AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2011

Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 28 grudnia 2011 r. wpłynęło odwołanie od decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. nr 779/2011, znak: WB. 6740.779.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych, ulic: Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 17, w terminie od 11 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku (tylko w dni robocze), w godzinach od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt modernizacji operatu opisowo-kartograficznego gruntów i budynków dla miasta Września - arkusze map: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 .
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 14 grudnia 2011 r.zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00040485/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego, usytuowanego we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w KW nr PO1F/00014725/3.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja nr 791/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych – wlotu ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej we Wrześni na działkach nr ewid.: 961, 962/3, 4435/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wiesławy Kamińskiej, zam. Osowo 13, 62-304 Nowa Wieś Królewska .
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Shell Polska sp. z o.o, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., 02-366 Warszawa – Stacja Paliw nr R4029 we Wrześni, ul. Wrocławska 1a.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla TARKETT-POLSKA sp. z o.o, ul. Miłosławska 13 A , 62-322 Orzechowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa ,1 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Krenz zam. Bierzglin 44 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Renaty Misch-Andrzejewskiej zam. Bierzglin 45 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o. o ul. Słowackiego 2, 62-300 Wrzesnia w następującym zakresie: Wykonanie urządzenia wodnego –– obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej tj. jednej studni głębinowej o głębokości 150, 0 m na działce nr ewid. 1557/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Departament Operacyjnego Rozwoju Sieci Wydział Inwestycji Sieci Stacjonarnej – Zachód ul. Bernardyńska 4, 50-156 Wrocław - Dział Realizacji Inwestycji os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań w następującym zakresie: Przejścia linią kablową światłowodową wody powierzchniowej płynącej – Kanału Gutowskiego w miejscowości Gutowo Małe (działka nr ewid. 152/4 obręb Gutowo Małe).
Starostwo Powiatowe ogłasza
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT/ASYSTENTKA - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 02.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie w następującym zakresie: 1. Szczególnego korzystania z wód - w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Warty w km 334+480 istniejącym ujęciem brzegowym na cele produkcyjne zakładu. 2. Wygaszania pozwolenia wodnoprawnego CR-6223-33/2000/2001 z dnia 17.12.2001 r.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 6 października 2011 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej".
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18 października 2011 r., została wydana decyzja nr 661/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO / kat. obiektu XVII / ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE / kat. obiektu XVII / w miejscowości Rataje, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 1/3 obręb Rataje. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działkę o nr ewid. gruntu: 1/3 obręb Rataje.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starostwo Powiatowe informuje
o wynikach naboru na stanowisko INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni - działka nr 1535, stanowiącego własność Skarbu Państwa, KW nr PO1F/00008654/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00014725/3.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w rejonie ulicy Kościuszki.
Starostwo Powiatowe informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego miasta Września ark. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11 października 2011 r. została wydana dla Gminy Pyzdry decyzja – pozwolenie wodnoprawne nr WB.6341.41.2011 na szczególne korzystanie z wód (piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych) w stawach zlokalizowanych w m. Pyzdry na działkach o nr ewid. 1156/1, 1284/4, 2177, 2178/1 obręb Pyzdry.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Trailway Polska sp. z o.o ul. Poznańska 30A, 63-200 Jarocin w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wód podziemnych dwoma studniami (nr 1 o głębokości 66,0 m i nr 2 o głębokości 65,0 m) w m. Węgierki (działka nr ewid. 331 obręb Węgierki) na potrzeby zaopatrzenia w wodę hotel z zapleczem gastronomicznym oraz myjnię samochodową.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ” na działkach nr ewid.: 1153, 1093, 629/2, 640, 1172, 1171/26, 1130/3, obręb Września.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września ul. Słowackiego 53,62-300 Września w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września (działka nr ewid. 4442/43) do rowu melioracyjnego G-1 w jego km. 2+640.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00 ” na działkach nr ewid.: 256/2, 255, 243, obręb Sokołowo.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 22.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Departament Wsparcia i Kontroli Produkcji Wydział Inwestycji we Wrocławiu ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław w następującym zakresie: Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące (Kanał Kołaczkowski) linii światłowodowej w km 8+465 w/w cieku (działka nr ewid.39/1 obręb Kołaczkowo).
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 r., została wydana decyzja nr 621/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ / kat. obiektu XXVI / w miejscowości Bugaj, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działki o nr ewid. gruntu: 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA FERMY DROBIU
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 15.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 09.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.
Starostwo Powiatowe informuje
że w dniu 19.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Kołodziejczaka zam. Grzybowo 48
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 08.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry dla: stawów rekreacyjno-melioracyjnych.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Pani Małgorzacie Walczak pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku warsztatu mechaniki pojazdowej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEPRZETARGOWEJ dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynki – odrębny przedmiot własności) będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej we Wrześni, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00031994/4.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 03.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Małgorzaty Walczak zam. ul. Kopernika 6a, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych z przeznaczeniem na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i remont zastawek na  systemach melioracji wodnych szczegółowych. Wnioski należy składać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, w terminie od 5.08.2011r. do 15.08.2011r.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 450/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa Budynku Inwentarskiego - Obory / kat. obiektu II / na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 56 obręb Lisewo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie Wykonania urządzenia wodnego – wylotu betonowego (dla potrzeb rurociągu melioracyjnego) o średnicy Ø 300 mm, w km 2+030 rowu melioracyjnego W-22 w m.. Września (działka nr ewid. 1318/3 ), rzędna dna wylotu 102,50 m npm,
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 435/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIEDMIU ZASTAWEK PIĘTRZĄCYCH NA ROWACH MELIORACJI WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działek o nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informację o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko INFORMATYK w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 26 maja 2011 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wrocławską i ul. Kaliską we Wrześni km 0+ 000,00 do km 1 + 020,60”.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 28 czerwca 2011 r. została wydana decyzja nr 370/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0+150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi obejmujacej: budowę jezdni z poboczem, budowę zjazdów indywidualnych, budowę rowów odparowujących na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 337/6, 304 obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jacka Wojciechowskiego zam. ul. Miłosławska 20, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17 .06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja Trzcińskiego Gospodarstwo Rolne zam. ul. ks. Budzyńskiego 6, 62-301 Marzenin.
