AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 27/2013

PROTOKÓŁ NR 27/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 29 stycznia 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:


Porządek obrad:

Otwarcie.

 1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej
  w 2012 roku.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXVI sesję Rady Powiatu
  we Wrześni.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.


Ad. 3.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac w roku 2012 roku – załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 4.

W punkcie tym, dyrektor PCPR J. Nowaczyk omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015 przedstawiając cele programu, jak i działania, jakie będą podejmowane w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tej kwestii.

W dalszej części tego punktu skarbnik powiatu B. Walkowiak przedstawiła zmiany w budżecie na rok 2013 – uzasadnienie do projektu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie członkowie komisji rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych
w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/77, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3.

Uzasadniając podjęcie uchwały starosta D. Jaśniewicz przypomniał, że jest to majątek powiatu, który został oddany w dzierżawę. Zarząd chce dokonać sprzedaży tej nieruchomości z klauzulą zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii oraz Zespołu Szkół Politechnicznych w zawodzie kształtowanie architektury krajobrazu. Ze 102 ha majątku, Zarząd planuje przeznaczyć do sprzedaży 56 ha, które po przekształceniu będą miały inną wartość i powstanie kompleks, który będzie jednolicie zagospodarowany. Starosta dodał, że w ostatnich latach został uregulowany stan prawny dwóch nieruchomości, jednej, która nie podlega sprzedaży – 50 ha, na drugiej, która wykraczała poza te 102 ha dzierżawy, funkcjonuje jeszcze nazwisko prywatnego właściciela, który nie ma do tego tytułu, a wcześniej otrzymał grunty zamienne, należy przeprowadzić procedurę zasiedlenia przez Skarb Państwa i dalej ewentualnie komunalizację. Środki, które będą pochodziły z tej sprzedaży mogły być przeznaczone, czy to na cele inwestycyjne, czy na cele związane z ewentualnym zabezpieczeniem umowy wsparcia Spółki Szpital Powiatowy we Wrześni, swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa. Starosta podkreślił, że w żaden sposób nie przedkłada się to na uzyskiwanie trwałych dochodów przez powiat, na dzień dzisiejszy jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, które uzyskuje od dzierżawców, natomiast ta kwota jest przeznaczana na remont i rekonstrukcję infrastruktury technicznej. Dlatego nasuwa się pytanie, co jest bardziej celowe, czy uzyskiwanie przez powiat środków na cele inwestycyjne, czy utrzymywanie gospodarstwa, które przy gospodarowaniu majątkiem powiatowym nie jest niezbędne. Ponadto starosta zaznaczył, że w Wielkopolsce, powiat wrzesiński jest jednym z nielicznych lub jedynym powiatem, gdzie takie gospodarstwo rolne pozostało. Tam, gdzie są prowadzone szkoły rolnicze, praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na podstawie umów z przedsiębiorcami, czy rolnikami, którzy prowadzą działalność rolniczą.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radna M. Taciak pytała, czy umowa wygasa tylko w stosunku do wymienionych w projekcie działek, czy umowa wygasa w stosunku do całego areału i jaki jest zamysł w stosunku do tego.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że umowa wygasa w stosunku do całego areału, z uwagi na to, że upłynął dziesięcioletni okres dzierżawy, natomiast w umowie znajduje się klauzula, że mimo wygaśnięcia umowy dzierżawcy dokonują opłat na dotychczasowych zasadach w ramach bezumownego korzystania, aż do ewentualnego, nowego rozstrzygnięcia. Starosta dodał, że cały proces będzie jakiś czas trwał, ze względu na te działki, które mają mieć uregulowany stan prawny i zostać przekształcone, w związku z czym wywołanie nowej umowy stanie się konieczne. Sam fakt, że Zarząd występuje z projektem uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości nie przesądza sprawy, że mają one zostać sprzedane. Zamknięcie budżetu za rok 2012 było z pewną nadwyżką i około 3 mln wolnych środków pojawi się po sporządzeniu bilansu, tak, że tu nic nie zmusza do sprzedaży majątku, W maju 2012 r. do dzierżawców i dyrektora szkoły zostało wystosowane w tej sprawie pismo
że docelowo zostaną podjęte działania zmierzające do sprzedaży tejże nieruchomości rolnej.

Radna M. Taciak pytała, czy jeżeli dojdzie do transakcji, za rok, czy dwa, czy klauzula będzie obejmować tę nieruchomość, na której usytuowane są budynki, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu wraz z przyległym terenem.

