AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 42/2014
 

PROTOKÓŁ NR 42/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 25 czerwca 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyła również Beata Walkowiak - skarbnik powiatu oraz Jolanta Kubczak – kierownik Referatu Dróg Powiatowych.


Przewodniczący komisji odczytał proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XLII sesję Rady Powiatu.

 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014r.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.


Ad. 2.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący komisji poinformował, że poprosił panią J. Kubczak o udział w dzisiejszym posiedzeniu i wyjaśnienie między innymi kwestii dotyczących zamknięcia odcinka drogi Września – Środa Wielkopolska. Droga ta została włączona do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, co z kolei związane jest z inwestycją firmy motoryzacyjnej we Wrześni.

Radny K. Wojciechowski zgłosił wniosek formalny, aby powiadamiać wcześniej członków komisji o zmianach w porządku obrad.


Ad. 3.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 155/XXV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Ad. 4.

Następnie przewodniczący komisji poprosił skarbnika powiatu B. Walkowiak o przedstawienie zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, skarbnik Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe ulegają zwiększeniu z tytułu:


 • zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.905,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Wrzesińskiego na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa,

 • otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” w kwocie 254.600,00 zł,

 • otrzymanej dotacji celowej z gminy Września w wysokości 100.000,00 zł na budowę chodnika w Gutowie Małym,

 • otrzymanego odszkodowania w kwocie 3.848,00 zł za zalanie pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

 • darowizn otrzymanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.590,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy rehabilitacyjne, spartakiadę letnią, prezenty dla podopiecznych,

 • zwiększonych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 4.800,00 zł,

 • otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont wnętrza prezbiterium XIX wiecznego kościoła poewangelickiego w MiłosławiuZ wolnych środków pozostających na rachunku bankowym zwiększa się plan wydatków o kwotę 486.687,00 zł z tego dla: • Starostwa Powiatowego:

- o kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na międzynarodową wymianę młodzieży,

- o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Gutowie Małym,

- o kwotę 254.687,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla
dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”

Następnie pani skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2027 mówiąc, że dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” o łącznych nakładach finansowych 30.555,00 zł.

Ponadto wprowadzone w tym roku zmiany do budżetu skutkują zmianami kwot dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Po dokonaniu zmian deficyt w budżecie zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.


Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.Członkowie komisji nie zgłosili uwag i pytań do przedstawionego materiału.Ad. 5.

Przewodniczący komisji poprosił panią J. Kubczak o przedstawienie informacji w kwestiach dotyczących:

