AAA|rss

Organy Komendy

Organy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) oraz Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP we Wrześni:

1. Komenda Powiatowa PSP we Wrześni jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu wrzesińskiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Września.

4. Komendą Powiatową kieruje Komendant Powiatowy PSP przy pomocy Zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- wydział operacyjno-szkoleniowy;

- samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych;

- samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych;

- samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;

- samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich;

- samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i bhp;

- jednostka ratowniczo-gaśnicza.

6. Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

- kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

- organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

- organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

- kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

- analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

- współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

- opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

- wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

- wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

- organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

- szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

- wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

- współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

- przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

- realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/10/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (27/07/2009 09:58:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (27/07/2009 09:58:09)