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor, Wydział Finansowy
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 349/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 1316/10, 1316/8, 1317/5 obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 320/2011 Państwu Grażynie i Romanowi Leszczyńskim pozwolenia na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 318/2011 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września pozwolenia na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1294/4, 1294/3, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/8, 1294/9, 1294/1, 1294/17, 1294/18, 1294/19, 1294/20, 4442/30, 1294/15, 1294/14, 1294/13, 1294/12, 1294/11, 1294/10
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 303/2011 Panu Wiesławowi Dekowskiemu dot. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: 1. BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH Z DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /., 2. BUDOWA WIATY DO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PRZY STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /. 3. UTWARDZENIE TERENU.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 czerwca 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej dotyczący nieruchomości ( części ) gruntowej niezabudowanej położonej w Psarach Polskich, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00028365/2.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w następującym zakresie: Szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowy kanalizacji deszczowej w Orzechowie ul. Wiązowa, Klonowa, Świerkowa, Jabłoniowa, Grabowa, Bukowa, Akacjowa, Kolejowa oraz ul. Średzkiej poprzez istniejący wylot Ø 300 mm zlokalizowany w studni betonowej (rzędna dna wylotu 68,40 m npm, przy rzędnej dna studni 67,90 m npm) na działce nr ewid.173 w Orzechowie do rowu melioracji szczegółowej bez nazwy w km 3+260 (działka nr ewid. 87/1 w m. Orzechowo)
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 25.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o.o Oddział Dystrybucji w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań w następującym zakresie: przejścia linią kablową napowietrzną SN-15kV relacji Miłosław-Kołaczkowo w m. Kołaczkowo działka nr 21 przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Kołaczkowski
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 maja 2011 r., została wydana decyzja nr 282/2011 o zmianie pozwolenia na budowę nr 760/2010 z dnia 09.11.2010 r., zatwierdzająca projekt zamienny inwestycji pn.: Rozbudowa ciepłowni o układ kogeneracji (kat. obiektu XVIII) w miejscowości Września, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 3809/3 - obręb Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 19.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB. 6341.2.2011 z dnia 16.02.2011 r. dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 maja 2011 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej: część niezabudowanej nieruchomości, położonej w Psarach Polskich
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 13.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy „Gibowski „sp. z o.o ul. Wiejska 12 B, C Przyborki 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 ze zmianami) starosta wrzesiński informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 28.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: przebudowa mostu na rzece Wrześnica w m. Nadarzyce (naprawa elementów ceglanych mostu, wykonanie odciążenia płyty pomostowej oraz remont dojazdów do mostu)
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 kwietnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość gruntowa położona w Gutowie Wielkim, gmina Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 kwietnia 2011 r., została wydana decyzja nr 185/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zakładu produkcji folii plastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu  01 kwietnia 2011 r.  zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0 + 150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi” na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 304,  obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21 60-717 Poznań w następującym zakresie: przejście przyłączem światłowodowym.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FLEX FILMS EUROPa sp. z o.o ul. Strusia 10, 60-711 Poznań
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mateusza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla oraz Łukasza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcyjno-Handlowego AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mariusza Kurzymskiego Najem Pomieszczeń –Stacje Paliw 62-561 Ślesin pl. Wolności 7.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Moniki Staniszewskiej Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „BEAUTY” 62-230 Witkowo ul. Czerniejewska 4.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 o pow. 0,2461 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3)
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Witkowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00006340/1. 2. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00028469/1. 3. Nieruchomości lokalowej nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowanej w budynku użytkowo – mieszkalnym położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, wraz z udziałem w działce nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8. 4. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo – magazynowej położonej we Wrześni, w rejonie ulic Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Państwu Wieńczysławie i Krzysztofowi Kowal pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego (sklepu motoryzacyjnego z punktem wymiany opon)
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha Walkowskiego zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 3, 62-330 Nekla oraz Wiesławy Walkowskiej zam. ul. Harcerska 11/9, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzenia wodnego – budowa niespuszczalnego stawu ziemnego zasilanego przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid.15/2) w miejscowości Zasutowo gm. Nekla
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Mieczysława Zehnera ul. Gnieźnieńska 20B, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzeń wodnych – budowa 3 niespuszczalnych stawów ziemnych zasilanych przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid. 214/5) w miejscowości Marzenin gm. Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o  pozwoleniu na budowę inwestycji pn.”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW” na działce nr ewid. gruntu 163, obręb Goniczki, gm. Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul.Chopina 10 pok. nr 17 w dniach roboczych od 07.03.2011 r. do 25.03.2011 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego m.Pyzdry gmina Pyzdry
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Jarocin ul. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” pl. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek” ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, Lokalnej Grupy Działania” Unia Nadwarciańska” ul. Poznańska 15a 62-400 Słupca
Postanowienie nr 1/11 Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2011 roku z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PPH AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września