AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 31/2013

PROTOKÓŁ NR 31/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 13 czerwca 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Marek Dyba dyrektor PCEZ i Anna Trubacz główna księgowa.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Informacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych na lata 2007-2013.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXX sesję Rady Powiatu.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, w związku z czym przewodniczący komisji przystąił do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

W punkcie tym pan dyrektor PCEZ Marek Dyba przedstawił informację o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych na lata 2007-2013, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym materiałem, w związku z czym przewodniczący komisji podziękował dyrektorowi za uczestnictwo w posiedzeniu i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.


Ad. 4,5,6.

Główna księgowa A. Trubacz omówiła zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych informując, że dochody zwiększa się je o kwotę 44.600,00 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie i sporządzenie Programu ochrony środowiska, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego oraz Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska” – w rozdziale 90095 o kwotę 12.500,00 zł,

- Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie panu dotacji celowych na rok 2013 o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

- zwiększonych wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 6.300,00 zł,

- zwiększonych wpływów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 18.000,00 zł.


Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 338.889,00 zł z tego:

 • ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.600,00 zł dla jednostek wyżej wymienionych,

 • z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za rok 2012 o kwotę 294.289,00 zł, z tego dla:

- ZST i O o kwotę 16.312,00 zł z przeznaczeniem na usunięcia awarii w kotłowni gazowej,

- Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 7.995,00 zł na zadania majątkowe związane z termomodernizacją ZST i O, DPS, PCEZ,

- Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

- Starostwa Powiatowego o kwotę 37.776,00 zł z przeznaczeniem między innymi na koszty sezonowego uruchomienia Ośrodka „Relax” w Orzechowie i uzupełnienie środków do realizacji zadań, o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań z zakresu działalności kulturalnej powiatu, o kwotę 30.000,00 zł na realizacje Grantów Edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014, o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej (zajęcia sportowe, organizacja zawodów sportowych), na pokrycie kosztów ostatecznego rozliczenia projektu „Moja wiedza, mój sukces zawodowy”, o kwotę 66.899,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni” - wykonanie dokumentacji.

Ponadto w budżecie dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych środków dla organizacji pozarządowych na realizowanie działań, a także zmniejsza się rezerwę celową i przeznacza dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na doprowadzeniu do zgodności wartości zawartych w uchwale budżetowej. Wprowadzone zmiany skutkują deficytem budżetowym, który zostanie sfinansowany planowanym kredytem długoterminowym.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 3 do protokołu.


W dyskusji nad przedstawionym materiałem radna M. Taciak pytała o kwoty związane z termomodernizacją, która realizowana była w roku 2012, pytając, z jakiego tytułu wprowadza się te drobne kwoty do tych dwóch zadań, a także jakie są plany związane z przebudową części poddasza i w jakiej części budynku planuje się tę inwestycję, ponieważ jest to kwota 66 tys. zł. Radna wspomniała, że Komisja Rewizyjna badała wydatki związane z promocją, został sformułowany wniosek do Zarządu o racjonalizację wydatków związanych z tą pozycją w klasyfikacji budżetowej. Uchwalając budżet na rok 2013 rok, według uzasadnienia projektodawców miał on być oszczędnościowy, ale realny do wykonania, tymczasem w niespełna pół roku od uchwalenia budżetu zostają wprowadzone do wydatków dość znaczne kwoty patrząc na zadania pt.: „drogi” nie widać w tym wykazie inwestycyjnym żadnego nowego zadania związanego z drogami powiatowymi. Radna zaznaczyła, że zastanawia się, czy rzeczywiście zasadne jest wydatkowanie tych pieniędzy na zadania, o których mowa w uchwale, a kwoty dochodów niewiele się zmieniają.

A. Trubacz wyjaśniła kwestię wprowadzanych kwot dotyczących termomodernizacji mówiąc, że zadania te są w sensie rzeczowym zakończone, trwa kontrola tego przedsięwzięcia i być może trzeba będzie w tej kwestii dokonać dodatkowych analiz, stąd asekuracyjne wprowadzenie tych środków do budżetu.

