AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 40/2013
 

PROTOKÓŁ NR 40/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 9 grudnia 2013 r.Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:


 1. Kontynuacja kontroli wydatków na infrastrukturę drogową za okres I półrocza 2013 roku.

 2. Kontrola realizacji wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych od stycznia do października 2013 roku.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

 4. Wyrażenie opinii o skardze pani Krystyny Walczak.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.


Ad. 1.

Kontynuując kontrolę rozpoczętą w dniu 25 listopada 2013 roku Komisja Rewizyjna poddała kontroli realizację wydatki na zadania wykonane w okresie I kwartału.

Na wyżej wymienioną okoliczność zapoznano się z umowami na wykonanie zadań.

Ponadto Komisja zapoznała się z protokołami odbioru prac dotyczących bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.

Kierownik Referatu Dróg Powiatowych uzupełniła informację stosownie do wniosku Komisji Rewizyjnej sformułowanym na posiedzeniu w dniu 25.11.2013 roku.

W wyżej wymienionym zakresie nie zgłoszono żadnych pytań.

Na okoliczność poniesionych wydatków Komisja skontrolowała dokumenty źródłowe potwierdzające zasadność poniesionych wydatków – załącznik nr 2 do protokołu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji i wyjaśnień Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Komisja stwierdziła, że realizacja zadań w zakresie wydatków na infrastrukturę drogową miała pokrycie w budżecie w okresie objętym kontrolą, a przedłożone dokumenty sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości.


Ad. 2.

Komisja poddała kontroli realizację następujących uchwał:


- UCHWAŁĘ NR 165/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/77, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3;

- UCHWAŁĘ NR 169/XXVII/2013 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

- UCHWAŁĘ NR 170/XXVII/2013 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Our Identity: National and European? – A research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”;

- UCHWAŁĘ NR 204/XXXIII/2013 w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- UCHWAŁĘ NR 210/XXXIV/2013 zmieniającej uchwałę nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 119/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „Kadra plus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wniosek:

Do realizacji z wykonania uchwał Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Wykaz uchwał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 3.

Komisja Rewizyjna ustaliła plan pracy na rok 2014:


I KWARTAŁ 2014 roku


1. Kontrola realizacji wydatków na infrastrukturę drogową w Referacie Dróg Powiatowych za okres II półrocza 2013 roku.

2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.


II KWARTAŁ 2014 roku


1. Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego, sporządzenie opinii o sprawozdaniu i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium.

2. Zapoznanie się z wynikami kontroli zarządczej sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego   jako przewodniczącego Zarządu jednostki samorządu terytorialnego (art. 68 ustawy o finansach publicznych) w 2013 roku.


III KWARTAŁ 2014 roku


1. Kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni za okres od stycznia do sierpnia 2014 roku.

2. Kontrola gospodarki finansowej w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni   za okres od stycznia do sierpnia 2014 roku.


IV KWARTAŁ 2014


1. Kontrola gospodarki finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej za okres od stycznia do października 2014 roku.


Ad. 4.

W związku z przekazaną przez Przewodniczącego Rady skargą pani Krystyny Walczak, Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, jak również z mapami w fazie projektowania drogi Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, jak również z mapą inwentaryzacji dróg po wykonaniu zadania.

Na podstawie akt sprawy, Komisja Rewizyjna stwierdza, że zarzuty podniesione przez wnioskodawców są zasadne w części dotyczącej bezczynności w zakresie zgłoszonych roszczeń, natomiast skarga na działania starosty nie znalazła potwierdzenia w świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.


Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, jak również Referatu Dróg Powiatowych nie wykazali należytej staranności i rzetelności przy załatwianiu skargi w zakresie bezczynności organu. Komisja stwierdza, że pismo zatytułowane skargą należałoby analizować w kontekście przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. W odpowiedziach kierowanych do Wojewody i strony oparto się jedynie na decyzji z dnia 5.07.2007 roku, jak i projekcie zagospodarowania terenu przy realizacji inwestycji. Z akt sprawy nie wynika, aby skonfrontowano stan faktyczny - podczas wizji lokalnej z ustaleniami wynikającymi z dokumentacji projektowej przy realizacji inwestycji. Komisja wnioskuje do naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o przekazanie informacji do biura Rady:

 1. o terminie i wyniku oględzin geodety oraz czynnościach odtworzeniowych granicy działki,

 2. w jakim terminie zlecono wykonanie podziału działki 188/1,

 3. przejęcie przez powiat wrzesiński wydzielonej części działki j. w.

Dokumentacja dotycząca skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5.

W punkcie tym członkowie Komisji nie zgłosili żadnych wniosków.


Ad.6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji Maria Taciak zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Członkowie Komisji Rewizyjnej


/-/Maria Taciak                  

/-/Henryka Waligóra               

/-/Janusz Balcerzak                

/-/Marek Przyjemski              

/-/Przemysław Hirschfeld          

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taciak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:26:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:31:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 14:31:13)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.