AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 35/2013
 

PROTOKÓŁ NR 35/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 27 listopada 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak skarbnik powiatu i Kamil Perlik naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXXV sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.

Członkowie komisji bez uwag przyjęli porządek posiedzenia, w związku z czym przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

Członkowie komisji omówili projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił K. Perlik mówiąc, że zgodnie z art. 5a, ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy. Konsultacje te zostały przeprowadzone w terminie od 24 października do 4 listopada 2013 roku, zgodnie z uchwałą 618/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 października 2013 roku. W stosunku do roku ubiegłego zmianie uległy priorytetowe zadania publiczne, w ciągu roku wpływają wnioski od organizacji pozarządowych o ujęcie w programie podobszarów i na etapie projektowania tej uchwały Zarząd Powiatu przyjął wniosek w obszarze edukacji, kultury fizycznej, sportu  i turystyki – propagowanie edukacji wśród dzieci i młodzieży poprzez zlecanie organizacji olimpiad, konkursów , quizów itp. W trakcie przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 4 wnioski od jednego stowarzyszenia, większość tych propozycji wpasowuje się już w obszary, które już istnieją w Programie. Zarząd postanowił uzupełnić obszar związany z działalnością osób starszych i niepełnosprawnych o punkt wspieranie inicjatyw propagujących edukację wśród osób starszych i niepełnosprawnych. W międzyczasie dwa stowarzyszenia oficjalnie nie złożyły wniosku poprzez konsultacje, ale Zarząd przychylił się do inicjatywy Stowarzyszenia „Amazonki”, żeby rozszerzyć zapis w punkcie 4 - ochrona i promocja zdrowia - propagowanie profilaktyki zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego - w poprzednim programie był zapis - tylko wśród dzieci i młodzieży. Kolejny podobszar wpisany do Programu wynika z uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w powiecie wrzesińskim, w którym wykazano, że zadania z zakresu kultury i sportu będą realizowane w ramach konkursu ofert, stąd też zapis – wspieranie klubów sportowych z terenu powiatu wrzesińskiego w zakresie przygotowania zawodników – dzieci i młodzieży do rozgrywek szkolnych lub klubowych.

Kończąc swoją wypowiedź, naczelnik podkreślił, że pozostałe zapisy Programu nie ulegają zmianie, a termin realizacji zadań będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad.

Ad. 4.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował członków komisji, że do porządku sesji zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 3.5, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Starosta dodał, że wartość dofinansowania to kwota 516.800,00 zł, termin realizacji od 1.12.2013 r. do 31.07.2015 r. i dotyczy to wszystkich poziomów szkół od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. W programie biorą udział nauczyciele z 42 szkół i 10 przedszkoli.

Z uwagi na brak pytań do powyższego projektu uchwały, przewodniczący komisji poprosił skarbnika powiatu panią Beatę Walkowiak o przedstawienie uzasadnienia wprowadzanych zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uzasadniając projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej pani skarbnik poinformowała, że:

 • wprowadza się do budżetu kwotę 41.400,00 zł, są to środki uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, które zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych oraz pościeli i poduszek do internatu;

 • kwotę 42.900,00 zł przyznaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”;

 • koryguje się plan dochodów dla Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.490,00 zł;

z rezerwy celowej zwiększa się plan

 • dla Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w toaletach uczniowskich i naprawę kanalizacji;

 • dla Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 20.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

Pani skarbnik wspomniała o wprowadzeniu przez Zarząd autopoprawki do projektu uchwały budżetowej z tytułu:

- osiągnięcia przez PCPR przychodów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 11.150,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie w kwocie po 5.575,00 zł,

- otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie o kwotę 325,00 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych w uchwale budżetowej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2023 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”, łączne nakłady finansowe wyniosą: 516.800,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: rok 2013 – 42.900,00 zł, rok 2014 – 327.225,00 zł, rok 2015 - 146.675,00 zł. Ponadto są urealnione kwoty w stosunku do podjętej uchwały.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji nad przedstawionym materiałem.

Ad. 5.

W punkcie tym pan starosta D. Jaśniewicz poinformował o sprzedaży części zabudowanej gospodarstwa w Bierzglinku i działki rolnej o powierzchni 32 ha za kwotę niespełna 3 mln zł, a także o dzierżawie trzech działek rolnych, których dzierżawcą został pan Jacek Waszak, co zapewnia powiatowi gwarancję praktycznej nauki zawodu.

Przewodniczący Komisji

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:                

Katarzyna Plucińska

inspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i ZarząduOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:33:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:40:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:40:46)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.