Starosta odpowiedział, że tak.

Radna kontynuując stwierdziła, że jest technikum weterynaryjne i rolnicze i także kierunek architektura kształtowania krajobrazu, czyli młodzież musi mieć kontakt ze zwierzętami,
a pozostali z gruntami, czyli jest klauzula zapewniająca możliwość tej edukacji praktycznej i jeżeli radni by przemilczeli ten fakt, to po wyzbyciu się braku gwarancji na naukę zawodu, szkoły praktycznie nie miałyby możliwości kształcić praktycznie.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że w tym całym obszarze kompleksu Bierzglinka, część jest wydzielona i dzierżawie nie podlega budynek administracyjny, szkolny, gdzie są 4 sale lekcyjne, gdzie jest sala wykładowa, szatnie itd. Jest to obiekt w trwałym zarządzie szkoły i tu nie będzie się nic zmieniało, natomiast jest mowa o sprzedaży gospodarstwa, to będzie to robione z opcją praktycznej nauki zawodu, która będzie się odbywać w bezpośredniej bliskości tego miejsca, a nie gdziekolwiek indziej. Starosta dodał, że kwestia zniknięcia kierunku, bo nie ma praktycznej nauki zawodu, to nie może być rozpatrywane w tych kategoriach, ponieważ takie kierunki są prowadzone również w innych powiatach, nie ma tam gospodarstwa rolnego, powiatowego, mimo to jest realizowana praktyczna nauka zawodu poprzez podpisanie umowy z rolnikami, czy przedsiębiorstwami rolniczymi, na prowadzenie praktycznej nauki zawodu. Podobnie jest również z kierunkami w Zespole Szkół Politechnicznych, gdzie podpisane są umowy z firmą „Kowalski”, prowadzącą produkcję części do maszyn rolniczych, młodzież odbywa praktyki, a część może w czasie wakacji zatrudnić się i dorabiać w tym zakładzie. Starosta dodał, że to nie jest tak, że dla każdego kierunku praktycznej nauki zawodu buduje się warsztat, czy pracownię, kształcenie może odbywać się w różnych formach. Starosta podkreślił, że wszyscy przyzwyczaili się do tego, że szkoła musi mieć gospodarstwo szkolne, bo inaczej nie będzie realizowała praktycznej nauki zawodu. Jeżeli ktoś miałby ocenić, to na pewno dzisiaj w tym gospodarstwie praktyczna nauka zawodu jest lepiej realizowana poprzez dzierżawców, niż była kiedyś, kiedy szkoła tym gospodarstwem władała, bo nie najlepiej się tam działo. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to na takiej samej zasadzie, poprzez podpisanie umów gwarantuje się praktyczną naukę zawodu, czy poprzez takie zapisy w specyfikacji, gdzie określone było, że warunkiem dzierżawy jest zabezpieczenie praktycznej nauki zawodu w określonych specjalnościach, co zostało to również powtórzone w umowie.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny K. Wojciechowski i pytał, ile Zarząd spodziewa się uzyskać środków z tego gospodarstwa.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że na rynku, powodu braku wolnej ziemi, nieruchomości rolne w odróżnieniu od wszystkich pozostałych mają bardzo wysoką cenę i jest to w granicy 50.000,- zł za hektar.

Radny K, Wojciechowski pytał ile hektarów łącznie posiada gospodarstwo.

Starosta odpowiedział, że sprzedaż dotyczy 56 hektarów, natomiast łącznie około 102 hektary.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że nigdy do tej pory w kontekście szpitala pan starosta nie używał sformułowania „polisa ubezpieczeniowa”, w związku z tym zapytał, czy coś się dzieje niedobrego, że ta polisa jest nagle potrzebna, czy w ogóle posługiwanie się tym terminem.

