AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2014 » Starosta Wrzesiński zawiadamia

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 października 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 24 października 2014 r. została wydana decyzja nr 749/014, znak: WB.6740.542.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie
ul. Paderewskiego
we Wrześni obejmująca: budowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo – rowerowego, budowę kanalizacji dla odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych, przebudowę odcinka rowu W-24 poprzez wykonanie rurociągu wraz z jednostronnym wylotem, przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej poprzez przestawienie słupa na działkach oznaczonych nr ewid.: dz. 866,  881/3, 873, 884/5, 870, 884/4, 885/7, 885/13, 885/20, 885/12, 885/15, 883, 885/37, 885/16, 885/9, 885/17, 885/48, 885/14 – ark. 10, dz. 906 – ark. 11, jednostka ewidencyjna 303005_ 4, Września - miasto.

 

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Września, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

 

DECYZJA nr 749/2014