AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 28/2013

PROTOKÓŁ NR 28/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 5 marca 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył wicestarosta Waldemar Grzegorek, dyrektor PCPR Jerzy Nowaczyk oraz skarbnik powiatu Beata Walkowiak.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:


Porządek obrad:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXVII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 4. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2013 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 3 udzielając głosu dyrektorowi PCPR J. Nowaczykowi.

Ad. 3.

Dyrektor uzasadnił podjęcie następujących uchwał:

  1. zmieniającej uchwałę nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

  2. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach;

  3. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Uzasadniając projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dyrektor PCPR powiedział, że organ nadzoru uchylił podjętą wcześniej przez Radę Powiatu uchwałę dlatego, że uchwała ta nie ma charakteru aktu prawa miejscowego i nie podlega w związku z tym publikacji.

Jeśli chodzi o projekt w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Pyzdrach dyrektor wyjaśnił, że jest to formalna zmiana z uwagi na zmianę nazewnictwa w ustawie o pieczy zastępczej.

Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie podziału środków finansowych PFRON dyrektor PCPR poinformował, że jednostka otrzymała w tym roku środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 2.502.237,- zł, co stanowi 19,68 % mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Środki te zostaną przeznaczone w wymiarze niezbędnym jaki jest zgodnie algorytmem na warsztaty terapii zajęciowej. Środki na te jednostki zostaną umniejszone tylko w wysokości 4% w stosunku do roku 2012. Pozostałe środki zostały ograniczone tak, jak wynika to z doświadczeń i potrzeb mieszkańców. Radna M. Taciak zwróciła uwagę, że dość mocno zostały umniejszone środki na bariery architektoniczne.

Dyrektor wyjaśnił, że w roku 2012 zostało zrealizowanych bardzo dużo wniosków, kolejne wnioski wpływają, ale nie są już o tak niezbędnej potrzebie, jak to było wcześniej. Dyrektor dodał, że wysokość środków przyznanych w roku 2013 jest porównywalna do wysokości środków z roku 2011.

Radna M. Taciak pytała, czy w ciągu roku 2012 były zwiększenia środków na działalność PCPR. Dyrektor odpowiedział, że nie było, były tylko zmiany między zadaniami.

Następnie głos zabrał radny K. Wojciechowski pytając, czy były wykonywane jakieś ruchy z poziomu PCPR jeśli chodzi o sytuację, która miała miejsce w Grabowie Królewskim
z niedzieli na poniedziałek.

Dyrektor odpowiedział, że te kwestię bardzo mocno włączył się lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej, do PCPR nikt nie wystąpił z żadną propozycją, natomiast została złożona oferta dotycząca pomocy w zakresie udostępnienia lokalu w Zielińcu.

Radny K. Wojciechowski kontynuując powiedział, że najprawdopodobniej rodzina ta zwróci się z takim wnioskiem w późniejszym terminie. Ponadto radny zwrócił się do wicestarosty z prośbą, aby budynek ten obejrzał inspektor nadzoru budowlanego, ponieważ ta rodzina pokrzywdzona to nie jest jedyną rodziną, a taka kontrola budynku uspokoiłaby mieszkańców. Na zakończenie radny K. Wojciechowski poinformował, że zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady, aby na sesji wprowadzić uchwałę o pomocy finansowej, tak jak to do tej pory było czynione.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak poinformowała, że na jutrzejszej sesji Zarząd przedłoży uchwałę w tej sprawie.

Następnie członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Our Identity: National and European? – A research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”;

 2. w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu we Wrześni Pana Przemysława Kuczory;

 3. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Przemysława Kuczory;

 4. zmieniającej uchwałę nr 9/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej i ustalenia składu osobowego;

 5. zmieniającej uchwałę nr 12/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i ustalenia składu osobowego;

 6. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego.


Skarbnik powiatu B. Walkowiak wspomniała, że w związku z uchwałą o pomocy finansowej dla gminy Kołaczkowo Zarząd zgłosi na sesji autopoprawkę, a następnie przedstawiła zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5.

O głos poprosił radny K. Wojciechowski i zwracając się do wicestarosty przedstawił interwencję jednej z mieszkanek Miłosławia, dotyczącą funkcjonowania na co dzień wrzesińskiego szpitala. Radny dodał, że ma świadomość, że lekarze mają swoje procedury, ale w piątek przywożony do szpitala pacjent do poniedziałku jest pozbawiony solidnej opieki. Radny prosił wicestarostę o rozeznanie tej sprawy dodając, że powszechna opinia o szpitalu jest taka, że buduje się nowy, piękny szpital, a kadry są nie za bardzo. Następna kwestia, która poruszył radny K. Wojciechowski dotyczyła wydania Przeglądu Powiatowego, materiału, który ktoś napisał na temat ostatniej sesji, a konkretnie komentując działania radnego jako starosty wrzesińskiego w I kadencji Rady Powiatu związane ze sprzedażą części gruntów na pokrycie długów gospodarstwa rolnego. Radny zaapelował do przewodniczącego Rady, który ma czuwać przede wszystkim nad tym, żeby radnym nie działa się krzywda. W tym wydaniu gazety jest stanowisko pana starosty przytoczone słowo w słowo to, co mówił na sesji i pomimo tego, że radny ripostował te wypowiedzi, to nie zostały one w tym artykule zamieszczone. Radny dodał, że jako mieszkaniec powiatu wrzesińskiego czuje się współwłaścicielem tej gazety i jest to nie w porządku, bo ta gazeta przestaje być informatorem i tak, jak radny B. Kruk wielokrotnie podkreślał, że jest to organ prasowy starostwa, a jeżeli w prasie dopuszcza się do jakiejś polemiki, to powinno być również wyjaśnione stanowisko drugiej osoby i wypowiedzi, które w tej kwestii były na sesji.

