 08.07.2003 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
57 / 2003 z dnia 08.07.2003 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
56 / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
55 / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych oraz powołania komisji przetargowej
54 / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego
53 / 2003 z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2003
52 / 2003 z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003
51 / 2003 z dnia 17.06.2003 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy we Wrześni Pana Eugeniusza Dobruckiego
50 / 2003 z dnia 13.06.2003 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
49 / 2003 z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
48 / 2003 z dnia 3.06.2003 r.
w sprawie: odwołania Dyrektora Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
47 / 2003 z dnia 30.05.2003 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
46 / 2003 z dnia 30.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
45 / 2003 z dnia 27.05.2003 r.
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
44 / 2003 z dnia 27.05.2003 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbłyśników pieszych i latarek.
43 / 2003 z dnia 27.05.2003 r.
w sprawie przyjęcia darowizny w postaci odbłyśników pieszych i latarek od Spółdzielni Inwalidów WIOSNA LUDÓW we Wrześni.
42 / 2003 z dnia 20.05.2003 r.
w sprawie opinii dla Powiatu Poznańskiego w zakresie zaliczenia z kategorii dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych
41 / 2003 z dnia 15.05.2003 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisk dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskic we Wrześni.
40 / 2003 z dnia 15.05.2003 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
39 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu.
38 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie oddania w użyczenie i bezpłatne używanie na rzecz Rady Sołeckiej w Zielińcu - terenu boiska sportowego w zespole parkowym w Zielińcu, gmina Kolaczkowo zlokalizowanym na części działki nr 235/15.
37 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie oddania w użyczenie i bezpłatne używanie obiektu strzelnicy znajdującej się przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni.
36 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie oddania w użyczenie i bezpłatne używanie obiektów po byłej WKTS w Poznaniu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
35 / 2003 z dnia 28.05.2003 r.
w sprawie wyznaczenie na wynajem lokal użytkowy przy ulicy Opieszyn we Wrześni w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz o powołaniu komisji przetargowej.
34 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych na sprzedaż zbędnych obrabiarek.
33 / 2003 z dnia 06.05.2003 r.
w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie szkół niepublicznych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich.
32 / 2003 z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie zmiana w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / 2003 z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.
30 / 2003 z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie zaopiniowania planu przychodów i wydatków na 2003 r. SP ZOZ we Wrześni.
29 / 2003 z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
28 / 2003 z dnia 15.04.2003 r.
w sprawie określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
27 / 2003 z dnia 15.04.2003 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
26 / 2003 z dnia 08.04.2003 r.
2003 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
25 / 2003 z dnia 01.04.2003 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu, zastosowania formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej, oznaczonej jako działka nr 3840/21 o powierzchni 0,6626 ha.
24 / 2003 z dnia 31.03.2003 r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
23 / 2003 z dnia 31.03.2003 r.
dotyczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2002 rok.
22 / 2003 z dnia 25.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
21 / 2003 z dnia 17.03.2003 r.
w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Wrzesińskiego mienia Skarbu Państwa oznaczonego geodezyjnie działkami: 153/2 o powierzchni 0,5300 ha, 153/17 o powierzchni 0,1937 ha położone w Kołaczkowie, gmina Kołaczkowo, zapisane w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni pod Nr KW 19960 jako własność Skarbu Państwa.
20 / 2003 z dnia 13.03.2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
19 / 2003 z dnia 13.03.2003 r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2003/2004.
18 / 2003 z dnia 13.03.2003 r.
w sprawie przyznania stypendium dla uczniów.
17 / 2003 z dnia 04.03.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli w roku 2003.
16 / 2003 z dnia 18.02.2003 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych gospodarstwa pomocniczego w Bierzglinku.
15 / 2003 z dnia 11.02.2003 r.
w sprawie zakupu sprzętu medycznego ze środków własnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
14 / 2003 z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów na leczenie osób nieubezpieczonych
13 / 2003 z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach użytkowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
12 / 2003 z dnia 28.01.2003 r.
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.
11 / 2003 z dnia 15.01.2003 r.
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni.
10 / 2003 z dnia 15.01.2003 r.
w sprawie ogłoszenia oraz zastosowania formy przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych gospodarstwa pomocniczego w Bierzglinku
9 / 2003 z dnia 15.01.2003 r.
w sprawie upoważnienia Pani Beaty Walkowiak do sprawowania nadzoru i kontroli zadań wynikających z art. 127 ust. o finansach publicznych.
8 / 2003 z dnia 15.01.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni.
7 / 2003 z dnia 8.01.2003 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.
6 / 2003 z dnia 8.01.2003 r.
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na wydzierżawienie kompleksu gruntów rolnych i budynków Gospodarstwa Szkolnego w Bierzglinku.