AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 33/2013

 

PROTOKÓŁ NR 33/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 26 września 2013 roku

Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła główna księgowa Anna Trubacz.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych na lata 2007-2013.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał/tematów na XXXIII sesję Rady Powiatu.

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji.

Ad. 3.

Przewodniczący komisji poprosił dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni pana Eugeniusza Wiśniewskiego o zabranie głosu i zapoznanie członków komisji z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych na lata 2007-2013.

Dyrektor E. Wiśniewski rozpoczął swoją wypowiedź od informacji o realizacji projektu systemowego pn. „Człowiek najlepszą inwestycją” finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w br. wynosi 2.777.200 zł i jest o 1.214.600 zł wyższa niż w roku 2012. Jego realizacja pozwoli zaktywizować 255 bezrobotnych z powiatu wrzesińskiego. Projekt ten zakłada również co najmniej 51 procentowy udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych objętych wsparciem. Do dnia 20 września br. stażami objęto 140 osób, szkoleniami – 100 osób, a 35 bezrobotnych otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozostające do wykorzystania środki (1.020.100 zł) pozwolą w 2013 roku przyznać jeszcze 50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kontynuując dyrektor dodał, że ponieważ środki finansowe otrzymane w ramach algorytmu oraz pozyskane na realizację powyższego projektu nie zaspokajają w całości potrzeb aktywizacyjnych, dlatego PUP wystąpił o przyznanie dodatkowych środków FP z rezerwy MPiPS w kwocie 463.600,00 zł na realizację programu aktywizacji bezrobotnych z terenu powiatu wrzesińskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mówi art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program przewiduje zaktywizowanie 72 bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych, dotacji i szkoleń indywidualnych. Następnie dyrektor omówił projekt pn. „Kadra plus” realizowanego przez PUP w latach 2012-2013, którego celem jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podwyższanie kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Przewodniczący komisji otwierając dyskusję, podziękował dyrektorowi za przybycie i złożenie informacji, po czym zwrócił się z zapytaniem, jak kształtuje się bezrobocie w chwili obecnej, w stosunku do I półrocza 2013 roku.

Dyrektor PUP poinformował, że do lutego br. bezrobocie znacznie wzrastało, a od marca systematycznie zaczęło spadać, w tej chwili się zatrzymało na poziomie około 4.480 osób.

Radna M. Taciak prosiła o informację, jak kształtuje się stopa bezrobocia w województwie, a jak w powiecie wrzesińskim.

Dyrektor PUP odpowiedział, że średnio stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim jest wyższa od średniej krajowej i średniej wojewódzkiej tj. 15 % - w powiecie wrzesińskim, województwo wielkopolskie około 9 % , kraj 13,1 %. Słupca około 17 %, Gniezno 15,6 % , Środa Wlkp
14,9 %.

Przewodniczący komisji poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włączyła się również w program walki z bezrobociem wdrażając program rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Wnioski do tego programu złożyło 300 przedsiębiorców z powiatu wrzesińskiego, do rozpatrzenia z roku 2012 pozostało 200 wniosków, które po spełnieniu warunków otrzymają dofinansowanie. Przedsiębiorca, żeby uzyskać dofinansowanie musi zatrudnić osoby z listy osób bezrobotnych. Realizacja programu za rok 2012 jest do końca roku 2013, a z roku 2013 do końca 2014 roku. Kończąc przewodniczący dodał, że jeżeli udałoby się wszystkie wnioski zrealizować, to pracę uzyska około 1000 osób.

Radna M. Taciak pytała, czy są to takie podmioty, które realizują działalność związaną z rolnictwem.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że są to dwa programy: różnicowanie, w którym, przedsiębiorca, aby otrzymać te środki, musi być ubezpieczony w KRUS, natomiast jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, to każdy, kto chce rozpocząć działalność lub ma działalność może otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności, rozbudowę zakładu, czy wzrost zatrudnienia. Za każdą zatrudnioną osobę trzeba odprowadzić składki do ZUS i utrzymać stan zatrudnienia przez okres jednego roku.

Radny S. Hałas na jakim poziomie szacowane są w powiecie wrzesińskim osoby długotrwale bezrobotne.