Następnie głos zabrał wicestarosta W. Grzegorek mówiąc, że nie będzie się odnosił do artykułu, bo nie wie kto go napisał, natomiast odniósł się faktu, że jest jedna gazeta, która narzuca swoją wizję nie pozwalając na to, aby osoby zainteresowane mogły się wypowiedzieć z innej strony.

Radny K. Wojciechowski dodał, że rozumie tę sytuację, ponieważ w pierwszej kadencji doświadczał tego tysiąckrotnie więcej razy niż doświadcza tego teraz wicestarosta. W pierwszej kadencji wydawane były „Wieści z Ratusza”, w których nie było gromów pod adresem obecnego pana burmistrza, ani starosta w „Informatorze Powiatowym” nie pisał nic na temat innych radnych. Radny zaznaczył, że redaktor naczelny W. Śliwczyński ma swoją gazetę i może w niej pisać co chce, natomiast w tygodniku finansowanym przez budżet powiatowy nie można uprawiać sobie rozgrywek natury politycznej, tym bardziej,
że nie ma możliwości odniesienia się do tego, chyba, że utworzy się kolegium redakcyjne, w którym będą ludzie ze wszystkich środowisk politycznych. Radny dodał także, że wicestarosta nie może mieć żalu o wpis na blogu, że w przypadku starostwa jest totalny bałagan jeśli chodzi o obsługę prawną, wicestarosta mógł popełnić błąd, tylko ktoś w starostwie powinien pomyśleć.

Wicestarosta W. Grzegorek odniósł się do całokształtu życia publicznego mówiąc, że problem ten dotyczy całej sfery administracyjnej na poziomie zarówno gminy, jak i urzędu marszałkowskiego.

Radny K. Wojciechowski wyjaśnił, że mówiąc o bałaganie prawnym nie miał na myśli tylko sprawy wicestarosty, czy radnego P. Kuczory, ale także dotyczyło to innych spraw również. Radny dodał, że brakuje byłego sekretarza powiatu pana R. Szczepaniaka, który pilnował wielu kwestii, żeby się nie zdarzały.

Wicestarosta W. Grzegorek odpowiedział, że z uwagi na to, że z p. R Szczepaniakiem współpracował krótko nie jest w stanie tego porównać.

Następnie głos zabrała radna M. Taciak mówiąc, że gdyby artykuł był utrzymany w konwencji rozmowy redaktora z którymś z radnych i ten głos radnego znalazłby się na forum przeglądu, to zdaniem radnej dzisiaj nie byłoby dyskusji na ten temat, bo takie samo prawo wypowiadania się do tej gazety ma radny, ja i starosta, wicestarosta, czy każdy urzędnik. Zdaniem radnej uprawianie polityki na łamach Przeglądu Powiatowego jest rzeczywiście dużym nietaktem. Radna podkreśliła, że została swego czasu zapytana przez panią redaktor Przeglądu co sądzi o budżecie i udzielona odpowiedź nie była kąśliwa i podkreślająca, że jest to wypowiedź osoby z przeciwnej strony politycznej. Radna podzieliła stanowisko radnego K. Wojciechowskiego i dodała, że dzisiejszy Przegląd Powiatowy jest gazetą, która powinna tak naprawdę informować mieszkańców powiatu o tym co jest plusem, co minusem, czego nie da się zrobić, zawierać rozmowy z urzędnikami, rozmowy z radnymi, którzy są osobami publicznymi, funkcjonującymi w tych strukturach uchwałodawczych i nie da się tego zmienić i powinni być traktowani w Przeglądzie na równi. Zdaniem radnej powinno się zwrócić uwagę na zatwierdzanie artykułów przez redaktora naczelnego, który ponosi odpowiedzialność. Radna podkreśliła także, że Komisja Rewizyjna kontrolowała wydatki Wydziału Promocji, również w kwestii Przeglądu Powiatowego i są to jakieś pieniądze, które należy właściwie wydatkować.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący komisji zamknął 28 posiedzenie komisji budżetowo – finansowej.

Przewodniczący komisji

Józef Szafarek

protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:36:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:39:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:39:02)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.