AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 4/2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 25 marca 2015 r.

 

Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 6 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecny Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrzesiński.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak skarbnik powiatu.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3.      Zaopiniowanie projektów/tematów na V sesję Rady Powiatu.

4.      Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie.

 

Członkowie komisji przyjęli porządek obrad bez uwag, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+;

 

b) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”
w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+;

 

c)  założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

d) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

 

e)  powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”;

 

f) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry;

 

Ad. 4.

Członkowie komisji również pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
powiatu wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

 

Uzasadniając projekty uchwał B. Walkowiak skarbnik powiatu omówiła:

ü  zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych:

            - dochody zwiększa się o kwotę 1.477.425,00 zł,

            - dochody zmniejsza się o kwotę 4.895,00 zł,

ü  wydatki budżetowe, które zwiększa się o kwotę 3.039.104,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Ponadto skarbnik wspomniała, że na sesji Zarząd zaproponuje autopoprawki do powyższych projektów uchwał.

Ad. 5.

W związku z brakiem dyskusji w tym punkcie, przewodniczący J. Szafarek zamknął 4 posiedzenie komisji.

                                                                                              Przewodniczący komisji

                                                                                                           Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Ratajczyk (27/05/2015 08:00:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Ratajczyk (27/05/2015 10:17:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Ratajczyk (27/05/2015 10:17:42)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.