AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2007 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2007 (III kadencja)

Lista wiadomości
164 / 2007 z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
163 / 2007 z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
162 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2007 SPZOZ we Wrześni
161 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia powiatu po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka we Wrześni
160 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: termin składania wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
159 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
158 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
157 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 -2019”
156 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
155 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
154 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
153 / 2007 z dnia 10.12.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 2,5 mln zł na okres 3 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
152 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: użyczenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 3 sztuk zestawów komputerowych z oprogramowaniem
151 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
150 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
149 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
148 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
147 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
146 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni reklamowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
145 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu: garaży oraz gruntu pod garaże na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego położonej we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29
144 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
143 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: nieodpłatnego użycia przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Herbu Powiatu Wrzesińskiego
142 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Wrzesińskiego
141 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, ul. Farna 71
140 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008
139 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
138 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu powiatu wrzesińskiego i ich rodzin oraz przeprowadzenia konkursu ofert
137 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
136 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
135 / 2007 z dnia 02.11.2007 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni – w likwidacji, powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
134 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego Tarpan
133 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
132 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
131 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne
130 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów Starosty Wrzesińskiego.
129 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: odwołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
128 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Września w sezonie 2007/2008
127 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
126 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
125 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
124 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
123 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
122 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
121 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
120 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
119 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
118 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
117 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
116 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
115 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
114 / 2007 z dnia 08.10.2007 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
113 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 102/2007 z dnia 7.08.2007 roku o ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań działki nr 3846/4 położonej we Wrześni, powołania komisji oraz ustalenia ceny wywoławczej
112 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: umorzenia odsetek wraz z kosztami upomnienia od nieterminowych wpłat Pani Bogusławy Wilińskiej
111 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: powołania komisji społecznej opiniującej wybór najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
110 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
109 / 2007 z dnia 28.09.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
108 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
107 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
106 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz wydania opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
105 / 2007 z dnia 31.08.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
104 / 2007 z dnia 21.08.2007 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych znajdujących się na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych
103 / 2007 z dnia 21.08.2007 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2007 roku
102 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie ogłoszenia o sprzedaży w drodze rokowań działki nr 3846/4 położonej we Wrześni, powołania komisji oraz ustalenia ceny wywoławczej
101 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wrzesińskiego.
100 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
99 / 2007 z dnia 31.07.2007 r.
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
98 / 2007 z dnia 31.07.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem SP ZOZ we Wrześni Panem Zbyszko Przybylskim
97 / 2007 z dnia 24.07.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
96 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: termin składania wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
95 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
94 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
93 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: wykonania nowego przyłącza wody wykorzystując istniejącą instalację wodną w budynku przy ul. Koszarowej nr 1 we Wrześni
92 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty dotyczącej wykonania projektu budowlanego przebudowy mostu w miejscowości Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne
91 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki
90 / 2007 z dnia 06.07.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego przebudowy mostu w miejscowości Goniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2943 Węgierki – Goniczki
89 / 2007 z dnia 29.06.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
88 / 2007 z dnia 26.06.2007 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
87 / 2007 z dnia 26.06.2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 63/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 08.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz uchwały nr 64/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 08.05.2007r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
86 / 2007 z dnia 19.06.2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
85 / 2007 z dnia 19.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
84 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
83 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego pani Małgorzacie Bielskiej
82 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego
81 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
80 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi w m. Goniczki wraz z mostem przez rzekę Struga w ciągu drogi powiatowej nr 2943 Węgierki – Goniczki oraz wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego
79 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka zlokalizowanej na obszarze powiatu wrzesińskiego
78 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
77 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie zaopiniowania planu przychodów i wydatków oraz planu inwestycyjnego na 2007 r. SP ZOZ we Wrześni
76 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2006 rok
75 / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
74 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Leciejewskiej
73 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie udzielenie upoważnienia p. Mirosławowi Karolakowi, reprezentującemu firmę „eMWu Karolak” do złożenia wniosku o zaopiniowanie przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, projektu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
72 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
71 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
70 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
69 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
68 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
67 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie przekazania ogrodzenia Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni
66 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
65 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
64 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
63 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
62 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
61 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Rady Sportu
59 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
58 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie skreślenia i przyznania studentom stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych
57 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Szansa na sukces” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
56 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pracujesz - zyskujesz” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
55 / 2007 z dnia 27.04.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
54 / 2007 z dnia 24.04.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
53 / 2007 z dnia 24.04.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
52 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2007 r.
51 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
50 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
49 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
48 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
47 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
46 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
45 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 9/99 z dnia 02 marca 1999 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 339/2006 z dnia 23.01.2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
44 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: odwołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
43 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
42 / 2007 z dnia 30.03.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
41 / 2007 z dnia 27.03.2007 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inżynierskiego inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz”
40 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały o ustaleniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2007
39 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr 139/67 położonej w Bierzglinku
38 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo - Wszembórz
37 / 2007 z dnia 13.03.2007 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2006 rok
36 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Wolskiej Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pełnomocnictwa do występowania w imieniu powiatu na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ulicy Koszarowej 1 we Wrześni
35 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku znajdującego się na gruncie należącym do zasobu powiatu
34 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Droga do kariery” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
33 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi do pracy” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
32 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na 01.01.2007 roku i lata następne
31 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
30 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2007
29 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż tokarki uniwersalnej
28 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
27 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: powołania Komisji konkursowej celem wyłonienia inżyniera nadzoru budowlanego projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910P) Kołaczkowo-Wszembórz”
26 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2007
25 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie wyboru formy III przetargu, obniżenia ceny oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
24 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna w zakresie rozbudowy odcinka Spławie – Nowa Wieś Podgórna
23 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez firmę ECAL POLSKA Sp. z o.o.
22 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
21 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
20 / 2007 z dnia 23.01.2007 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu
19 / 2007 z dnia 09.01.2007 r.
w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z dnia 2.01.2004 roku zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Września a Panią Aleksandrą Radoszewską- Rogowską