AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.

Uchwała nr 41/VIII/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. spółkach wodnych – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa, działające na terenie powiatu wrzesińskiego;

 2. wartościach wykonanych robót – rozumie się przez to koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak do kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na postawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z pominięciem kosztów pośrednich i zysku;

 3. bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na: wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dnia rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew lub krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dnia rowów maksymalnie do 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów oraz usuwaniu tzw. awarii drenarskich polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawy innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych;

 4. budowa i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych – rozumie się remont oraz budowę nowych zastawek na systemach urządzeń melioracji szczegółowych.

 

§ 2.1 Spółki wodne mogą otrzymać dotację z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 30 % wartości wykonanych robót.

2. Wielkość środków przeznaczonych na dotację określać będzie uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

3. Kryteria, jakie musi spełnić spółka wodna, aby otrzymać dotację, o której mowa w ust.1:

  1. minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego na rok – 20 zł,

  2. wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim – min. 70%,

  3. udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania min 30%.

 

§ 3. Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków, poprzez umieszczenie jej na stronie BIP Powiatu we Wrześni oraz wywieszeniu jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

§ 4.1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy na dofinansowanie robót, o których mowa w §1 pkt 3 i 4, realizowanych ze składek członkowskich, poprzez złożenie wniosku do Zarządu Powiatu.

 1. W imieniu spółek wodnych zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych we Wrześni ze stosownym wnioskiem może wystąpić Związek.

 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Do wniosku należy dołączyć opinię Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział Rejonowy we Wrześni o zasadności wykonania zgłoszonych robót.

 4. Do wniosku należy dołączyć:

  1. przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,

  2. potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

 1. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki lub przez pełnomocnika.

 

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu we Wrześni podejmuje w drodze uchwały, uwzględniając w szczególności:

  1. znaczenie zadań dla gospodarki wodnej,

  2. wysokość środków w budżecie Powiatu przeznaczoną na ten cel.

 

§ 6. Zarząd Powiatu we Wrześni powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu bądź nie udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu oraz umieszcza stosowną informację na stronie BIP Powiatu.

 

§ 7. 1 Warunkiem wypłacenia przez Powiat Wrzesiński dotacji jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

   1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin wykonania zadania,

   2. wysokość dotacji oraz termin wykonania zadania,

   3. termin wykorzystania dotacji,

   4. tryb kontroli wykonywania zadania,

   5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

   6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

 

§ 8.1. Zarząd Powiatu we Wrześni zobowiązany jest do sprawowania nadzoru i oceny realizacji umów oraz egzekwowania zwrotu każdej dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzi się w zakresie:

  1. kontroli wykonania zadania,

  2. gospodarowania przyznaną dotacją i właściwym jej wykorzystaniem oraz rozliczeniem,

  3. prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań.

 

§ 9.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Zarząd Powiatu we Wrześni w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

2.Kontrolowany w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 1 zawiadamia na piśmie Zarząd Powiatu we Wrześni o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

 

§ 10.1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu następuje na podstawie:

  1. protokołów odbioru sporządzonych wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy,

  2. rozliczenia finansowo-rzeczowego sporządzonego wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy.

 1. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia, nie później niż w terminie do 15 grudnia danego roku.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 12. Traci moc uchwała nr 231/XXXVI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2010 r.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

 

Załącznik do Uchwały nr 41 / VIII / 2011 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (04/05/2011 14:14:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (19/05/2011 14:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (19/05/2011 14:45:55)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni