AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 40/2014
 

PROTOKÓŁ NR 40/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2014 roku


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu udział wzięli:

Eugeniusz Wiśniewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,

Beata Walkowiak - skarbnik powiatu.


Przewodniczący komisji odczytał proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 4. Zaopiniowanie projektów/tematów na XL sesję Rady Powiatu.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad w związku z czym przewodniczący komisji przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia.


Ad. 3.

Rozpoczynając swoją wypowiedź Eugeniusz Wiśniewski dyrektor PUP we Wrześni odniósł się do informacji dotyczącej wysokości środków pozyskanych na programy przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku mówiąc, że była to kwota 6.664.500,- zł i była większa od uzyskanej w roku 2012 o ponad 1.700.000. Na kwotę tę składają się środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach algorytmu – 3.084.200 zł oraz dodatkowo pozyskane przez Urząd (głównie w trybie konkursowym) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.777.200 zł, z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 621.100 zł oraz ze zmiany planu finansowego w wyniku przesunięcia na aktywizację bezrobotnych 182.000 zł ze środków FP przyznanych na finansowanie innych fakultatywnych zadań. Środki te pozwoliły zaktywizować 1134 bezrobotnych. Środki FP otrzymane w ramach algorytmu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły na 2014 r. 1.960.800,- zł i były o 1.123.000,-zł większe o 36%, niż w roku ubiegłym.
Na realizację projektu pn.: „ Człowiek najlepszą inwestycją”, PUP we Wrześni pozyskał  na 2014 r. 4.732.000,- zł, czyli o 1.964.800,- zł, czyli o 70% więcej niż w roku 2013.

Projekt pozwoli zaktywizować w 2014 roku 222 bezrobotnych w zakresie:

1. przeprowadzenia staży dla 75 osób,

2. przeprowadzenia szkoleń,

3.110 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

4. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 40 bezrobotnych.

Do dnia dzisiejszego na staże skierowano 148 osób, szkoleniami objęto 20 osób, dotacje otrzymało 19 osób, zrefundowano stanowiska dla 20 pracodawców .

W I kwartale 2014 roku z rezerwy MPiPS Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 400.700,- zł , żeby takie środki otrzymać urząd musi się wykazać efektywnością zatrudnieniową.
Wskaźnik ten mierzy się liczbą osób, które uzyskały zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu danej aktywnej formy bezrobocia.

PUP we Wrześni osiągnął taką efektywność na poziomie powyżej 80%. Środki te będą przeznaczone dla bezrobotnych do 25 roku życia.

Ponadto w I kwartale 2014 roku PUP dysponował 661 ofertami pracy, natomiast w I kwartale roku 2013 było ich 413. Na początku stycznia 2014 roku bezrobocie wynosiło 4385 osób.

Kontynuując dyrektor zwrócił uwagę na to, że bardzo dużo ludzi odmawia podjęcia pracy – w kwietniu było to 68 osób. Stopa bezrobocia na koniec marca 2014 roku wynosiła 15,4%.

Podsumowując, dyrektor poinformował, że na dzień dzisiejszy Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację bezrobotnych dysponuje kwotą: 7.102.800,- zł, jest ona wyższa o 438.300,- zł niż w roku 2013.

Środki te są w dużej mierze zaangażowane, ogółem skierowanych jest 527 osób na:

- prace interwencyjne – 11 osób

- prace społeczno – użyteczne -57

- staże, ponad 300 osób

- dotacje otrzymało 30 osób

- podmioty otrzymały dotację na wyposażenie i doposażenie.

Na zakończenie swojej wypowiedzi pan dyrektor dodał, że w ramach POKL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, PUP we Wrześni zrealizował 2 projekty: Pomocna dłoń i Pomocna dłoń II. Obecnie trwa realizacja projektu Kadra plus. Celem głównym ww. projektów jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie wrzesińskim oraz podwyższenie kwalifikacji kluczowych pracowników Urzędu Pracy.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem członkowie komisji, o głos poprosiła radna M. Taciak pytając, co było powodem, że 68 osób odmówiło przyjęcia pracy, czy nie była ona zgodna z ich przygotowaniem zawodowym, czy praca była mało atrakcyjna.

