AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 43/2014
 

PROTOKÓŁ NR 43/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 27 sierpnia 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji zaproponował następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XLIII sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego
  na 2014 r.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.


W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.


Ad. 3.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wrzesiński.

Następnie komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej naruszenia procedur wykonywania świadczeń leczniczych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Taciak zapoznała członków komisji z przebiegiem prac, jakie przeprowadziła komisja rozpatrując skargę, zaznaczyła również, że członkom Komisji było trudno wypracować z pełnym przekonaniem stanowiska, że skarga ta jest bezzasadna. Dodała, że nie ma wprost wykładni, która by jednoznacznie określała, czy komisja rewizyjna jest władna do rozpatrywania takich skarg.

Radni wyrazili swoje wątpliwości co do zasadności rozpatrywania tej skargi przez komisję rewizyjną, jak również zwracali również uwagę, że podejmując uchwałę w takiej postaci, jak została przedstawiona, Rada zajmuje określone stanowisko w tej sprawie, nie mając merytorycznej wiedzy w tym temacie.


Wyjaśniając tę kwestię starosta D. Jaśniewicz powiedział, że pierwotnie stanowisko było takie, żeby to organ nadzorczy Spółki Szpitala Powiatowego we Wrześni tę kwestie rozpatrzył, niestety Minister Zdrowia nie podzielił tego stanowiska i zalecił aby zajęła się tym Rada Powiatu.

W toku dyskusji, komisja przyjęła wniosek o wycofaniu z porządku obrad XLIII sesji projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej naruszenia procedur wykonywania świadczeń leczniczych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o., który zostanie zgłoszony na sesji przez przewodniczącego komisji J. Szafarka.


Ad. 4.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2027,

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok.

Uzasadnienie do projektów przedstawiła Beata Walkowiak skarbnik powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem członkowie komisji zwrócili uwagę na niską kwotę – 2.000,00 zł pomocy finansowej udzielonej gminie Nekla z przeznaczeniem  na częściowe pokrycie kosztów spalonego mieszkania.

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Kamil Perlik naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich mówiąc, że burmistrz Nekli zobowiązał się, że gmina Nekla częściowo te koszty pokryje i wnioskował do Zarządu Powiatu o tę brakująca kwotę.

Starosta D. Jaśniewicz uzupełnił wypowiedź naczelnika mówiąc, że burmistrz Nekli po analizie potrzeb i zobowiązań związanych z wielkością pożaru uznał, że kwota około 2 tys. zł spinałaby te wszystkie odszkodowania, które rodzina dostała, żeby przywrócić ten stan poprzedni.

Członkowie komisji zwrócili uwagę, że na początku kadencji Rada Powiatu przyjęła zasadę, że wielkość środków przyznawanych gminom na tego rodzaju pomoc wynosić będzie 10 tys. zł i sugerowali, żeby we wszystkich przypadkach kierować się tą samą zasadą.

Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.


Ad. 5.

W wolnych głosach i wnioskach, przewodniczący komisji pytał, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania do budowy drogi powiatowej w Grabowie Królewskim.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował, że z uwagi na to, że nie wiadomo, czy powiat otrzyma dofinansowanie, zrobiona została modyfikacja projektu, czyli przebudowanie chodnika i zrobienie nakładki, natomiast nie byłoby to całkowitą przebudową (wydzielenia pasa drogowego, ciąg pieszo – rowerowy, itp.). W momencie rozstrzygania przetargu wiadomo było, że powiat nie otrzyma dofinansowania, natomiast teraz Wojewoda informuje, że pojawiły się dodatkowe środki i powiat może znaleźć się w gronie samorządów, które mogłyby dostać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Istnieje jednak wątpliwość, czy Wojewoda przyzna środki na zmodyfikowany projekt przebudowy.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 43 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:


Katarzyna Plucińska

inspektor


Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:16:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:16:35)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.