1. zamknięcia drogi z Wrześni w kierunku Środy Wlkp,

2. przebudowie drogi powiatowej w Chwalibogowie,

3. budowy chodnika w Gutowie Małym,

4. przebudowa drogi w Grabowie Królewskim,

5. zawansowania prac związanych z budową drogi powiatowej Września – Czerniejewo,1. Pani J. Kubczak poinformowała, że likwidacji ulega odcinek drogi wojewódzkiej z uwagi na to, że wszedł on do Wrzesińskiej Strefy Ekonomicznej. Droga została zamknięta dla ruchu pojazdów 23 czerwca br. Wjazd do Białężyc będzie jeszcze funkcjonował, a dalej na 2-3 km odcinku będzie likwidacja drogi wojewódzkiej. Objazd ze Środy Wlkp do Wrześni ustalony został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i już od Środy Wlkp jest kierowany przez Miłosław. Na drodze lokalnej w Chwalibogowie obserwuje się również nasilenie ruchu, z tym, że jest tam ograniczenie dla ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton. Droga wojewódzka uzyska nowy przebieg, będzie prowadzona za miejscowością Obłaczkowo na prawo i następnie dołączona do drogi wojewódzkiej na wysokości drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo. Zarząd Dróg Wojewódzkich zakłada wykonanie tego odcinka do jesieni przyszłego roku, jednak na ten moment bez wiaduktu i dwupoziomowego skrzyżowania, z uwagi na mały ruch kolejowy na tej trasie. J. Kubczak dodała, że od północnej strony Strefy Wałbrzyskiej będzie budowana tzw. obwodnica północna - dwupasmówka z rondami, która połączy się z drogą wojewódzką, będzie przebiegała przez miejscowości: Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Białężyce i następnie włączy się w rondo autostradowe. Obwodnicę południową stanowić będzie nowa droga wojewódzka.2. W kwestii przebudowy drogi w Chwalibogowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi krajowej pani kierownik poinformowała, że jest wykonany projekt, którego koszt inwestorski wynosi 4 mln 150 tys. zł, przy czym z tego projektu korzysta gmina Września, która podjęła uchwałę o pomocy rzeczowej w postaci budowanego chodnika w Chwalibogowie – po prawej stronie za torami kolejowymi, do drogi na Bardo.
Gmina Września ogłosiła przetarg i są składane oferty. Na to zadanie gmina przeznaczyła 450 tys. zł i o tę kwotę umniejszone zostaną koszty powiatu. Pani kierownik dodała,
że prawdopodobnie można będzie skorzystać Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.3. Następnie pani J. Kubczak zapoznała członków komisji ze stanem prac dotyczącym budowy chodnika w Gutowie Małym mówiąc, że projekt zakłada budowę 2 metrowego chodnika o długości 830 m usytuowanego po lewej stronie jezdni. Do przetargu przystąpiły trzy firmy, trwa sprawdzanie ofert i już wiadomo, że będą wezwania do uzupełnień.
W tym roku została wykonana dokumentacja, środki będą częściowo pochodzić z oszczędności z innych inwestycji oraz z budżetu powiatu w wysokości 100.000,00 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest do końca października br.4. Jeśli chodzi o remont drogi w Grabowie Królewskim, pani kierownik poinformowała, że powiat wrzesiński złożył wniosek do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i znalazł się na 25 pozycji. Dofinansowanie z tego programu trzymało 18 projektów.
W budżecie powiatu na to zadanie zaplanowano kwotę 747.207 zł i jest to 50 % kosztorysu inwestorskiego. Przeznaczony do remontu jest odcinek o długości 900 m. Z posiadanych środków można poszerzyć drogę do szerokości do 5,5 m i wyremontować chodnik.
Powołano komisję przetargową, termin wykonania zadania określono do końca października br. i na ten moment trwa współpraca z projektantem na dostosowanie projektu do zabezpieczonych środków finansowych.5. Jeśli chodzi o remont drogi Września – Czerniejewo, J. Kubczak wyjaśniła, że od maja br. odbywa się współpraca z nowym projektantem i zaznaczyła, że sam projekt bardzo trudny i skomplikowany, wymaga wielu decyzji środowiskowych i uzgodnień, muszą być przedstawione operaty wodno – prawne, itp.

W dyskusji radny radni zwracali uwagę na etapowanie inwestycji z uwagi na budowę przez gminę Września kanalizacji. Pani kierownik potwierdziła, że gmina określiła termin zakończenia inwestycji w czerwcu przyszłego roku i gdyby można było w budżecie powiatu na przyszły rok tak zaprojektować środki finansowe, żeby była możliwość położenia deszczówki, wyprowadzenia kanalików i wówczas wspólnie z gminą Września położyć masę asfaltową, co da nową nawierzchnię na całej szerokości. Pani kierownik dodała, że w tej kwestii ustalono z gminą Września, że po wykonaniu kanalizacji odtworzy ona nawierzchnię na połowie jezdni, natomiast powiat wykona te prace na drugiej połowie.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komisji wspomniał, że uczestniczy często w spotkaniach z rolnikami i nie ma z ich strony narzekań na opóźnienia w remontach dróg

J. Kubczak wyjaśniła, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadzał remonty emulsją i grysami na drogach na powierzchni 5 do 6 tys. m2, natomiast w 2013 roku wykonano 13,3 tys. m2, czyli obserwuje się niesamowity wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju remonty. Pani kierownik zwróciła uwagę, że od 10 lat nie przeprowadza się remontów kapitalnych dróg, stąd też wzrasta ilość dróg, które takich remontów wymagają i dodała, że należy skoncentrować środki finansowe na remonty kapitalne nawierzchni.

W dyskusji radni pytali o kwestię zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg.

Pani J. Kubczak stwierdziła, że powiat wrzesiński ma na utrzymaniu 300 km dróg i na ich bieżące utrzymanie zima – lato przeznaczonych zostało 1.300.000,- zł i dodała dla porównania, że gmina Września, która ma 100 km dróg przeznacza na ich utrzymanie 3.000.000,- zł.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący komisji poinformował, że punkt 3 w planie pracy komisji na II kwartał dotyczący informacji o środkach pozyskanych na obszary wiejskie w powiecie wrzesińskim przez gminy i Lokalną Grupę działania „Z Nami Warto” zostanie zrealizowany w III lub IV kwartale.Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący komisji zamknął
42 posiedzenie komisji budżetowo – finansowej.Przewodniczący komisji/-/Józef SzafarekOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 13:15:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 13:16:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 13:16:12)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.