AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Rewizyjna (protokoły do nr 9/2015)

Protokół nr 33/2013

PROTOKÓŁ NR 33/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 21maja 2013 rokuPrzewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów cząstkowych zespołów kontrolnych stanowiących integralną część opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2011r.

 2. Wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym.

 3. Wyrażenie opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

 1. Rzetelność sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.


Ad. 1.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła następujące protokoły:

- protokół z wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku – załącznik nr 2 do protokołu,

- protokół z kontroli wydatków budżetowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz zobowiązań wymagalnych – załącznik nr 3 do protokołu,

- protokół z kontroli w zakresie zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie – załącznik nr 4 do protokołu,

- protokół z kontroli w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w 2012 roku – załącznik nr 5 do
protokołu.


Ad. 2.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym - bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu powiatu wrzesińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.

Komisja Rewizyjna celem zbadania bilansu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok korzystała z następujących dokumentów:


 1. sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

 2. potwierdzeń środków na rachunkach bankowych,

 3. sprawozdania Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

 4. oraz z dokumentacji księgowej.

Analizując bilans z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 roku Komisja Rewizyjna ustaliła:


Aktywa

I. Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 roku na rachunku bankowym wynosiły 5.036.660,57 zł:

1. Konto organu kwota 4.971.765,23 zł, w tym: 182.907,00 zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na styczeń 2013 rok oraz kwota 1.975.462,00 zł – subwencja oświatowa na styczeń 2013 r.

2. Konta do realizacji projektów (2 rachunki bankowe) kwota 64.895,34 zł.

W bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 r. w pozycji I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano kwotę 5.036.660,57 zł i jest zgodna ze stanem środków na rachunkach bankowych.

II. W pozycji II. Należności i rozliczenia wykazana kwota 248.334,52 zł na którą składają się następujące pozycje:

należny udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 248.334,52 zł.


Pasywa

 1. Saldo w bilansie wykazano w pozycji I. Zobowiązania kwota 15.416.052,40 zł jest zgodna z ewidencją księgową oraz ze sprawozdania Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 2. Po stronie pasywów ujęto kwotę 40.967,90 zł poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów na którą składają się między innymi zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji, nadpłata urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz 84,50 zł poz. I.3 Pozostałe zobowiązania - sumy do wyjaśnienia.

 3. W pozycji II. 1.1. Nadwyżka budżetu ujęto kwotę ze znakiem plus – 5.904.947,24 zł. Komisja analizując tę pozycję odniosła się do sprawozdania Rb – NDS z którego wynika, że nadwyżka wykazana w w/w sprawozdaniu wynosi 5.904.947,24 zł co potwierdza zgodność wykazanej pozycji bilansu. Ponadto komisja ustaliła, że dochody ogółem powiatu wg sprawozdania zbiorczego Rb – 27 S za 2012 rok wynoszą 64.222.852,72 zł natomiast wydatki ogółem powiatu wg sprawozdania Rb – 28 S za 2012 wynoszą 58.317.905,48 zł. Potwierdza to, że nadwyżka za rok 2012 wynosi 5.904.947,24 zł.

 4. W pozycji II. 5. Skumulowany wynik budżetu (+) (-) wynosi 18.194.373,55 zł i jest zgodny z ewidencją księgową.

 5. W pozycji III. Inne pasywa wykazana kwota 2.158.369,00 zł jest zgodna z ewidencją księgową.

Według wyjaśnień skarbnika na kwotę 2.158.369,00 zł składają się następujące pozycje :

 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów na miesiąc styczeń 2013 r. w kwocie 1.975.462,00 zł, środki wpłynęły do budżetu w dniu 20 grudnia 2012 roku,

 2. dotacja celowa na rok 2013 (rozdz. 75411) w kwocie 182.907,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki wpłynęły w dniu 28.12.2012 r.


Ad. 3.

Komisja Rewizyjna wyraziła opinię o wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.


Komisja stwierdza, że przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku budżetowego jest zgodny z przepisem art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 3 tejże ustawy.


Ad. 4.

Komisja Rewizyjna wyraziła opinię o rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2012 rok.


Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr SO--0954/50/5/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2012.

Skład orzekający RIO zauważył, iż w dziale 852 w rozdziale 85201 § 4270 - Zakup usług remontowych wystąpiły zobowiązania w wysokości 4218,90 zł, w tym zobowiązania 4.206,50 zł przewyższyły kwotę zaplanowaną w budżecie powiatu.

Z uwagi na powyższą okoliczność, Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Pismem z dnia 20.05.2013 r. Zarząd Powiatu udzielił wyjaśnień - załącznik nr 6 do protokołu:


Reasumując stwierdza się, że dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego zostały przedłożone w sposób rzetelny i nade wszystko umożliwiający ocenę sytuacji finansowej powiatu.


Ad. 5.

Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.


Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodnicząca M. Taciak zamknęła 33 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taciak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 13:21:11)
Lista wiadomości
Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015.
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2015 r.
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2015 r.
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku.
Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2013 roku.
Protokół nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2013 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2013 roku.
Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2013 r.
Protokół nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 stycznia 2013 r.