Dyrektor PUP odpowiedział, że osoby długotrwale bezrobotni żyją z zasiłków z opieki społecznej, są oni aktywizowani przez roboty publiczne i przez prace społeczno – użyteczne. Nie są prowadzone statystyki, ponieważ jeżeli bezrobotny otrzyma ofertę pracy, to nie ma żadnej pewności, że on tej pracy nie chce. Dyrektor dodał, że pewna ilość osób odmawia podjęcia pracy lub nie zgłosi się na wezwanie. Średnio miesięcznie, około 500 osób się rejestruje i około 500 osób się wyrejestrowuje, ale do 70 % są to działania aktywne – część z tych osób podejmie pracę lub skierowane są aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli na szkolenia, czy staże. Podsumowując dyrektor zwrócił uwagę, że z przeprowadzanych badań wynika, że niezainteresowanych pracą jest ponad 20% bezrobotnych. W związku z tym przewidywane są zmiany ustawy mające na celu profilowanie bezrobotnych na trzy grupy: aktywni, wymagający wsparcia i oddaleni od rynku pracy.

Radny B. Kwiatkowski pytał, ile było przydzielonych środków na stworzenie własnych firm, czy otwarcie własnej działalności i ile wynosi dotacja.

Dyrektor E. Wiśniewski odpowiedział, że na te zadania przewidzianych jest sto dotacji w wysokości 20 tys. zł, ale istnieją obawy, czy będzie zainteresowanie i czy wszystkie środki zostaną zaangażowane, natomiast promowane są działalności na terenach wiejskich i bezrobotne kobiety.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 4.

Przewodniczący komisji poinformował, że jednym z punktów porządku XXXIII sesji będzie informacja z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, po czym zwrócił się do członków komisji czy są jakieś pytania dotyczące tego dokumentu.

O głos poprosiła radna M. Taciak zwracając uwagę na informację zawartą w uzasadnieniu RIO w sprawie wykonania budżetu, dotyczącą wskaźnika wykonania wydatków na zakup energii. Radna stwierdziła, że analizując wykonanie dochodów za pierwsze półrocze, to procent wykonania tych dochodów jest bardzo niski, natomiast w kontekście powyższej informacji, w tym drugim półroczu 2013 roku, na tyle będą wykonane dochody, aby nie doprowadzić do zwiększenia planowanych i wykonywanych wydatków bieżących.

Wyjaśnień radnej udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że ta sytuacja uległa zmianie, ponieważ powiat sprzedał trzy nieruchomości.

Radna kontynuując dodała, że RIO podnosi, że dotacja, która została przyznana na rajd rowerowo – kajakarsko - żeglarski nie była zaplanowana w dziale 630 i pytała, z jakiego działu przekazane zostały środki.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że treść zadania podlega bardziej pod „sport”, natomiast z tytułu zadania wynika, że jest to zadanie podlegające pod „turystykę”.

Radny B. Kwiatkowski odnosząc się do informacji z wykonania budżetu przytoczył zapis mówiący, że rozchody dotyczą spłat kredytów na łączną kwotę około 23 mln zł, natomiast z informacji RIO wynika, że zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 13.825 mln zł, co stanowi 22%. W związku z powyższym radny pytał, jaki jest poziom zadłużenia powiatu.

Wyjaśnień udzieliła A. Trubacz główna księgowa mówiąc, że w informacji z wykonania budżetu są podane kwoty kredytów stanowiące wartości kapitału, czyli na dzień zawarcia umowy kredytowej, dalej w nawiasie są wpisane kwoty spłat tych kredytów, w dalszej części informacji, podana jest kwota długu po spłatach i tak na dzień 1 stycznia 2013 roku zadłużenie wynosiło 15.375 mln zł i w trakcie pierwszego półrocza spłacone zostało 1,5 mln zł.

Następnie głos zabrał starosta D. Jaśniewicz przedstawiając ranking zadłużenia wszystkich powiatów, z którego wynika, że powiat wrzesiński znajduje się na 166 miejscu.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji zamknął ten punkt porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 5.

Następnie członkowie komisji rozpatrzyli projekty uchwał objętych porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Radny B. Kwiatkowski zabierając głos stwierdził, że w grudniu 2012 roku była przez Radę Powiatu podjęta uchwała w tej samej sprawie, zmiana tej uchwały była dokonana w marcu 2013 roku. Wobec powyższego radny powołując się na uzasadnienie do tego projektu dodał, że z treści projektu wynika, że z dniem 1 września planuje się uruchomić ośrodek, a jest już 26 września, więc nie wynika z uzasadnienia, czy ten ośrodek jest już uruchomiony oraz pytał, czy ten projekt ma związek z tymi podjętymi wcześniej uchwałami.

