AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Budżetowo - Finansowa (protokoły do nr 4/2015)

Protokół nr 37/2013
 

PROTOKÓŁ NR 37/2013

z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej

w dniu 19 grudnia 2013 roku


Przewodniczący komisji Józef Szafarek otworzył posiedzenie, powitał zebranych i stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Jerzy Mazurkiewicz prezes Fundacji „Z Nami Warto”.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie - punkt zrealizowany.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

 3. Informacja o środkach pozyskanych na obszary wiejskie w powiecie wrzesińskim
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przez gminy i lokalną Grupę Działania (LGD) „ Z Nami Warto”.

 4. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2014 rok.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.

Członkowie komisji bez uwag przyjęli porządek posiedzenia, w związku z czym przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 3.

Ad.3.

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” Jerzy Mazurkiewicz przedstawił analizę wykorzystania środków na działania osi 4 PROW 2007-2013 – materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tytułem wstępu prezes zaznaczył, że 16 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisał aneks do umowy na realizację lokalnej strategii i dodał, że są jeszcze do wykorzystania środki finansowe na małe projekty w wysokości 657.336,00 zł, w związku z tym nabór odbywać się będzie od 30 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku. Ponadto prezes poinformował, że wysokość środków na działania LGD w okresie 2009-2014 wynosiła 5.747.284 zł, z tego koszty bieżące LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja to kwota blisko 1 mln zł. Kwota ta jest elastyczna, z uwagi na to, że na funkcjonowanie LGD może być przeznaczone tylko 15% wykorzystanych środków. Prezes podkreślił, że LGD otrzymało dyplom z Urzędu Marszałkowskiego za zajęcie drugiego miejsca w ilości pozyskiwanych środków i w stosunku do innych lokalnych grup działania,LGD „Z Nami Warto” jest w tej komfortowej sytuacji, że może sobie w tej chwili odważnie pobierać kwoty na bieżące utrzymanie, jak i na nabywanie umiejętności i aktywizację. Aktywizacja obejmuje działania dotyczące szkoleń członków LGD, jak również są związane z wspieraniem programów np. aktywizacja kobiet wiejskich, wspieranie programu „Teatr na prowincji” i inne.

Kontynuując prezes omówił rodzaje działań podjętych przez LGD :

- odnowa i rozwój wsi – największa pula wykorzystanych środków – 2.173.690.00 zł – działania kierowane dla gmin i kościołów oraz innych stowarzyszeń – remonty obiektów, budowa świetlic, budowa placów zabaw, utwardzenia placów, remontów dachów, dofinansowanie do tych projektów wynosi 75 %,

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – działania skierowane dla rodzin rolniczych, wykorzystanych zostało 581.508,00 zł i były to projekty głównie na usługi – naprawa samochodów, gospodarstwa agroturystyczne i inne.

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw – jest to dodatkowe działanie, które nie jest adekwatne do działania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Istotą programu jest tworzenie przedsiębiorstw na terenie wiejskim.

Prezes zaznaczył, że niestety te dwa ostatnie działania obsługiwane są przez ARiMR w Poznaniu i w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich część dotycząca wypłat bezpośrednich dla rolników realizowana przez Biuro Powiatowe ARiMR we Wrześni funkcjonuje wzorcowo, to drugie działanie realizowane przez ARiMR w Poznaniu jest tragedią, dlatego też 16 grudnia br. reszta niewykorzystanych środków została przerzucona z różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i tworzenia mikroprzedsiębiorstw na małe projekty, dlatego, że ARiMR w Poznaniu nie gwarantuje, że wniosek złożony w grudniu 2013, czy styczniu 2014 będzie zrealizowany do końca 2015 roku. Prezes wspomniał, że w maju 2013 roku zostały złożone wnioski i do dzisiejszego dnia beneficjenci nie uzyskali pierwszego wezwania do uzupełnień wniosków. Dlatego też najwięcej jest wniosków wycofanych przez samych zainteresowanych, którzy myśleli że podpiszą umowę, która jest głównym punktem, który pozwala w banku wziąć kredyt pod to dofinansowanie i zrobić cesję. Wnioski dotyczące odnowy wsi i małych projektów złożone w grudniu br. będą rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski w uproszczonej procedurze. Prezes zwrócił uwagę, że na te działania była do wykorzystania kwota 4.504.628,00 zł, wnioskodawcy złożyli wniosków za 7 mln zł, natomiast na kwotę 2 mln zł odrzucono i wycofano wnioski. Wnioski w trakcie realizacji na kwotę 1.162.276,00 zł i zakończone na kwotę 2.685.016,00 zł. Prezes dodał, że LGD miała przyznane środki w wysokości 116.499,00 zł na wdrażanie projektu współpracy „WARTA” z udziałem LGD Zaścianek i LGD Unia Nadwarciańska. Środki te w całości zostały wykorzystane na fragment realizacji szlaku wodnego po rzece Warcie, przez tereny Noteci i Jeziora Gopło - zakupiono trzy pomosty pływające, które zostały zamontowane w Czeszewie, Pogorzelicy i Ratyniu przez Słupcą, czyli na odcinku od Mariny Lądu, przez Pyzdry do portu rzecznego w Nowym Mieście, który będzie przyjmował na okres zimy również jednostki pływające z Niemiec.

W ramach małych projektów – powiat wrzesiński przeprowadził remont kościoła poewangelickiego w Miłosławiu i planuje się remont oficyny w Kołaczkowie. Są to projekty, w których dofinansowanie wynosi 80 % . Oprócz tego środki z tego działania przeznaczone zostały na wyposażenie świetlic wiejskich, różnego typu imprezy, wyposażenie placów zabaw itp. Prezes zaznaczył, że do tej pory w LGD nie było gminy Nekla, gdyby gmina dołączyła w 2014 roku, wówczas łatwiej byłoby budować strategię działania zarówno pod względem obszaru, jak i w granicach administracyjnych powiatu.

W dyskusji głos zabrała radna M. Taciak pytając, z czego wynika długi termin rozpatrywania wniosków przez ARiMR w Poznaniu, czym w tej kwestii tłumaczy się Agencja.

Prezes J. Mazurkiewicz odpowiedział, że się nie tłumaczy i dodał, że ma ona zaległości w realizacji wniosków, na które wcześniej sama dokonywała naboru, natomiast w nowym rozdaniu te zadania będą przekazane do realizacji Urzędowi Marszałkowskiemu.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący komisji zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4.

Członkowie komisji jednogłośnie – 8 głosami „za” przyjęli plan pracy komisji na 2014 rok – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

W punkcie tym nie podjęto dyskusji.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący J. Szafarek zamknął
37 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący Komisji

/-/Józef Szafarek


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Szafarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (15/01/2014 09:36:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (15/01/2014 09:38:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (15/01/2014 09:38:38)
Lista wiadomości
Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2015
Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 października 2014 roku.
Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2014 roku.
Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 czerwca 2014 roku.
Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 maja 2014 roku.
Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 12 marca 2014 roku.
Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 29 stycznia 2014 roku.
Protokół nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 2 grudnia 2013 roku.
Protokół nr 35/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 27 listopada 2013 roku.
Protokół nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 23 października 2013 roku.
Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 września 2013 roku.
Protokół nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 13 czerwca 2013 roku.
Protokół nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 25 marca 2013 roku.
Protokół nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej z dnia 5 marca 2013 roku.
Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 29 stycznia 2013 r.