AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 39/2014
 

PROTOKÓŁ NR 39/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 12 marca 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu wzięła udział Beata Walkowiak, skarbik powiatu.


Przewodniczący komisji odczytał proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XXXIX sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.


Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad w związku z czym przewodniczący komisji przeszedł do realizacji kolejnych punktów harmonogramu posiedzenia.


Pkt 3

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał i materiały objęte porządkiem obrad XXXIX sesji Rady Powiatu we Wrześni.


Pkt 4

Uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmiany bieżącej uchwały budżetowej Beata Walkowiak zaznaczyła, że:

 1. dochody budżetowe zwiększą się z tytułu:

 1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok o kwotę 319.309,00zł,

 2. zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75411o kwotę 21.979,00zł na uzupełnienie wydatków na rekompensaty za nadgodziny pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

 3. zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 r. w dziale 010 o kwotę 1.230,00zł na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości dla potrzeb pomniejszenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (wniosek osoby prywatnej),

 4. darowizny w kwocie 1.260,00zł z przeznaczeniem na Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz – Cukiernik w Zespole Szkół Zawodowych
  nr 2 we Wrześni,

 5. darowizny w kwocie 15.030,00zł na Powiatowy Fundusz Stypendialny,

 6. darowizny w kwocie 5.000,00zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (zgodnie z wolą darczyńcy),

 7. odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 2.585,00zł za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,

 8. odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w placówkach powiatu wrzesińskiego i w rodzinie zastępczej odpowiednio
  w kwotach: 16.939,00zł i 3.989,00zł;

 1. z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2013 rok zwiększy się plan wydatków o kwotę 924.071,00zł, z tego dla:

 1. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 7.182,00zł na realizację projektu „Our Identity: National and European?

A Research of National and European Landmarks”,

 1. Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni o kwotę 19.710,00zł na realizację projektu „Students teach students the world of recycling”,

 2. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o kwotę 4.584,00zł na realizację projektu „Kadra Plus” i o kwotę 86.820,00zł na zadanie majątkowe pn.: „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego”,

 3. fundusz celowy Policji o kwotę 72.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych (4 samochody),

 4. Starostwa Powiatowego o kwotę 603.775,00zł, z tego na:

 • wykonanie uproszczonego planu lasu o kwotę 35.000,00zł,

 • zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowo-towarowego” o kwotę 32.000,00zł (dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

 • zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja serwerów i macierzy” oraz „Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych” o kwotę 103.763,00zł,

 • zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” o kwotę 265.230,00zł (jest to kwota niewykorzystana w 2013 r.),

 • uzupełnienie środków do realizacji zadań w rozdziale 80195 o kwotę 59.000,00zł (granty edukacyjne), w rozdziale 92195 o kwotę 10.000,00zł (10-lecie Unii Europejskiej), w rozdziale 92605 o kwotę 61.000,00zł (granty sportowe)

 • realizację projektu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” o kwotę 37.782,00zł;

 1. rezerwa ogólna/celowa zmniejszy się z tytułu:

 1. uzupełnienia środków do realizacji zadań w: Starostwie Powiatowym (zakup węgla, opłata za uczestnictwo w Związku Powiatów Polskich), Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (wymiana siłownika w kotłowni gazowej) oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach (wzrost wynagrodzenia),

 2. zwiększenia planu w rozdziale 85201 o kwotę 1.369,00zł i w rozdziale 85204 o kwotę 13.133,00zł z przeznaczeniem odpowiednio na: dotacje dla powiatów wynikające z porozumień regulujących kwestię utrzymania dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  i w rodzinach zastępczych, wychowawczych,

 3. dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 1.375,00zł,

 4. zwiększenia planu Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni o kwotę 2.870,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego”;

 1. wydatki budżetowe zwiększą się z tytułu m.in.:

 1. zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych:

 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni o kwotę 45.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja sali dydaktycznej na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”,

 • Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni o kwotę 10.291,00zł na zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego” (wykonanie dokumentacji projektowej),

 1. zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 130.000,00zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników.


Odnosząc się do puli, którą przeznaczy się na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Arka” we Wrześni członek komisji, Maria Taciak zapytała, w jakiej wysokości przekazano środki na funkcjonowanie placówki.


