AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 44/2014
 

PROTOKÓŁ NR 44/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 26 września 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji zaproponował następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XLIV sesję Rady Powiatu.

 4. Informacje o środkach pozyskanych na obszary wiejskie w powiecie wrzesińskim przez Lokalną Grupę Działania (LGD) „ Z Nami Warto”.

 5. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.

 6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego
  na 2014 r.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.


Ad. 3.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na XLIV sesję:

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2015 roku,

- w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2015 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2015 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2015 rok środków finansowych na realizację tego zadania.

W dyskusji dotyczącym projektu uchwały radna M. Taciak pytała, czy w założeniach do przyszłorocznego budżetu została uwzględniona ta inwestycja i jak się będzie przedstawiała sytuacja po stronie wydatków.

Odpowiadając radnej skarbnik B. Walkowiak powiedziała, że w projekcie budżetu powinna być zaplanowana kwota około 5 mln zł i jeżeli powiat przystąpi do realizacji tego projektu i otrzyma dofinansowanie, wówczas zakłada się, że projekt budżetu będzie można spiąć. Jakie będą faktyczne dochody w roku 2014 okaże się z w roku następnym, natomiast wielkość dochodów systematycznie w poszczególnych latach będzie wzrastać.

Starosta dodał, że realizacja tego projektu będzie odbywać się ze środków WRPO i żeby nie obciążać nadmiernie budżetu przewiduje się etapowanie inwestycji.

Następnie komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Września na podstawie umowy darowizny.

W uzasadnieniu do projektu starosta D. Jaśniewicz przedstawił tok działań, jakie zostały podjęte, aby bursa gimnazjalna we Wrześni mogła służyć temu, do czego została przez założycieli powołana, aby ponownie stała się placówką służącą wrzesińskiej oświacie. Starosta dodał, że pojawiła się koncepcja zagospodarowania tej nieruchomości na potrzeby związane z dużym projektem rozbudowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jako zaplecze pobytowe dla osób uczestniczących z różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych. Korzystając z nowej perspektywy unijnej Programu Regionalnego – działanie 10.4, powiat będzie występował w całym pakiecie programowym i będzie starał się o środki na zagospodarowanie bursy i przeprowadzenie remontu.

Ponadto starosta poinformował o sprzedaży 1 działki w Bierzglinku za kwotę około 2,2 mln zł.


Ad. 4

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” Jerzy Mazurkiewicz zapoznał członków komisji z wynikami ostatniego naboru do tzw. małych projektów. W ramach naboru wysokość dostępnych środków wynosiła 188.762,46 zł, w ramach limitu rozdysponowano 187.145,98 zł, limit dostępnych środków 150% wynosił 283.143,69 zł i w ramach tego limitu rozdysponowano 280.795,98 zł. Prezes LGD poinformował, że wykorzystano 90% wszystkich środków.


Ad. 5.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak przypomniała, że radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną, z jednym wyjaśnieniem dotyczącym zakupu węzy pszczelej i leków. Pani skarbnik zaznaczyła, że RIO w ubiegłym roku również miała uwagi w tym zakresie, ale przyjęła wyjaśnienia.


Ad. 4.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2027,

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok.

Uzasadnienie do projektów przedstawiła Beata Walkowiak skarbnik powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Ponadto skarbnik wspomniała, że na sesji Zarząd zaproponuje autopoprawki do projektów uchwał budżetowych.


Ad. 5.

Z uwagi na brak głosów, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 44 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:23:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:24:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/11/2014 08:24:15)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.