B. Nowacka sekretarz powiatu wyjaśniła, że zmiana poprzedniej uchwały wynikała ze zmiany ustawy o systemie oświaty, reguluje ona kwestie obowiązku i zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym, które funkcjonują na terenie powiatu wrzesińskiego. Ustawa przewiduje także istnienie i możliwość zakładania i prowadzenia takich placówek, a dla powiatu obowiązek udzielania im dotacji. Podczas weryfikowania poprzedniej uchwały nie było wiadome, że taka placówka zaistnieje. Procedura pojawiania się takiego ośrodka, czy innych niepublicznych szkół jest taka, że w momencie, w którym organ prowadzący, podmiot, osoba fizyczna, stowarzyszenie zamierza założyć taką placówkę, podejmuje procedury legalizacji tego działania, w tym przypadku zakończyła się ona na przełomie lipca i sierpnia.

Radny B. Kwiatkowski kontynuując stwierdził, że poprzednia uchwała nie wymienia żadnych jednostek, czy szkół niepublicznych, tylko mówi się ogólnie o sposobie udzielania tych dotacji.

Pani sekretarz B. Nowacka wyjaśniła, że po konsultacji z radcą prawnym, żeby nie wprowadzać zmian w zapisach do poprzedniej, również zmienionej uchwały, zaproponowana została odrębna uchwała. Interpretacja radcy prawnego jest taka, że jeżeli podejmuje się uchwały dotyczące udzielania dotacji, to powinny one dotyczyć faktycznie istniejących placówek, czy szkół.
Na zakończenie swojej wypowiedzi pani sekretarz dodała, że do tej pory w powiecie wrzesińskim nie funkcjonowała żadna placówka niepubliczna.

Starosta uzupełnił wypowiedź pani sekretarz mówiąc, że dane o liczbie uczniów, czy wychowanków podane do końca września danego roku są przesłankamido uzyskania subwencji na rok następny.

Radna M. Taciak zwróciła uwagę, że ośrodek funkcjonuje od 1 września, natomiast w uzasadnieniu użyto sformułowania, że „planowane jest uruchomienie”, w związku z tym, że Rada Powiatu będzie podejmowała uchwałę 27 września br., radna prosiła o zmianę tego zapisu w treści uzasadnienia.

Przewodniczący komisji dołączył się do wniosku radnej M. Taciak i poprosił panią sekretarz o zmianę treści zapisu.

Pani sekretarz odpowiedziała, że zapis zostanie zmieniony.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie”.

O głos poprosiła radna M. Taciak mówiąc, że wielokrotnie podnoszone były kwestie, żeby dokonać rankingu dróg biorąc pod uwagę różne kryteria, przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Radna pytała, czy patrząc na sieć dróg powiatowych, droga, o której mowa w uchwale jest jedyną drogą, na którą powiat może występować o środki z Narodowego programu przebudowy dróg i co zdecydowało, że Zarząd Powiatu wskazał tę drogę, a nie inną.

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił starosta D. Jaśniewicz przypomniał, że Zarząd posiada zestawienie dróg powiatowych, które co jakiś czas ulega weryfikacji. Ponadto pod uwagę są brane: kryteria, dzięki którym powiat może skorzystać z dofinansowania i żeby były to najbardziej racjonalne rozwiązania pod względem geograficznym oraz kryteria finansowe, na ile powiat jest w stanie takie zadanie sfinansować. W oparciu o te kryteria Zarząd wytypował kilka dróg, do których zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na drogi: Czerniejewo – Września, Grzymysławice - Osowo – Chwalibogowo i w Grabowie Królewskim – ze względu na kwestie bezpieczeństwa w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, gdzie duża liczba dzieci chodzi pieszo do szkoły w Wygodzie. Starosta potwierdził, że potrzeb jest o wiele więcej.

Radny S. Hałas pytał, jaki odcinek drogi będzie przebudowany.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że będzie to odcinek od drogi wojewódzkiej (od szkoły) do początku wsi, ponieważ dwa lata temu w samej wsi była wykonana droga.

Radny B. Kwiatkowski pytał, czy dokumentacja techniczna na tę drogę jest już zakończona.