Beata Walkowiak zaznaczyła, że w budżecie zabezpieczono dla NOREW „Arka” kwotę 526.592,00zł na pobyt 16 podopiecznych od stycznia do sierpnia (4.114,00zł/jedno dziecko według metryczki subwencyjnej z 2013 roku). Zaznaczyła, że w chwili obecnej następuje uzupełnienie środków do realizacji zadań w kolejnych miesiącach.


Odnosząc się omawianego projektu uchwały członek komisji, Bogumił Kwiatkowski wnioskował o uzasadnienie:

 1. dofinansowania zakupu samochodów dla Policji uznając, iż jest to jednostka, która w ostatnim czasie uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00zł z budżetu powiatu na budowę Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, iż bardziej uzasadniony jest zakup karetki dla Szpitala Powiatowego;

 2. podwyżek płac w Domu Pomocy Społecznej, gdyż na przełomie lat 2009 – 2013 wysokość wynagrodzeń w tej placówce wrastała na poziomie, który przyjęto w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.


Odpowiadając starosta wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że:

 1. dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek Policji jest ogólnopolskim projektem umożliwiającym doposażenie służb mundurowych. Nadmienił, iż zakup samochodów jest finansowany z budżetu powiatu, gmin powiatu oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

 2. zmieniło się finansowanie jednostki, co powoduje, że środki z budżetu województwa wpływają w mniejszej wysokości. Dodał, że wysokość wynagrodzeń pracowników DPS-u była niższa niż w pozostałych jednostkach i na spotkaniach
  z jej przedstawicielami przyjęto zobowiązanie, że nastąpią regulacje finansowe, jeśli po sporządzeniu bilansu, w budżecie powiatu pozostaną wolne środki.


Nawiązując do kwestii wysokości płac w DPS-ie Maria Taciak zapytała o możliwość uzyskania zestawienia średnich wynagrodzeń pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu wyłączając kadrę nauczycielską w placówkach oświatowych. Zwróciła uwagę na fakt, iż ww. porównanie umożliwi rzeczową argumentację w sytuacji, gdy w innych jednostkach pojawią się wnioski o podwyżki.


Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że przygotowanie zestawienia jest możliwe zaznaczając jednocześnie, że na wysokość wynagrodzeń wpływa specyfika pracy i źródła finansowania poszczególnych jednostek.


Porównując placówki dziennego pobytu w powiecie Beata Walkowiak zaznaczyła, że:

 1. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Arka” jest placówką prywatną finansowaną z budżetu państwa w formie subwencji w wysokości 4.114,00zł na wychowanka,

 2. prowadzenie ŚDS-ów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd powiatowy, który otrzymuje od wojewody wielkopolskiego dotację w wysokości około 1.000,00zł na jednego uczestnika.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, iż w 2012 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych w jednostkach oświatowych, gdyż ich płace utrzymywały się na najniższym poziomie od wielu lat.


Odnosząc się do omawianego projektu Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku” (112.000,00zł) i „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci” (10.000,00zł). Zaznaczyła, że w związku z powyższym konieczne będzie wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał Rady:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok,

 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.


Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Dionizy Jaśniewicz odniósł się do ustaleń ze spotkania z komisarzem wyborczym. Zaznaczył, że powiat wrzesiński został zobowiązany do podjęcia uchwały Rady ustalającej zmianę liczby mandatów w poszczególnych okręgach. Nadmienił, iż w gminie Miłosław wzrosła liczba mieszkańców w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania, co powoduje, że w okręgu wyborczym Miłosław – Nekla zwiększy się do pięciu liczba mandatów, natomiast w okręgu Kołaczkowo – Pyzdry, ze względu na najmniejszą normę przedstawicielstwa, zmniejszy się ona do trzech. Podkreślił, że jeśli Rada nie podejmie stosownej uchwały, ww. zmianę wprowadzi komisarz wyborczy.


Na tym protokół zakończono.Przewodniczący komisji


/-/Józef Szafarek


Protokołowała:

Natalia Kowalczyk


Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 13:44:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 13:51:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (08/05/2014 13:51:23)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.