AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 3/2015
 

PROTOKÓŁ NR 3/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 28 stycznia 2015 r.


Przewodniczący komisji, Józef Szafarek otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 6 członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Janusz Balcerzak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak skarbnik powiatu.


Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2015 rok.

 4. Zaopiniowanie projektów/tematów na IV sesję Rady Powiatu.

 5. Zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie.


Członkowie komisji nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z czym przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 3.


Ad. 3.

Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła plan pracy na 2015 rok. przyjęła plan pracy na 2015 rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad. 4.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach:

- delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER,

- uchylenia uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku.

Uzasadniając projekt uchwały skarbnik B. Walkowiak wyjaśniła, że pomoc finansową między samorządami jednostki mogą sobie udzielić według odrębnych uchwał i taka uchwała była wywołana, jednak zadanie to będzie to realizowane wspólnie z powiatem gnieźnieńskim i w tym momencie nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej i zmiana rozdziału, dlatego tę uchwałę należy wygasić, żeby nie było podwójnego zabezpieczenia środków w budżecie.
Do uchwały budżetowej zostanie wprowadzone to samo zadanie, tylko pod nazwą udzielenie dotacji celowej.

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław,

Wyjaśnień udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że w takich sytuacjach powiat udziela pomocy poprzez dotację dla poszczególnych gmin, natomiast w tym przypadku poziom szkody były na niższym poziomie niż dawałoby to uzasadnienie udzielenia pomocy w wysokości 10 tys. zł. Dotacja udzielona przez gminę Miłosław wynosi 5 tys. zł, Zarząd Powiatu postanowił przekazać dotację w tej samej wysokości.

Radna M. Taciak przytoczyła treść pisma z parafii rzymsko - katolickiej w Miłosławiu, w którym mowa jest o ocenie szkód dokonanych przez biegłego - na kwotę 35 tys. zł oraz rzeczoznawcy z PZU - na kwotę 25 tys. zł. Uwzględniając stopień zużycia itp. ostatecznie kwota zamknęła się na poziomie 11.903,00 zł. Radna zwróciła uwagę, że dotacja gminy i powiatu w całości zrekompensuje poniesioną szkodę.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że wielkość szkody jest wyższa, niż to, co było wycenione przez biegłych. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Miłosław określiło wielkość udziału gminy, dlatego też Zarząd opierając się na tym piśmie postanowił udzielić pomocy finansowej w takiej samej wysokości.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 5.


Ad. 5.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.


Uzasadnienia do projektów przedstawiła B. Walkowiak skarbnik powiatu mówiąc, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 253.841,00 zł (wolne środki pozostające na rachunku bankowym za 2014 rok) i przeznacza się dla:

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 3.841,00 zł na realizację projektu „Our Identity: National and European? – A research of National and European Landmarks (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius,

- Starostwa Powiatowego wprowadza się 250 tys. na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na realizację docelowego projektu pn. „„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – Budowa Centrum Treningowego” – wykonanie dokumentacji, którego pierwszym etapem jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, która umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel.

Ponadto zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna o kwotę 7.639,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.639,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- Gminy Miłosław – udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla parafii rzymsko – katolickiej w Miłosławiu w związku z pożarem domu parafialnego.

Starosta uzupełnił wypowiedź skarbnika mówiąc, że ta pilność uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji związana jest z tym, że jest to finansowane ze starej perspektywy, z tzw. programu technicznego, stąd dokumentacja musi być wykonana i rozliczona do końca 2015 roku. Nowe środki techniczne, pojawią się odpowiednio później i w związku z czym wykonanie tej dokumentacji i realizacja całego przedsięwzięcia wydłużałaby się w czasie, co zachwiałoby pewnymi uzgodnieniami dotyczącymi uruchomienia całego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się w uzasadnieniu do projektów uchwał stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu.


Ad. 6.

W punkcie „wolne głosy i wnioski” członkowie komisji dyskutowali nad kwestią informacji na sesjach Rady Powiatu dotyczących bieżącej sytuacji na terenie budowy Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.


Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący J. Szafarek zamknął 3 posiedzenie komisji.


Przewodniczący komisji


/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:06:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:07:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (27/02/2015 11:07:29)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.