AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 29/2013

PROTOKÓŁ NR 29/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 25 marca 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor PCPR Jerzy Nowaczyk oraz skarbnik powiatu Beata Walkowiak.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych na lata 2007-2013 – przedstawi Pan Dyrektor Jerzy Nowaczyk.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXVIII sesję Rady Powiatu

we Wrześni.

 1. Zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2013 rok.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić punkt 5, członkowie Komisji nie wyrazili sprzeciwu, zatem przewodniczący komisji udzielił głosu skarbnikowi powiatu B. Walkowiak.

Ad. 5.

Pani skarbnik poinformowała, że na jutrzejszej sesji Zarząd Powiatu przedstawi autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tytułu otrzymanej dotacji na budowę ronda przy ul. Legii Wrzesińskiej, a także autopoprawkę do zmiany uchwały budżetowej.

Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF skarbnik poinformowała o zmianie przepisów o finansach publicznych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania do 31 marca 2013 r. przyjętych uchwał do obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

- skraca się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, który wynika ze zmiany traktowania poręczeń, które na mocy wprowadzonych zmian przestały stanowić przedsięwzięcia. Okres przedsięwzięć skrócił się do 2023 roku, w którym kończy się okres związania umową zabezpieczającą środki na dopłaty w związku z przedsięwzięciem „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją inwestycji przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

- w związku z dokonanymi zmianami nie ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty,

- wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: – sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań jednostki

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych – cel: poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.

Następnie skarbnik uzasadniła zmiany w uchwale budżetowej – uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem głos zabrał radny K. Wojciechowski. Radny nawiązał do podjętej przez Radę uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Kołaczkowo, związanej z pomocą finansową dla pogorzelców i pytał, czy nastąpi zwiększenie tej pomocy dla innych rodzin poszkodowanych w pożarze.

Skarbnik odpowiedziała, że powiat nie zwiększy środków, poszkodowanym zostały wypłacone świadczenia z ośrodka pomocy społecznej.

Przewodniczący komisji poinformował, że radni gminy Kołaczkowo oraz rady sołeckie, przy podatku, który był realizowany zebrały z ościennych wsi dodatkowe pieniądze, które zostały przekazane do Urzędu Gminy w Kołaczkowie. W budynku, w którym miał miejsce pożar trwają obecnie remonty.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący komisji podziękował pani skarbnik za przedstawienie informacji i przystąpił do realizacji punktu 3 porządku posiedzenia.

Ad. 3.

W punkcie tym, Jerzy Nowaczyk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni omówił realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych na lata 2007-2013 materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem przewodniczący komisji pytał, czy jeżeli nie wpłynęłyby wszystkie środki z instytucji finansujących, czy wówczas zadania byłyby realizowane.

Dyrektor J. Nowaczyk odpowiedział, że działania byłyby realizowane, ale nie na taką skalę, ponieważ pozyskane dodatkowe środki finansowe poszerzają ofertę działania PCPR.

Następnie głos zabrała radna M. Taciak mówiąc, że ustawodawca usankcjonował współpracę PCPR z ośrodkami pomocy społecznej i jest on stały. Radna pytała, czy dyrektor dysponuje wiedzą, na ile wrosła ilość osób potrzebujących wsparcia finansowego np. w zakresie zasiłków celowych, czy doraźnych ze strony poszczególnych gmin. Uzasadniając zadane pytanie radna stwierdziła, że obserwuje się w znacznym stopniu zubożenie społeczeństwa, pytała również, czy w kontaktach z dyrektorami ośrodków pomocy społecznej te kwestie są artykułowane, czy ograniczają się tylko do statutowych zadań, które są na styku OPS a PCPR. J. Nowaczyk wyjaśnił, że kierownicy ośrodków pomocy społecznej niezbyt chętnie mówią o swoich statutowych działaniach, ponieważ PCPR może finansować i wspierać tylko te działania, które są w gestii powiatu. Dyrektor podkreślił, że jest wśród OPS - ów duża doza troski o swoją samodzielność i samorządność, dlatego też PCPR nie oczekuje takich informacji, ośrodki sprawozdania składają burmistrzom i wójtowi na sesjach, natomiast PCPR promuje tę sferę działań, które są pokrewne, w których można sobie nawzajem pomagać. Na zakończenie dyrektor wspomniał, że jest taka idea ministra Boniego, żeby komasować samorządność. Zdaniem dyrektora jest to pomysł na to, żeby odmawiać dofinansowania samorządom pewnych zadań, już od lat tak trwa, że państwo daje zadania samorządom, ale bez pieniędzy. Projekt w tej sprawie jest już na etapie pewnych uzgodnień, że mają się komasować różnego typu działania samorządowe np. łączenie OPS – ów, są poruszone mechanizmy, które mają sprzyjać temu działaniu, ma być większy odpis podatkowy dla tych działań, które będą wspólnotowane. Dyrektor zaznaczył, że kłóci się to z ustawą, która nakazuje usamodzielnienie środowiskowych domów samopomocy, a pomysł ministerialny przeczy temu. Ponieważ środowiskowe domy samopomocy są jakby w strukturach PCPR, więc są oszczędności administracyjne, ale do 2014 roku placówki te muszą być samodzielne.

