AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 32/2013

PROTOKÓŁ NR 32/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 26 czerwca 2013 roku

 

Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła główna księgowa Anna Trubacz.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie.

  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXXI sesję Rady Powiatu.

  4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

  5. Wolne głosy i wnioski.

  6. Zakończenie.

 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 3.

Ad. 3.

Członkowie komisji rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.

Radny K. Wojciechowski i radna M. Taciak pytali, czy internat przy ul. Gnieźnieńskiej jest własnością powiatu wrzesińskiego i kiedy nastąpiła komunalizacja. Radna przypomniała, że parę lat temu była to własność Stowarzyszenia Kółek Rolniczych.

Radny S. Hałas wyjaśnił, że okazało się, że własność ta jest niezgodna z prawem i w związku z działaniem starosty, internat ten przeszedł na własność Skarbu Państwa i przekazany powiatowi wrzesińskiemu.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował, że 7 lat trwało ubieganie się o ten budynek, wojewoda przekazał go powiatowi w roku 2007. Starosta kontynuując powiedział, że hipoteka będzie zabezpieczać tzw. prefinansowanie, czyli to, co powiat musi najpierw wydatkować, a co później zostanie zrefundowane, jest to 10% wartości kwoty dotacji. Zabezpieczenie nieruchomościami jest bezpieczne, bank wstępnie zaakceptował obie nieruchomości, są na nie aktualne wyceny i ich wartość przekraczają wartość kwoty, która przewidziana jest na skredytowanie.

Następnie członkowie komisji omówili projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.

Uzasadnienie do projektu przedstawiła A. Trubacz główna księgowa mówiąc, że uchwała dotyczy prolongaty wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę Szpital Powiatowy we Wrześni z roku 2013 na lata 2021-2023 po 450.000,- zł rocznie. Wynika to z przedłużającej się inwestycji, kiedy spłata zobowiązań finansowych następuje po zakończeniu inwestycji, zatem konieczna jest prolongata na emisję obligacji.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem radny K. Wojciechowski pytał gdzie te środki przejdą.

A. Trubacz wyjaśniła, że środki przejdą na zadania majątkowe i dotyczyć będą zakupu sprzętu do nowego budynku szpitala.

Radna M. Taciak odniosła się do pierwszego projektu uchwały pytając, czy w projekcie budżetu na rok 2013 te dwie nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Gnieźnieńskiej były uwzględnione do sprzedaży. Starosta odpowiedział, że są uchwały o możliwości sprzedaży, natomiast po wielokrotnych próbach sprzedaży nie prowadzi się dalszych prób.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że z zabezpieczenia, który mógłby być na ewentualny wykup tych obligacji – 450.000,- zł x3 przesuwane są z roku 2013 na lata następne, a środki te zostają przeznaczone do dyspozycji szpitala.

A. Trubacz wyjaśniła, że środki te pozostają w budżecie powiatu po stronie wydatków, tyle tylko, że są przenoszone z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, ale z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla nowo wybudowanego szpitala, jako nowe zadanie majątkowe.

Ad. 4.

Następnie członkowie komisji rozpatrzyli projekt uchwał: zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2023 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2013 rok.

Szczegółowe uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

A. Trubacz omówiła zmianę w uchwale budżetowej ściśle związane z WPF mówiąc,
że są to przede wszystkim zmiany dotyczące dopłat, czyli z roku 2013, z wydatków bieżących 1.350.000,- zł jest przenoszone na wydatki bieżące w latach 2021-2023.

Kontynuując pani A. Trubacz omówiła pozostałe zmiany w uchwale budżetowej mówiąc, że planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 mln zł, który ma być przeznaczony na zakup sprzętu dla szpitala, czyli 1.350.000,- zł plus 1.000.000,- zł z kredytu są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego szpitala i tę inwestycję będzie realizowało starostwo powiatowe.

W związku z tym, że Spółka Szpital Powiatowy we Wrześni planuje emisję obligacji w kwocie 4.350.000,- zł na te wydatki związane z inwestycją, na które okazało się, że jednak są jakieś braki, w uchwale budżetowej jest zapis dotyczący poręczenia do tej kwoty przez Zarząd Powiatu.

Radny K. Wojciechowski pytał o dodatkową kwotę obligacji wydanych przez szpital oraz o obciążenie hipoteczne.