Zdaniem starosty D. Jaśniewicza, jeżeli jest podpisana umowa wsparcia dotycząca szpitala, to Zarząd musi rozważać różnego rodzaju scenariusze, zarówno te pozytywne, że wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, że nie będzie potrzeby uruchamiania środków z budżetu powiatu, ale może się również tak zdarzyć, że pojawi się inna sytuacja. Starosta zaznaczył, że to nie sprzedaż gospodarstwa zabezpiecza inwestycję budowy szpitala z tego względu na to, że w budżecie są zabezpieczone środki w dochodach realnie określonych. Starosta dodał także, że nie wykluczałby takiej sytuacji nie tylko dlatego, że może być negatywny scenariusz inwestycji, ale w latach ubiegłych kilkanaście milionów złotych do jeszcze wtedy SP ZOZ zostało przez powiat zainwestowane i w pewnym momencie, żeby dać handicap tej spółce, która w nowym obiekcie będzie startowała, pewne rzeczy przekształca, buduje nowe specjalistyczne przychodnie itd., może by taka sytuacja, że warto będzie do tej spółki dołożyć, żeby nabrała ona pewnej mocy.

Radny K. Wojciechowski powiedział, że chodzi jemu o to sformułowanie „polisa ubezpieczeniowa”, ponieważ powiat realizuje tę inwestycję już jakiś czas i do tej pory takiego sformułowania starosta nie użył, stąd też pytanie, co się stało takiego, że zaniepokoiło to starostę.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że Zarząd chce mieć pewne środki w zanadrzu, wiedząc, jaka jest dzisiaj presja na inwestycje drogowe, ile jest do zrobienia w terenie. Zarząd chce pozyskiwać środki, ale musi mieć na to środki własne, na pewno będzie bardzo duża presja na to, żeby realizować inwestycje drogowe. W ubiegłych latach powiat pozyskiwał środki zewnętrzne, w tym roku we wrześniu powiat wystąpi w konkursie o tzw. schetynówki, będzie przygotowywana dokumentacja, ale z drugiej strony trzeba mieć jakieś zabezpieczenie na wszelki wypadek. Wpływy do budżetu też są różne w danych roku, z obniżonych dochodów trudniej będzie to wszystko zrealizować, dlatego Zarząd chce mieć takie ewentualne zabezpieczenie, żeby nie uruchamiać środków z kredytu, tylko z majątku. Regionalna Izba Obrachunkowa, w pewnym momencie, kiedy powstała koncepcja umowy wsparcia dla szpitala, bardzo sceptycznie była nastawiona do przyszłej kondycji finansowej powiatu, ze względu na to, że wiedziała, że jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu powiatu nie tylko dlatego, że trzeba będzie te środki uruchomić, ale dlatego, że co roku muszą być „zamrożone”. Stąd RIO w jednej z opinii wskazywała, że powiat dysponuje majątkiem, między innymi mowa była o gospodarstwie szkolnym i uznano, że jest to realne zabezpieczenie interesów powiatu, żeby z jednej strony móc realizować swoje statutowe zadania, z drugiej strony, aby móc inwestować i trzecie – na wypadek „chudych” lat nie popaść w katastrofę finansową.

Przewodniczący komisji stwierdził, że na pewno wpływ na to wszystko będzie miało wydłużenie o rok okresu inwestycyjnego budowy szpitala , gdzie wykonawstwo i materiały nie tanieją, a wręcz drożeją.

Radna M. Taciak stwierdziła, że nie bardzo rozumie, ponieważ wykonawca podpisał umowę, w której przyjął na siebie realizację zadania za określoną kwotę, natomiast rozumie, że mogą wystąpić jakieś dodatkowe roboty, natomiast, czy cena materiału budowlanego jest taka, czy inna, to…

Starosta D. Jaśniewicz wszedł w słowo radnej mówiąc, że stawki podawane są ryczałtowo, natomiast sądzi, że na jutrzejszej sesji ta informacja szczegółowo zostanie przedstawiona przez Zarząd Spółki, Starosta dodał, że na budowie są prace dodatkowe, prace zamienne, natomiast obciążenie budżetu szpitala jest takie, że przedłużenie realizacji inwestycji przedkłada się na kontrakt z NFZ, przykładem jest oddział ratunkowy, gdzie ten kontrakt nie jest aż tak tragiczny, ponieważ nie ma tam minimalnej składki jak za izbę przyjęć, tylko jest coś pomiędzy oddziałem ratunkowym a izbą przyjęć, ale jest jakby realne zdarzenie, które następuje i które należy brać pod uwagę i kalkulować. Celem jest ukończenie inwestycji, rozliczenie otrzymanej dotacji i stworzenie podstaw do tego, żeby uzyskać standardy konieczne do kontraktowania usług medycznych oraz żeby wyprzedzić konkurencję.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad. 5.

W punkcie tym radni nie zabrali głosu.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 27 posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:31:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:38:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 09:38:59)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.