Radna M. Taciak kontynuując stwierdziła, że jeżeli było realizowane określone zadanie, to w ramach środków uchwalonych przez Radę Powiatu i skoro zadanie to zostało zakończone, to skąd wzięły się takie różnice. Każdorazowo, w toku realizacji każdego zadania mogą wystąpić różne okoliczności, tymczasem to zadanie zostało zamknięte, a dzisiaj po kilku miesiącach zostają wprowadzone dodatkowe środki. Radna pytała, jak się to ma do ustawy
o finansach publicznych.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że to zadanie jest zakończone, ale nie jest rozliczone, będzie ono ostatecznie rozliczone z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, kiedy powiat otrzyma ostatnią transzę. Ponadto jedna z firm kwestionuje sprawę dotyczącą naliczenia kar umownych związanych z terminami wejścia na inwestycję, co zdaniem Zarządu jest nieuzasadnione.

Następnie starosta wyjaśnił zasadność remontu poddasza mówiąc, że w ogromnym tempie rośnie dokumentacja archiwalna, którą urząd ma obowiązek przechowywać, archiwum w części piwnicznej jest w całości zajęte przez wydział komunikacji, podobna sytuacja jest jeśli chodzi o dokumenty finansowe zgromadzone w części strychowej. Część materiałów jest już zakupiona, wyprowadzone są też wszystkie instalacje i przebudowa prowadzona będzie systemem gospodarczym. Ponadto starosta dodał, że takim systemem została przez pracowników gospodarczych wyremontowana piwnica, która stanowi część socjalną dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek. Starosta zaprosił członków komisji do obejrzenia tych pomieszczeń po posiedzeniu komisji.

Kontynuując swoją wypowiedź starosta odniósł się do poruszonej przez radną kwestii dróg powiatowych mówiąc, że na ostatniej sesji Rady, z wolnych środków dość znaczna kwota została przeznaczona na remonty cząstkowe dróg powiatowych i wsparcie zadań inwestycyjnych – wykonanie dokumentacji technicznej na drogę w Łagiewkach, Grzymysławice – Chwalibogowo, ruszył przetarg na drogę Psary – Czerniejewo do
ul. Gnieźnieńskiej, chodniki w Krzywej Górze, Targowej Górce, we Wrześni ul. Szosa Witkowska, poszerzenie pobocza w Otocznej. Jeżeli chodzi o remonty cząstkowe to wydatkowanych jest o 60% więcej niż w roku ubiegłym, zima skończyła się w połowie kwietnia, w związku z czym na drogi można było wejść z opóźnieniem. Dwukrotnie już zlecane były prace cząstkowe, dlatego, że pierwotnie zaplanowane budżety nie wystarczyły, równocześnie rozstrzyga się przetarg na dodatkowy sprzęt – remonter. Jednak nie jest to problem budżetu, tylko wydajności, ponieważ do utrzymania jest 322 km dróg powiatowych. Starosta podkreślił, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost środków wydatkowanych na drogi powiatowe, zarówno na zimowe utrzymanie jak i na remonty
cząstkowe.

W kwestii wydatków na promocję starosta wyjaśnił, że środki te wprowadzane są do budżetu sukcesywnie i dodał, że nie uważa, żeby promocja była przeinwestowana, ponieważ wszystkie imprezy organizowane przez powiat są na bardzo wysokim poziomie, są to imprezy cykliczne, np. dożynki powiatowe i środki wydatkowane nie wskazują na to, żeby było to rozdawanie pieniędzy. Starosta zwrócił uwagę, że nie ma Zarządu, na którym jakaś organizacja nie zwróciłaby się o wsparcie organizowanych przez siebie imprez. Często nie jest to wsparcie finansowe, ale organizacje te otrzymują gadżety powiatowe.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji zamknął dyskusję.

Ad. 6.

W punkcie tym radni nie zabrali głosu.


Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący J. Szafarek zamknął 31 posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:58:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:59:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/07/2013 12:59:36)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.