A. Trubacz wyjaśniła, że ma ona być na kwotę 4.350.000,- zł na uzupełnienie i dodała, że te obligacje emituje szpital i są one na prefinansowanie inwestycji w wysokości 2.650.000,- zł.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśniając zwrócił uwagę, że mowa jest o trzech różnych produktach finansowych: prefinansowanie, które odbywa się przy realizacji każdego projektu, w tym przypadku w kwocie 2.650.000,- zł, co jest zabezpieczone tymi dwoma nieruchomościami, a które podlega zwrotowi po rozliczeniu inwestycji. Starosta zaznaczył, że kwota 4.350.000 zł, nie jest związana z brakami, tylko jest związana z kwestiami dotyczącymi prac dodatkowych, kosztorysów różnicowych, nałożonej korekcie i kosztami nadzoru. Ponadto starosta dodał, że prace dodatkowe nie wynikają z niedoszacowania, tylko wynikają ze zmiany przepisów przeciw pożarowych, a także z zasady kontraktowania przez NFZ. Zakłada się, że standardowo prace dodatkowe wynoszą około 10% całości inwestycji.
W projekcie również nie było założenia wyposażenia szpitala w sprzęt tzw. łóżkowy, stąd też propozycja zakupu tego sprzętu i nie jest to brak w inwestycji. Kończąc starosta zaznaczył, że trudno określać, że prefinansowanie jest dodatkowym kosztem inwestycji, ponieważ te pieniądze wrócą.

Radny K. Wojciechowski powiedział, że o brakach nie mówi dlatego, żeby podkreślać słowo „braki”, tylko nawiązuje do tego słowa, ponieważ pan Jurewicz na ostatniej sesji tak to formułował, w tym kontekście, że zabraknie pieniędzy na łóżka, sprzęt, itp.

W tym miejscu radna M. Taciak przytoczyła treść protokołu z XXX sesji, na którą powołał się radny K. Wojciechowski. Radna stwierdziła, że jej zdaniem ta symulacja tych wydatków z projektów uchwał w zderzeniu z tym, o czym była mowa na sesji pokazuje, że brakuje więcej pieniędzy, na które nie ma zabezpieczenia.

Radny K. Wojciechowski wspomniał, że tu jest mowa o kwocie 1.350.000,- zł jako wyposażenie w sprzęt, natomiast pan Jurewicz mówił o kwocie 2 mln zł.

Ponownie radna M. Taciak przytoczyła wypowiedź przewodniczącego Rady Nadzorczej zawartej w protokole XXX sesji Rady Powiatu, pytając jak kwoty, o których mówił na sesji pan Jurewicz mają się do wielkości zawartych w projekcie uchwały.

Starosta D. Jaśniewicz udzielił radnej wyjaśnień mówiąc, że w projekcie uchwały są 3 tzw. produkty: zakup sprzętu na kwotę 2 mln zł, pierwotnie szpital złożył wniosek na zakup sprzętu na kwotę około 2.300.000,- zł, ale były tam również urządzenia. Zarząd Powiatu uznał, że dofinansuje sprzęt typowo łóżkowy – czyli łóżka, szafki przyłóżkowe, pomocniki itp. Na sfinansowanie tego na dzień dzisiejszy, z przesunięcia raty kredytowej jest w budżecie 1.350.000,- zł, do tej kwoty 2 mln zł potrzeba jeszcze kwoty 650.000,- zł i na to zostanie zaciągnięty kredyt, ale kwota ta zostaje zaokrąglona do 1 mln zł, żeby nie okazało się, że w rozstrzygnięciu przetargowym zabraknie kilka tysięcy. Ma to znaczenie, ponieważ jeżeli kupuje to powiat i przekazuje aportem do spółki, jest to ujęte w wydatku majątkowym. W przeciwnym przypadku, jeżeliby było przekazane do spółki, pogarszałoby to wskaźniki budżetowe. Drugim produktem jest prefinansowanie, które wynika z umowy z Urzędem Marszałkowskim i 10% wartości dofinansowania musi być prefinansowane przez beneficjenta. Kwestie, które dotyczą dokończenia inwestycji to: roboty dodatkowe – 2.500,000,- zł, kosztorysy różnicowe – 454.000,- zł, kwota korekty – 1.108.000,- zł i odsetki w wysokości 140.000,- zł do dnia 18 czerwca br. i inspektorzy nadzoru dotychczas finansowani z budżetu szpitala, obecnie koszty ich wchodzą do budżetu inwestycji – 135.000,- zł. Razem to daje kwotę 4.335.000,- zł, w zaokrągleniu tj. 4.350.000,- zł.

Radny K. Wojciechowski zabierając głos pytał, czy w konsekwencji do osób odpowiedzialnych za tę korektę finansową, będą podejmowane jakieś działania.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że to nie jest uprawnione, ponieważ to powiat to finansuje, tylko finansuje to Spółka, powiat tylko poręcza emisję obligacji.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że nie ma to znaczenia, czy środki wykłada powiat, czy spółka, ponieważ gdyby działo się coś złego w szpitalu, to i tak spadnie to na budżet powiatu.

Starosta D. Jaśniewicz dodał, że zmienia się w tej chwili filozofia NFZ i Ministerstwa Zdrowia w kierunku kontraktowania i na spotkaniu z ministrem Neumanem i prezesem NFZ panią Agnieszką Pachciarz przedstawiono jednoznaczne decyzje zmierzające do zmian w systemie kontraktowania na rzecz lecznictwa zamkniętego, które dzisiaj jest generalnie niedofinansowane i nie dotyczy to tylko wrzesińskiego szpitala. Od przyszłego roku będą weryfikowane dotychczasowe kontrakty w kierunku tzw. kompleksowej obsługi medycznej, czyli to, co dzisiaj jest w większości nadwykonaniami i to co dzisiaj jest niedofinansowane. Starosta dodał, że ma nastąpić także odejście od historycznych uwarunkowań, o których często wspominał prezes Z. Przybylski.

