AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum » Powiatowy Zarząd Dróg w likwidacji (nie istnieje) » Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni jest wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych w szczególności:

  1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2. opracowanie projektów planów rzeczowych i finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

  3. pełnienie funkcji inwestora ,

  4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

  7. koordynacja robót w pasie drogowym,

  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zgody na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

  9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom,

  10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

  13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

  14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

  15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

  16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

  17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

  18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

  19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/07/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/08/2008 13:50:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/08/2008 13:50:19)