Na zakończenie dyskusji radna M. Taciak zwróciła uwagę, że z roku na rok z PFRON przychodzi mniej środków finansowych na działania.

Przewodniczący komisji podziękował dyrektorowi za przedstawienie informacji z zrealizowanych zadań.

Ad. 4.

Omawiając projekty uchwał na XXVIII sesję członkowie komisji zwrócili uwagę na uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kołaczkowo, dotyczącej budowy kanalizacji w Zielińcu.

Radna M. Taciak stwierdziła, że budowa mediów, w tym również kanalizacji itp. jest zadaniem własnym gminy. Radna pytała, czy ta kwota 80.000,- zł jest wkładem do zakupu pojazdu o którym mowa w projekcie oraz, jaką kwotę gmina Kołaczkowo ma zabezpieczoną we własnym budżecie na realizację tego zadania.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że ta inwestycja będzie finansowana nie bezpośrednio przez gminę Kołaczkowo, tylko przez zakład komunalny i na pierwszy etap realizacji gmina te środki ma zabezpieczone. Przewodniczący dodał, że gmina Kołaczkowo zwróciła się do Zarządu Powiatu o współfinansowanie, dlatego, że do tej kanalizacji będzie podłączony pałac w Zielińcu, w którym mieści się Stowarzyszenie Monar – Markot.

Radna M. Taciak ponownie zapytała, jaką kwotą dysponuje gmina Kołaczkowo, ponieważ koszt tej inwestycji to kwota 500 tys. zł, jaką kwotę gmina ma w swoim budżecie zapisaną. Czy w ogóle to zadanie zostało wpisane w katalog zadań inwestycyjnych gminy Kołaczkowo.

Radna zwróciła uwagę, że 80 tys. zł to nie jest mała kwota i jeśli chodzi o zadania własne powiatu, to jest ich bardzo dużo i środki na te zadania są ograniczane. Radna dodała także,
że oczywiście można pomóc samorządom i prosiła, żeby taki projekt uchwały był bardziej skonkretyzowany.

Przewodniczący komisji dodał, że pałac, który jest własnością powiatu został wydzierżawiony Stowarzyszeniu, natomiast szambo jest w fatalnym stanie i gmina Kołaczkowo chciałaby kompleksowo wykonać tę kanalizację, ale brakuje środków, stąd też wystąpiła do powiatu o pomoc.

Radna M. Taciak zaznaczyła, że jest za ochroną środowiska, ale zwróciła uwagę, że przy umowie dzierżawy nie było takiego obwarowania.

Następnie głos w tej kwestii zabrał radny K. Wojciechowski pytając w jakim okresie będzie realizowana ta inwestycja. Po otrzymaniu odpowiedzi od przewodniczącego komisji, że musi ona być zrealizowana w okresie dwóch lat, radny stwierdził, że do uzasadnienia trzeba dopowiedzieć, czy rzeczywiście jest jakiś dowód na to, że to zadanie będzie realizowane, czy jest wpisane do budżetu gminy Kołaczkowo. Jeżeli powiat ma dopłacić do inwestycji, która ma w przeciągu dwóch lat kosztować 500 tys., to jest to około 12 % , więc dlaczego powiat ma całe 12% wpłacać od razu, bo być może bardziej zasadne byłoby wpłacić w tym roku tylko 6% wartości tej inwestycji. Radny dodał, że jest to tak samo szczytny cel, jak w ubiegłym roku powiat przeznaczył na rozbudowę komendy policji i stworzenie tam ośrodka szkoleniowego. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny dodał, że radni nie otrzymują rzetelnych, konkretnych uzasadnień do projektów uchwał.

Radna M. Taciak podsumowując swoje wypowiedzi zaznaczyła, że nie jest osobą, która nie wyraża zainteresowania w kwestii udzielenia pomocy, ale żeby tę pomoc udzielić, to jako radna musi mieć pełną wiedzę. Tym bardziej, że sytuacja budowy szpitala jest w takim stanie, w jakim jest i środki zagwarantowane w budżecie powiatu ponad 2 mln zł zapewne nie wystarczą, dlatego też należy ostrożnie podchodzić do budżetu.

Radny K. Wojciechowski ponownie poruszył kwestię dotacji dla komendy policji w wysokości 100 tys. zł i stwierdził, że nie wie, co się stało z tymi środkami, czy zostały wpisane z powrotem do rezerwy, czy skonsumowane.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji zamknął ten punkt porządku i przystąpił do realizacji punktu 6.


Ad. 6.

W punkcie tym radny K. Wojciechowski zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego Rady, czy wniosek, który został złożony przez kilku radnych o poszerzenie porządku obrad XXVIII sesji o punkt, w którym osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji budowy szpitala złożą wyjaśnienia w sprawie nałożenia korekty finansowej zostanie poddany pod głosowanie.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zostanie zachowana obowiązująca procedura.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął 29 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


Przewodniczący komisji

Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:38:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:39:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:39:06)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.