Radny K. Wojciechowski podsumował, że deklaracje ministrów nijak się mają do stanu faktycznego, dzisiaj się tylko o tym mówi, a jaka jest sytuacja budżetu centralnego wiedzą wszyscy. Fakty są takie, że za poprzednie lata szpital ma nadwykonań na kilka milionów złotych i nie jest w stanie całej kwoty wyegzekwować.

Starosta D. Jasniewicz powiedział, że szpital budowany jest po to, by osiągnąć standardy dające korzyści przy kontraktowaniu. Na szczęście powiat jest w dobrej sytuacji finansowej i wskaźniki budżetowe przy tych zobowiązaniach są na bardzo dobrym poziomie i nie powoduje zagrożenia dla konstrukcji budżetu powiatu w latach następnych.

Radny K. Wojciechowski kontynuując pytał, czy dzisiaj wiadomo, kto ewentualnie zawinił w związku z nałożeniem korekty.

Starosta odpowiedział, że na jednej z sesji, radny J. Mazurkiewicz przedstawił, jaki jest sposób naliczania tego typu korekt. I tak udało się zmniejszyć te korektę o 50% i po przedstawieniu opinii prawnej została ona ograniczona do 1.108.000,- zł. Po podpisaniu aneksu, środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 18 czerwca br.i zabezpieczają płynność realizacji inwestycji. Ponadto starosta zaznaczył, że nie potrafiłby przypisać winy żadnej z konkretnych osób, które przygotowywały przetarg, spółka wynajęła specjalistę i ani on, ani opinia prawna nie potwierdzała zasadności naliczenia korekty, te zarzuty nie naruszają ustawy o zamówieniach publicznych, natomiast wytyczne unijne zakładają podwyższenie poprzeczki konkurencyjności.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że rozumie, że te uchwały, które Rada Powiatu podejmie na jutrzejszej sesji zagwarantują szpitalowi zrealizowanie tej inwestycji do końca roku.

Starosta D. Jaśniewicz potwierdził.

Ponadto radny K. Wojciechowski nawiązał do sesji, na której pan D. Jurewicz miał swoje wystąpienie mówiąc o potrzebach i zapytał, czy wiedział, że Rada takie uchwały będzie podejmowała.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że przewodniczący Rady Nadzorczej nie ustala inżynierii finansowej, on informuje o przedsięwzięciach, które muszą być podjęte dla zrealizowania inwestycji. To Zarząd Spółki zwraca się do Zarządu Powiatu o inżynierię finansową uzgodnioną wcześniej z bankiem, czy powiat wyrazi na to zgodę. I te omówione projekty uchwał są propozycją Zarządu Powiatu.

Radna M. Taciak pytała, czy Rada Nadzorcza Szpitala nie opiniowała takiej inicjatywy ze strony Zarządu Spółki.

Starosta D. Jasniewicz odpowiedział, że Rada Nadzorcza wskazuje potrzeby do zamknięcia tej inwestycji.

Radna M. Taciak kontynuując stwierdziła, że Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny, przy tego rodzaju zadaniu też odniosła się do tego wniosku, czy jest on ze strony Zarządu zasadny, ponieważ Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny bada i opiniuje w formie uchwały wnioski Zarządu Spółki.

Starosta wyjaśnił, że Rada Nadzorcza podjęła w tej sprawie uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię dotyczącą inżynierii finansowej.

Następnie głos zabrała główna księgowa A. Trubacz i wypowiedziała się w kwestii poręczeń mówiąc, że były one w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 i 2013-2025, w tym roku zmieniły się przepisy i wykazuje się je w WPF na lata 2013-2023 tak, jak jest harmonogram wnoszenia dopłat, ale poręczenia z WPF nie znikają, są widoczne, ale tylko w ograniczeniu do roku 2023.

Starosta D. Jaśniewicz uzupełnił wypowiedź głównej księgowej mówiąc, że umowa wsparcia obejmuje dwa rodzaje zabezpieczenia, tzw. dopłaty i poręczenie. Dopłata jest tą wartością, którą można z powrotem odzyskać do budżetu powiatu.

Na zakończenie dyskusji, głos zabrała radna M. Taciak pytając, czy emisja obligacji będzie zamykała się w tych latach do 2023 roku.

Pani A. Trubacz wyjaśniła, że poręczenie jest na lata 2023-2025, ale WPF nie jest przedłużany do roku 2025, ponieważ poręczenia od roku 2013 nie są już przedsięwzięciami.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 32 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 09:42:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:06:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:06:05)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.