AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Powiatowe służby, inspekcje i straże » Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej » Zamierzenia działań oraz program w zakresie realizacji zadań publicznych

Zamierzenia działań oraz program w zakresie realizacji zadań publicznych

Zamierzenia działań oraz program w zakresie realizacji zadań publicznych

ZADANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI NA ROK 2012


WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem powiatowego stanowiska kierowania.

 • Nadzór nad efektywnym funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 • Podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy systemu zmianowego i funkcjonariuszy KP PSP Września.

 • Propagowanie sprawności fizycznej wśród pracowników systemu codziennego i zmian służbowych JRG.

 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia funkcyjnych i druhów OSP.

 • Ratownictwo i ochrona ludności w Polsce, w związku z udziałem
  w strukturach Unii Europejskiej.

 • Przekształcenia i reorganizacja Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 • Propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej i bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH


 • Ustawiczne podnoszenie zabezpieczenia przeciwpożarowego
  w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, na obszarach leśnych oraz
  w gospodarstwach rolnych.

 • Dążenie do skatalogowania wszelkich informacji o możliwości ewentualnego powstania zagrożenia pożarowego, oraz innego miejscowego zagrożenia.

 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy z zakresu problematyki kontrolno – rozpoznawczej.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH


 • Przestrzeganie obowiązujących oraz wdrażanie nowych uregulowań prawnych.

 • Działanie zgodnie z procedurami postępowania kwalifikacyjnego
  w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Wdrażanie nowoczesnych elementów zarządzania w służbie cywilnej.

 • Dążenie do poprawy organizacji wewnętrznej i prac kadrowych.

 • Sprawowanie nadzoru nad kompleksem zagadnień dotyczących udzielania zezwoleń strażakom Państwowej Straży Pożarnej na dodatkową pracę.

 • Utrzymanie prawidłowych form współpracy z organami władzy samorządowej i administracji publicznej oraz z innymi organizacjami.

 • Prowadzenie nadzoru w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW


 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zapewnienie celowości, gospodarności i legalności działań na rzecz dochodów i wydatków.

 • Współpraca z jednostkami terenowej administracji rządowej, samorządowej, z organami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony ppoż i ratownictwa oraz z innymi instytucjami.

 • Doskonalenie systemu i organizacji pracy.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKICH

 • Poprawa stanu wyposażenia w odzież ochronną, specjalistyczny, sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie służbowe i specjalne oraz wyposażenie indywidualne.

 • Poprawa warunków pracy oraz stanu technicznego budynków Komendy.

 • Rozwijanie współpracy z organami władzy samorządowej i administracji publicznej oraz innymi organizacjami.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. TECHNICZNYCH I BHP

 • Racjonalne prowadzenie gospodarki transportowej.

 • Utrzymywanie sprawności technicznej pojazdów i innego sprzętu silnikowego, ochrony dróg oddechowych, łączności.

 • Przekazywanie zbędnego sprzętu dla jednostek OSP.

 • Racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej.

JEDNOSTKA RATOWNICZO–GAŚNICZA

 • Utrzymanie profesjonalizmu zawodowego strażaków JRG.

 • Osiągnięcie sprawności fizycznej przez strażaków – ratowników pozwalającej na prowadzenie działań w ekstremalnych warunkach.

 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia pożarniczego.

 • Podniesienie poziomu estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów w rejonie zakwaterowania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (10/02/2004 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/10/2012 11:08:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (05/10/2012 11:08:27)