AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 2/2014

 

PROTOKÓŁ NR 2/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 22 grudnia 2014 r.


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 6 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Janusz Balcerzak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak skarbnik powiatu.


Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektów/tematów na III sesję Rady Powiatu.

 5. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2014 rok.

 6. Dyskusja w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na rok 2015.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.


Ad. 2.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji J. Szafarek zaproponował kandydaturę radnej M. Taciak.

Radna wyraziła zgodę.

Członkowie komisji 5 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zatwierdzili kandydaturę radnej M. Taciak na stanowisko
wiceprzewodniczącej Komisji Budżetowo – Finansowej.

Ad. 4.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2015 roku.

Ad. 5.

Przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2014 rok i udzielił głosu B. Walkowiak skarbnikowi powiatu.

B. Walkowiak poinformowała, że Zarząd Powiatu zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały wynikającą z tego, że na konto Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wpłynęła kwota 1.000,00 zł tytułem nawiązki z wyroku sądowego. Środki te zostaną przeznaczone na remont aneksów kuchennych w placówce.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące budżetu, skarbnik poinformowała, że zmiany obejmują dochody dla jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu:

- odszkodowania i darowizn dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 10.000,00 zł,

- zwrotu kosztów za wynajem autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 5.362,00 zł,

Ponadto następuje urealnienie dochodów dostosowujące je do bieżących potrzeb w: Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Starostwie Powiatowym.

Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 4.586,00 zł w celu podwyższenia jednego udziału Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. do pełnej wysokości wynoszącej 5.000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zmian w budżecie znajdują się w uzasadnieniu do uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2014 rok.

Ad. 6.

W punkcie tym Pani skarbnik odniosła się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej mówiąc, że Zarząd Powiatu wprowadzi autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

Autopoprawką w projekcie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 7 zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku poprzez ograniczenie szczegółowości planowanych kwot dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, zmiana następuje wyłącznie w nazewnictwie zadań, natomiast kwoty w budżecie nie ulegają zmianie.

Jeśli chodzi o autopoprawkę do WPF, to wynika ona z faktu, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 r. wskazuje na drobne uchybienia w zał. nr 1, w poz. 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane”, zostało wpisane zadanie budowa drogi Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo. W 2013 roku rozpoczęto procedurę dokumentacji budowlanej, nie zostało to wpisane do WPF z uwagi na to, że Zarząd dopiero w 2014 roku wydał decyzję o realizacji tego zadania. W związku z tym, po uzgodnieniu z RIO, przenosi się to jako nowe zadanie, a nie jako kontynuacja zadania.

 

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 7.

W punkcie wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Ad. 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący J. Szafarek zamknął 2 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący komisji

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:54:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (29/01/2015 07:54:25)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.