Starosta D. Jaśniewicz, że jest zakończona, ponieważ inaczej nie można by było przystąpić do realizacji projektu.

Następnie pani Hanna Brona inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformowała, że gmina Kołaczkowo podjęła uchwałę o przekazaniu 4.000,00 zł na realizację tej inwestycji w przyszłym roku i dodała, że takie partnerstwo finansowe jest wyżej punktowane przy rozpatrywaniu wniosku. Ponadto pani H. Brona zwróciła uwagę na błąd w projekcie uchwały, polegający na tym, że kwota dofinansowania musi być podana w pełnych złotych.

Przewodniczący komisji poinformował, że udało się pozyskać środki na budowę kanalizacji
w miejscowości Zieliniec, przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 400 tys. zł, przy zaplanowanej 600 tys. zł. Przewodniczący komisji podziękował radnym, że głosowali za dofinansowaniem tego projektu z budżetu powiatu.

Starosta D. Jaśniewicz uzupełnił wypowiedź przewodniczącego mówiąc, że po korzystniejszym rozstrzygnięciu dotacja powiatu wrzesińskiego do tego zadania też będzie proporcjonalnie mniejsza.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Uzasadniając projekt uchwały, starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że jedną z atrakcji towarzyszącej dożynkom powiatowym była loteria fantowa, z której dochód, jak ustalili organizatorzy zostanie przekazany na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Książnie.

Ad. 5.

W punkcie tym Anna Trubacz główna księgowa uzasadniła projekty uchwał:

zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2013 rok oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2023.

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 55.610,00 zł i przeznacza na działalność tych jednostek, które te dochody zrealizowały. Ponadto w budżecie dokonuje się zmian dotyczących zmniejszenia wydatków bieżących na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 345.808,00 zł i przenosi się te środki dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na zajęcia sportowo – rekreacyjne, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014. Pani A. Trubacz zaznaczyła, że zadanie zimowego utrzymania dróg zostało zapisane również w Wieloletniej Prognozie Finansowej, łączna kwota przewidziana na realizację tego zadania to 800.000,00 zł, 200.000,00 zł w roku 2013 i 600.000,00 zł w roku 2014. Ponadto zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 179.960,00 zł i przeznacza dla jednostek organizacyjnych oraz na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową pani A. Trubacz poinformowała, że wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” – zapewnienie wykonywania bieżących zadań oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014”.

Szczegółowe uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Po tych wyjaśnieniach członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Zatem przewodniczący komisji zamknął ten punkt porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 6.

Ad. 6.

Przewodniczący komisji J. Szafarek poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego radni poprali wniosek przewodniczącego komisji M. Przyjemskiego dotyczącego budowy chodnika w Gutowie Małym i zaproponował, aby środki finansowe zaoszczędzone na budowie kanalizacji w Zielińcu przeznaczyć na budowę tego chodnika. Ponadto przewodniczący wspomniał, że chodnik mógłby być położony po lewej stronie drogi, przez co uniknie się budowy odwodnienia rowu.

Starosta D. Jaśniewicz zabierając w tej kwestii głos powiedział, że jest pewien problem związany z budową obwodnicy we Wrześni, ponieważ planowany jest w tym miejscu duży węzeł drogowy, co spowoduje, że chodnik będzie rozebrany. Niemniej GDDKiA nie odpowiedziała na pismo, kiedy mają rozpocząć się prace nad budową tej obwodnicy.

Radna M. Taciak zwróciła uwagę, że w budynku szpitala powiatowego mieścił się Szpitalny Oddział Ratunkowy i w momencie rozpoczęcia budowy nowego szpitala został on zlikwidowany, a koszty jego tworzenia były nieporównywalnie większe, niż koszty budowy ścieżki.

Starosta D. Jaśniewicz zaproponował, żeby na tym odcinku, który będzie rozebrany w wyniku budowy obwodnicy zrobić ciąg pieszo rowerowy na wzór ciągu w Podstolicach, a od momentu, w którym wiadomo, że nie będzie objęty inwestycją zrobić chodnik wybrukowany.

Z uwagi na brak dalszych głosów w tym punkcie, przewodniczący komisji zamknął dyskusję.

Ad. 7.

Porządek posiedzenia został wyczerpany, w związku z czym przewodniczący komisji J. Szafarek zamknął 33 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący komisji

 /-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 12:14:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:12:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (12/12/2013 13:12:44)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.