AAA|rss

Informacja o likwidacji SPZOZ

Informacja o likwidacji SPZOZ

Na podstawie Uchwały nr 57 / VIII / 2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2007 r. postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewnia się dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości przez nowo utworzoną spółkę prawa handlowego pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o., której jedynym udziałowcem będzie powiat wrzesiński.

Zakład zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zakładu przez nowo utworzoną spółkę.

Ustala się termin zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni najpóźniej na dzień 30.06.2008 r. (na podstawie § 1. Uchwały nr 112 / XV / 2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 57 / VIII / 2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni).

Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonuje likwidator Zakładu. Od dnia 1 sierpnia 2007 r. likwidatorem został Zbyszko Przybylski (na podstawie Uchwały nr 99 / 2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31 lipca 2007 r.). Z dniem 31 maja 2008 r. odwołano z funkcji likwidatora Zbyszko Przybylskiego (na podstawie Uchwały nr 215 / 2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2008 r.) i powołano Ewę Stasiak (na podstawie Uchwały nr 216 / 2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2008 r.).

Do zadań likwidatora Zakładu należy w szczególności:

a) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu,

b) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji,

c) zawiadomienie banków obsługujących Zakład o otwarciu likwidacji,

d) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu i protokólarne przekazanie mienia,

e) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia,

f) dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu,

g) zaspokojenie wierzycieli,

h) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,

i) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów,

j) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu we Wrześni zaciągać w imieniu Zakładu owych zobowiązań.

Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zakładu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (24/09/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (20/08/2008 11:39:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (20/08/2008 11:39:47)