AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2010 (IV kadencja)

Lista wiadomości
33 / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
32 / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
31 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.
30 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu Reklama dzieciom 2010 pn. „Sztuka bez kresu, życie bez stresu”
29 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
28 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
27 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
26 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
25 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
24 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni
23 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
22 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
21 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
20 / 2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
19 / 2010 z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie unieważnienia drugiej części postępowania obejmującego swym zakresem zakup narzędzi chirurgicznych z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
18 / 2010 z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej w postaci respiratora wysokiej klasy, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
17 / 2010 z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 2 pakietach, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
16 / 2010 z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup przenośnego koncentratora tlenu z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
15 / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” - pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
14 / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
13 / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
12 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup wózków i stolików medycznych, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
11 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie kredytu długoterminowego, zwanego dalej „kredytem” w kwocie 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
10 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup inhalatorów i nebulizatora ze stojakiem z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
9 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup dozowników tlenowych z reduktorem z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
8 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
7 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
6 / 2010 z dnia 14.12.2010 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu
5 / 2010 z dnia 08.12.2010 r.
w sprawie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego – notebooków oraz tablic interaktywnych wraz z projektorem- cz A – Notebook typ I - 1 szt.
4 / 2010 z dnia 08.12.2010 r.
w sprawie wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
3 / 2010 z dnia 08.12.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 2 pakietach, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
2 / 2010 z dnia 08.12.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 2 pakietach, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
1 / 2010 z dnia 8.12.2010 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pt. „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa