AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 41/2014
 

PROTOKÓŁ NR 41/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 26 maja 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.


Przewodniczący komisji odczytał proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów/tematów na XLI sesję Rady Powiatu.

 4. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata
  2014 – 2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


Radna Maria Taciak stwierdziła, że na sesji jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak również będzie odnosiła się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie, w związku z czym zaproponowała, aby odstąpić od realizacji punktu 4 – ocena realizacji budżetu powiatu za 2013 rok.

Z uwagi na brak innych zgłoszeń, przewodniczący komisji poddał wniosek radnej pod głosowanie.

Wniosek radnej został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.


Przewodniczący komisji przystąpił do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.


Ad. 4.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał zawarte w porządku XL sesji.


Ad. 5.

Omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, skarbnik Beata Walkowiak poinformowała, że dochody budżetowe ulegają zwiększeniu z tytułu:


 • dotacji z Ministerstwa Finansów:

- na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

- na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w kościele poewangelickim w Miłosławiu,

 • darowizn i odszkodowań otrzymanych przez jednostki organizacyjne.

Z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2013 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.300,00 zł, z tego dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego,

b) gminie Miłosław udziela się dotacji w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

c) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg w wysokości 170.000,00 zł, pozostałe środki przeznacza się na uzupełnienie  środków na realizację zadań w zakresie kultury i promocji.

Ponadto:

a) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 6.666,00 zł i przeznacza dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na wypłatę dodatku za staż pracy oraz zakup pomocy dydaktycznych,

b) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.357,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Starostwie Powiatowym,

c) koryguje się zapis dotyczący wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 -   „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września i wpisuje się jako dochody majątkowe.


Następnie pani skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2027 mówiąc, że zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września” nie zostało zrealizowane w roku 2013 i środki te przeszły na rok 2014 jako środki niewygasające i zostały wpisane jako dochody bieżące, natomiast winny być wpisane jako dochody majątkowe i tą uchwałą koryguje się zapisy.


Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.


W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radna M. Taciak pytała, na jakie konkretnie zadania zwiększa się budżet wydziału promocji i kultury i stwierdziła, że uchwalając budżet na 2014 rok Rada przyjęła określoną kwotę uznając, że w tym planie, podobnie jak w pozostałych rozdziałach środki będą wystarczające. Radna pytała również, jakie zadania są realizowane przez wydział i czy przy konstruowaniu planu nie można było tych zadań przewidzieć.

Skarbnik wyjaśniła, że dużo jeszcze brakuje środków w tym rozdziale, żeby osiągnąć wskaźnik wykonania z roku 2013, czy nawet z roku 2012. Takim zadaniem realizowanym przez wydział były obchody 10 - lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zakładano, że plan w tym rozdziale będzie na poziomie roku 2013, ale przy konstrukcji budżetu należy zapewnić środki finansowe dla wszystkich jednostek, aby spiąć budżet.

Radna M. Taciak stwierdziła, że taką zasadę można zastosować we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej i dodała, że zastanawia się nad stale rosnącą kwotą w wydziale promocji.

Starosta wyjaśnił, że zupełnie inaczej wygląda finansowanie, jeżeli ustala się główne kwoty w poszczególnych jednostkach i wydziałach do minimalnych zadań, a zupełnie inaczej, kiedy w ciągu roku ten budżet jest podwyższany. Gdyby spojrzeć na globalne wykonanie z roku poprzedniego i na kwotę, która jest w tej chwili, to jest ona mniejsza. Takie działanie wpływa na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami, jak i umożliwia realizowanie otwartych zadań. Jeżeli okaże się, że tych środków w innym miejscu jest mniej, wówczas jest możliwość ograniczania wielkości zadań, które są tam przewidziane. Starosta dodał, że w stosunku do całego budżetu wydatki na promocję są znikome, tylko w tym wielokrotnym podwyższaniu, odnosi się wrażenie, że buduje się gigantyczny budżet, natomiast porównując wykonanie z roku ubiegłego do stanu środków w dniu dzisiejszym w promocji widać, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że nie są to wielkie, znaczące kwoty które zwiększają budżet promocji na jakieś nadzwyczajne wydatki. Katalog pewnych zadań, czy imprez jest porównywalny w poszczególnych latach, natomiast pojawiają się takie zadania, czy projekty, które są cykliczne np. współpraca związana z wymianą młodzieży między innymi z Wolfenbuttel.

Z uwagi na brak dalszych zapytań, przewodniczący komisji odniósł się do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2013 rok mówiąc, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok, jak również pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Radny B. Kwiatkowski wspomniał, że jakiś czas temu komisja składała wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i starostwie i do tej pory radni takiej informacji nie otrzymali. Radny prosił o przygotowanie tych danych.

Skarbnik odpowiedziała, że taka informacja zostanie radnym przekazana.

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, przewodniczący komisji kontynuował realizację porządku posiedzenia.


Ad. 6.

W punkcie wolne głosy i wnioski, przewodniczący komisji wspomniał, że podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka była mowa o budowie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Przewodniczący poprosił starostę o udzielenie informacji na powyższy temat oraz o odpowiedź, czy prawdą jest, że został wydłużony termin składania ofert na rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że nową siedzibę straży pożarnej planuje się wybudować za miejscowością Obłaczkowo, na skrzyżowaniu drogi krajowej i planowanej drogi wojewódzkiej, ponieważ w momencie wejścia inwestycji, droga na Środę Wlkp na odcinku kilku kilometrów od wiaduktu w głąb będzie drogą wewnętrzną i ulegnie demontażowi. Zastąpi ją wybudowany bajpas pomiędzy Grzymysławicami, Osowem a Obłaczkowem i w tym miejscu jest przewidziana lokalizacja siedziby PSP. Inwestycja ma być finansowana z budżetu centralnego Komendy Głównej PSP, jak również z Komendy Wojewódzkiej i przez nią realizowana. Będzie to straż, która z jednej strony będzie pełniła te zadania, które dzisiaj pełni, natomiast z drugiej strony będzie zabezpieczała teren całej Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Starosta zaznaczył, że ze strony powiatu nie przewiduje się wydatkowania środków na to zadanie i dodał, że rodzina Mycielskich zgłosiła roszczenia w stosunku do nieruchomości, na które mieści się Komenda Powiatowa PSP i w tej chwili trwają końcowe czynności procesowe, rodzina weszła już we władanie tejże nieruchomości. Możliwe jest płacenie czynszu lub wejście w formułę obiektu użyteczności publicznej. Państwowa Straż Pożarna rozważając możliwe warianty i przy rozstrzygnięciu dotyczącym inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej doszła do wniosku, że może lepiej będzie wydatkować środki na budowę nowej siedziby, niż mieć roszczenie w stosunku do bezumownego korzystania, stąd rozważono, że nadzień dzisiejszy budowa byłaby najbardziej optymalnym rozwiązaniem, ponieważ powstałaby jednostka, która standardem przewyższałaby siedzibę, którą w tej chwili dysponuje PSP we Wrześni.

Jeśli chodzi o kwestie przetargu dotyczącego rozbudowy szpitala, starosta poinformował, że ze strony oferentów wpłynęła bardzo duża ilość zapytań dotyczących inwestycji, stąd rozważa się możliwość przedłużenia postępowania przetargowego o tydzień, żeby fizycznie można było i skutecznie odpowiedzieć na te pytania i nie narazić się na protesty dotyczące postępowania przetargowego.

Radna M. Taciak zapytała, czy dotychczasowa firma również złożyła swoją ofertę.

Starosta wyjaśnił, że firma ta się interesuje, jeszcze nie złożyła oferty, ale to o niczym nie przesądza. Ponadto starosta dodał, że przetargiem zainteresowane są dwie poważne firmy budowlane – z Poznania i z Warszawy. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest potwierdzenie, że nie ma zagrożenia dotyczącego finansowania inwestycji, z tym, że aneks zostanie podpisany wówczas, kiedy firma, która zostanie wyłoniona w przetargu przedstawi harmonogram realizacji inwestycji.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący komisji zamknął dyskusję.


Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 12:26:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 12:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (03/09/2014 12:27:43)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.