AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 45/2014
 

PROTOKÓŁ NR 45/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 28 października 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji zaproponował następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XLV sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego
  na 2014 r.

 5. Ocena działania powiatu wrzesińskiego w zakresie pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych za okres IV kadencji.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.


Ad. 3.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na XLV sesję:

- w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”,

- w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 244/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Września.

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Małgorzata Nowaczyk geodeta powiatowy mówiąc, że w wyniku zamiany powiat nabędzie działkę geodezyjną położoną we Wrześni z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, natomiast gmina Września nabędzie działkę, która będzie wchodziła w skład gminnej drogi serwisowej. M. Nowaczyk zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można dokonywać zamiany między jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych nieruchomości.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji i pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący komisji poprosił skarbnika powiatu Beatę Walkowiak o uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku.

B. Walkowiak poinformowała, że powiat gnieźnieński wystąpił z inicjatywą realizacji przedsięwzięcia polegającego na wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Liderem działań w tym zakresie będzie powiat gnieźnieński, któremu powiat wrzesiński udzieli dotacji w wysokości 1.000,00 zł. Szczegółowe zasady rozliczania środków oraz ich przeznaczenie zostaną określone w umowie zawartej między tymi powiatami.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.


Ad. 4.

Następnie przewodniczący komisji poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, skarbnik Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się z tytułu zwiększonych dochodów z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014:

- o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na realizację wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinach zastępczych

- o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe,

- o kwotę 40.320,00zł dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie - 20.720,00 zł i Pietrzykowie - 19.600,00 zł,

- o kwotę 26.500,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto dochody zwiększa się z tytułu:

- zwiększonych wpływów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 119.214,00 zł, z przeznaczeniem na organizację kursów i szkoleń,

- uzyskanego przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny odszkodowania i otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 9.442,00 zł z przeznaczeniem na opłaty egzaminacyjne, zakup odzieży, pokrycie kosztów związanych z naprawą sprzętu elektronicznego, zakup serwera telekomunikacyjnego,

- otrzymanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 9.861,00 zł na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu:

- zmniejszonego planu dotacji celowej o kwotę:

- 526,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad od czerwca do września 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej,

- 6.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie B. Walkowiak odniosła się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej mówiąc, że dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Holowanie i parkowanie pojazdów na parkingi strzeżone”,

- „Utrzymanie przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej”,

- „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych”,

- „Wykonanie tablic rejestracyjnych”,

- „Zakup druków komunikacyjnych wraz z aplikacją Portal Starosty”,

- „Zakup paliwa”,

-„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo” w m. Września – wykonanie dokumentacji projektowej”,

- „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.


Ad. 5.

W formie prezentacji multimedialnej została przedstawiona informacja na temat działania powiatu wrzesińskiego w zakresie pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych za okres IV kadencji. Podsumowania dokonała Anna Wolska Wróblewska naczelnik wydziału inwestycji i funduszy europejskich oraz Magdalena Niechcielska inspektor w tym wydziale.


Rok 2010

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki:

- wartość inwestycji: 2.910.246,03 zł

- dofinansowanie: 1.408.914,30 zł – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,

Rok 2011

 • termomodernizacja budynku Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
  we Wrześni

- wartość inwestycji: 139.987,35 zł

- dofinansowanie: 69.993,00 zł – dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 43.344,35 zł – budżet Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

 • budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano – instalatorskich z przebudową budynku warsztatowego i zakupem sprzętu przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

- wartość inwestycji: 2.184.340,00 zł

- dofinansowanie 1.406.077,46 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
  Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury Edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego,

 • przebudowa odcinka drogi Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna

- wartość inwestycji: 4.921.668,30 zł

- dofinansowanie: 2.368.070,86 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna,
  Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego,

 • remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442

- wartość inwestycji: 2.039.789,29 zł

- dofinansowanie: 1.013.522,78 zł – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  lata 2007-2013

 • przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice - Czeszewo – Orzechowo

- wartość inwestycji: 4.392.506,15 zł

- dofinansowanie: 2.193.826,64 zł – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
  2008-2011,

- 410.000,00 zł – dotacja z Gminy Miłosław,

- 60.000,00 zł dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”,Rok 2012

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZSTiO- dwa budynki dydaktyczne, internat, budynek główny; DPS i PCEZ)

- wartość inwestycji: 4.676.601,75 zł

- dofinansowanie: 3.463.182,50 zł - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  lata 2007-2013.Rok 2013

 • przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja

- wartość inwestycji: 900.018,03 zł

- dofinansowanie: 522.231,03 zł – budżet Gminy Września, 377.787,00 – dotacja Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Rok 2014 (w trakcie realizacji)

 • budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni

- wartość inwestycji: 436.825,27 zł

- dofinansowanie: 218.300,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa  Sportu i Turystyki

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie

- poprzetargowa wartość inwestycji: - 797.926,87 zł

- dofinansowanie: 398.963,00 zł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Rok 2014 (inwestycja zakończona)

 • remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie

- wartość inwestycji: 85.693,82 zł

- dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „małe  
  projekty”.

Dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący komisji podziękował radnym za czteroletnią współpracę i życzył powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący J. Szafarek zamknął 45 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 10:43:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 10:45:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 10:45:35)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.