Dyrektor wyjaśnił, że żeby pozbawić statusu bezrobotnego, musi to być praca zgodna z kwalifikacjami i zapewniać najniższe wynagrodzenie. Dyrektor zaznaczył, że dużo osób pracuje na czarno i dodał, że od połowy roku 2013 PUP sporo osób z tytułu niepodjęcia pracy zostało pozbawionych statusu bezrobotnego.

Radna M. Taciak pytała również, czy umowy zawierane z bezrobotnymi mają charakter umów śmieciowych, czy PUP dysponuje taką informacją, jaki rodzaj umowy jest zawierany z bezrobotnym.

Dyrektor poinformował, że często jest tak, że są to umowy na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy i dodał, że gdyby bezrobotny odmówił przyjęcia pracy w niepełnym wymiarze, wówczas nie straci statusu osoby bezrobotnej.

Starosta D. Jaśniewicz zwrócił uwagę na fakt, że często sami pracodawcy różnych branży podnoszą, że trudno jest pozyskać wykwalifikowanego pracownika, skutecznie bardzo trudno jest wyeliminować pewną grupę osób, które figurują jako bezrobotni, a tak faktycznie gdzieś pracują.

Radna M. Taciak stwierdziła, że ten system kontroli w tej sferze nie do końca funkcjonuje tak, jak powinien.

Starosta dodał, że PUP ma bardzo mało skutecznych narzędzi do kontroli tego typu sytuacji.


Ad. 4.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał zawarte w porządku XL sesji.


Ad. 5.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław mówiąc, że projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy finansowej gminie Miłosław w wysokości 10.000,- zł na pomoc dla pogorzelców. Rada Powiatu ze środków budżetu powiatu udziela dotacji gminom, na terenie których poszkodowane osoby zamieszkują.

Uzasadniając projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”, pani skarbnik poinformowała, że wydłuża się okres dopłat z 13 lat do 17. W roku 2014 kwota 1.350.000, 00 zostaje zdjęta z dopłat, w przyszłym roku 1.800.000,00 zł, a te poszczególne kwoty, które są zwiększane, bądź zmniejszane wynikają z sugestii banku, żeby były one równe i podzielne. Zmiany te są powodem tego, że inwestycja nie jest zakończona i w takim przypadku trudno jest spłacać. Spółka zbyt późno wystąpiła do banku o wstrzymanie dopłat i jedna dopłata w wysokości 450.000,00 zł została przekazana.

Pani skarbnik dodała, że kwota 1.350.000,00 zł będzie miała tylko takie znaczenie, że przekazuje się ją na podwyższenie udziałów w Spółce. Ta kwota jest potrzebna do tego, żeby przeprowadzić kolejną procedurę przetargową i nie ma konieczności dobierania obligacji, czy też brania kredytu.

Po wyjaśnieniach pani skarbnik, przewodniczący komisji otworzył dyskusję.

Radny S. Hałas pytał, czy ta kwota jest kwotą wartości przetargu.

Pani skarbnik wyjaśniła, że jest to wartość szacowana, ponieważ nie jest jeszcze wiadomo, jaka kwota będzie potrzebna do przetargu.

Radna M. Taciak pytała, czy to znaczy, że kwota, która była wyasygnowana przed wstrzymaniem przez firmę Climatic inwestycji i w ramach poprzedniego przetargu, po zweryfikowaniu stanu faktycznego stopnia zawansowania inwestycji, wyniknęło, iż by dokończyć realizację inwestycji, to do tego zadania brakuje ta kwota 1.350.000,00 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o kwotę z różnicy inwentaryzacyjnej, ponieważ na tę kwotę składają się również rzeczy, które będą w tym przetargu.

