AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2014 » Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 22 grudnia 2014 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 650/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 19 grudnia 2014 r. została wydana decyzja nr 870/2014, znak: WB.6740.832.2014,
o zmianie ostatecznej decyzji starosty wrzesińskiego nr 650/2014 znak: WB.6740.615.2014 z dnia 19 września 2014 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.


FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NOWEJ GENERACJI CRAFTER

WE WRZEŚNI

/kat. obiektów: XVIII, XIX, XX/

obejmującej budowę:

- hali budowy karoserii,

- lakierni,

- hali montażu,

- łącznika wielofunkcyjnego,

- budynku bloku zasilania (hala centrali mediów) wraz ze zbiornikiem wody chłodzącej i wieżami

chłodniczymi,

- estakady transportu technologicznego,

- budynku stacji materiałów eksploatacyjnych wraz z zestawem zbiorników magazynowych,

- budynku trafostacji,

- mostu osobowego pieszego

wraz z uzupełniająca infrastrukturą techniczną

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

dz. 27/12, 11/1, 11/8, 16/4, 39/7, 22/2, 18, 49/3, 51/3, 51/2, 52, 19, 55, 57, 56, 54, 53, 20, 23/4, 50/3, 41/3, obręb Chocicza Mała,

dz. 14, 15/2, 11, 8/1, 8/3, 4, 3/3, 13, 16/2, 12, 7/1, 7/3, 3/2, 122/9, 130/26, 130/17, 132/2, 132/1, 130/24 130/22, 130/13, 130/3, 102/15, 102/7, 2, 129, 131, 127, 17/4, 17/3, 17/9, 9/2, 9/3, 121/8, 121/4, 121/5, 130/14, obręb Białężyce,

dz. 44, 42/11, 42/10, 42/9, 39/1, 40/1, 42/6, 42/7, 40/6, 42/5, obręb Obłaczkowo,

dz. 52, 53/4, 53/1, 51/2, 45/4, 55/1, 50, obręb Grzymysławice.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.