AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 38/2014
 

PROTOKÓŁ NR 38/2014

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 29 stycznia 2014 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  1. Otwarcie.

  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XXXVII sesję Rady Powiatu.

  4. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji Budżetowo-Finansowej za rok 2013.

  5. Wolne głosy i wnioski.

  6. Zakończenie.

Członkowie komisji bez uwag przyjęli porządek posiedzenia, w związku z czym przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 3.


Ad. 3.

Członkowie komisji rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok.

Uzasadnienie do powyższego projektu przedstawiła skarbnik Beata Walkowiak mówiąc, że zmiany polegają na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,- zł z czego 10.000,- zł przeznacza się na zakup usług systemu informatycznego i aplikacji mobilnej do szybkiego informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu za pomocą wiadomości tekstowych SMS, natomiast 3.000,- zł przeznacza się na wykup gruntów.

Następnie członkowie komisji omówili projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność powiatu wrzesińskiego części nieruchomości, położonej w Nowej Wsi Podgórnej, gmina Miłosław, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 138/6 o powierzchni 0,0028 ha.

Uzasadniając projekt uchwały geodeta powiatowy pani Małgorzata Nowaczyk poinformowała, że Referat Dróg Powiatowych wystąpił z wnioskiem o nabycie na rzecz powiatu wrzesińskiego działki położonej w Nowej Wsi Podgórnej, która została zajęta na poszerzenie drogi powiatowej i stanowi jej pas drogowy.

Kolejnym projektem uchwały rozpatrzonym przez członków komisji był projekt w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

Uzasadnienie podjęcia takiej uchwały ponownie przedstawiła pani M. Nowaczyk mówiąc, że Rada Miejska we Wrześni uchwałą z 17 grudnia 20113 roku włączyła do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położone w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach i Obłaczkowie. Teren ten jest własnością powiatu wrzesińskiego i przylega do terenów, które już posiadają status specjalnej strefy ekonomicznej.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał.

Przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 4.

Komisja jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2013 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 38 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 09:04:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 09:05:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/02/2014 09:05:40)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.