AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 34/2013
 

PROTOKÓŁ NR 34/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 23 października 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak skarbnik powiatu i Eugeniusz Wiśniewski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXXIV sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.

Członkowie komisji bez uwag przyjęli porządek posiedzenia, w związku z czym przewodniczący przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3.

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez dyrektora PUP Eugeniusza Wiśniewskiego do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 119/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „Kadra plus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor E. Wiśniewski poinformował, że istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji programu „Kadra plus” do czerwca 2015 r., przy jednoczesnym zwiększeniu jego wartości. W związku z tym PUP we Września ma możliwość zwiększyć całkowitą wartość projektu o 12.578,40 zł przy zachowaniu podziału źródeł finansowania tj. 85% dofinansowania, co stanowi kwotę 10.691,57 zł i 15% wkładu własnego tj. kwotę 1.886,75 zł na rok 2014.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji na powyższy temat i przystąpili do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2013 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2023

Uzasadniając projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej pani skarbnik przedstawiła zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych, a także wskazała, do których jednostek przekazane zostaną środki finansowe ze zmniejszonej rezerwy celowej.

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu „Kadra plus”,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia: pn.:

 • holowanie i parkowanie pojazdów,

 • przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

 • remonty cząstkowe dróg powiatowych,

 • wykonanie tablic rejestracyjnych,

 • utrzymanie przeprawy promowej,

 • utrzymanie sygnalizacji świetlnych przy drogach powiatowych,

 • zakup materiałów biurowych i druków z papierem do plotera,

 • zakup paliwa.

Szczegółowe uzasadnienia do projektów uchwał stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, przewodniczący komisji pytał, czy są zabezpieczone do końca tego roku w budżecie środki na remonty dróg.

Pani skarbnik odpowiedziała, że tą uchwałą na rok 2013 zostanie zabezpieczone 50 tys. zł, a 170 tys. zł na początek przyszłego roku.

Starosta D. Jaśniewicz dodał, że kierownik referatu dróg zapewnia, że materiałów do remontów dróg jest wystarczająca ilość.

Przewodniczący komisji pytał ile środków przeznaczone jest na zimowe utrzymanie dróg oraz czy referat dróg jest zadowolony z zakupu remontera.

Pani skarbnik odpowiedziała, że na zimowe utrzymanie dróg do końca roku 2013 jest przeznaczona kwota 200 tys. zł, natomiast na rok 2014 – 600 tys. zł.

Odnośnie drugiej części pytania, starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że remonty cząstkowe na drogach przy użyciu remontera dają zupełnie inną wydajność i jakość naprawianych dróg i dodał, że niezależnie od tego remontów dokonują również firmy zewnętrzne.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący komisji zamknął punkt 4 i przystąpił do realizacji punktu 5.

Ad. 5.

W punkcie tym członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 34 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Inspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:21:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:22:35)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.