Starosta D. Jaśniewicz zabrał głos w tej kwestii mówiąc, że firma, która wygrała przetarg zgodziła się, że za określony ryczałt dokończy inwestycję. Skoro zarząd Szpitala odstąpił od umowy z firmą ze względu na eskalowanie żądań finansowych, nastąpiła sytuacja taka, że trzeba było zinwentaryzować wszystkie prace, co też generuje koszty. Ale skoro przychodzi nowa firma, to chce dokładnie wiedzieć ile czego i w jakiej formie wykonano i co pozostaje do wykonania, aby zakończyć inwestycję. Żeby to szczegółowo rozpisać, należało zrobić część projektów wykonawczych. To wszystko zostało zbilansowane
i wyliczone. Wszystkie te dodatkowe prace są roszczeniem szpitala w stosunku do poprzedniego wykonawcy. Oprócz kary umownej, jest roszczenie na tzw. dodatkowe koszty, które powstały wskutek odstąpienia od wykonania umowy, która miała być umową ryczałtową. Czyli wszystko to, co zostało wykonane ponad ten ryczałt stanowi roszczenie szpitala, który na drodze sądowej będzie dochodził tych różnic finansowych. Starosta dodał, że pojawiły się również sytuacje nierzetelnego wykonania i w trakcie inwentaryzacji wyniknęło, że pewne prace zostały zrobione niezgodnie ze sztuką budowlaną i projektami technicznymi i te rzeczy będą musiały być poprawione. Nowa firma, która wejdzie na budowę, będzie musiała dokonać poprawienia tych elementów, które zostały wykonane nierzetelnie. Są to kwestie, które docelowo będą obciążały poprzedniego nierzetelnego wykonawcę. W tej chwili przygotowana jest specyfikacja, która oceniana jest przez służby w Urzędzie Marszałkowskim, a która zawiera wszystkie elementy, które pozwolą nowemu wykonawcy tę inwestycję dokończyć. Aby móc to określić, trzeba wiedzieć, jaka to jest kwota i tę kwotę Zarząd Spółki określił i jest to 1.350.000,00 zł, które są potrzebne do spięcia tej inwestycji, a które wynikają w tych kwestii omówionych wcześniej. Kończąc starosta dodał, że to przetarg później zweryfikuje, jak będzie ostateczna kwota.

Na zakończenie dyskusji, radna M. Taciak stwierdziła, że jeżeli te prace nie zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź nierzetelnie, to gdzie był inspektor nadzoru budowlanego, ponieważ, jeżeli te kwestie nierzetelności prac zostały wykazane, to inspektor nadzoru budowlanego powinien również ponosić odpowiedzialność za takie nierzetelne realizowanie zadania w myśl podpisanej umowy z nim.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji poprosił B. Walkowiak
o przedstawienie zmian w uchwale budżetowej.


Omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, skarbnik poinformowała, że dochody budżetowe ulegają zwiększeniu
z tytułu:

 1. otrzymanych dotacji celowych uzyskanych z gmin: Nekla, Kołaczkowo, Pyzdry, Miłosław, Września w łącznej kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku”,

 2. nie zrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2013 roku pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 259P Czerniejewo – Września – przygotowanie dokumentacji w kwocie 67.900,00 zł,

 3. dotacji od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych”,

 4. 3.701,00 zł otrzymał Dom Pomocy Społecznej tytułem zasiłku pogrzebowego za koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca

 5. 810,00 zł uzyskał Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2013 rok zwiększy się plan wydatków o kwotę 546.008,00 zł, z tego dla:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach przeznacza się kwotę 4.400,00 zł,
  z czego 3.000,00 zł jest na wypoczynek letni podopiecznych i 1.400,00 zł na opłacenie składki do Banku Żywności w Koninie,

 2. Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących otrzymał środki na utworzenie stanowisk do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: ZSP – w kwocie 189.696,00 zł, ZSTiO – w kwocie – 104.030,00 zł,

 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzinny dom dziecka,

 4. Gminy Miłosław – udzielenie dotacji w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla pogorzelców

Ponadto w budżecie zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty o kwotę 1.350.000,00 zł na skutek prolongaty terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w spółce.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radny B. Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest realizacja inwestycji na drodze powiatowej Września – Czerniejewo.

Odpowiadając na pytanie radnego, skarbnik poinformowała, że umowa z wykonawcą została zerwana ze względu na niedotrzymanie przez niego terminu wykonania realizacji zadania. W związku z tym, że ustawodawca umożliwił, aby niezrealizowane wydatki stały się dochodami budżetów poszczególnych jednostek, w tym wypadku budżetu powiatu, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to samo zadanie inwestycyjne wprowadzić do nowego budżetu i rozpocząć procedurę od początku. Kończąc pani skarbnik dodała, że za niewykonanie tego zadania została naliczona kara umowna.


Z uwagi na brak pytań, przewodniczący komisji zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 6.

W punkcie wolne głosy i wnioski, starosta D. Jaśniewicz poinformował, że sesja absolutoryjna planowana jest na 27 maja br.


Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (03/06/2014 12:16:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (03/06/2014 12:18:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (03/06/2014 12:18:28)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.