AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.

Uchwała nr 52/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 100/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011 roku dokonuje się następujących zmian:1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 306.017,00 zł

to jest do kwoty 65.509.094,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 284.889,00 zł

to jest do kwoty 56.510.262,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 21.128,00 zł

to jest do kwoty 8.998.832,00 zł


2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 306.017,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 10.503,00 zł

to jest do kwoty 7.204.134,00 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 70.200,00 zł

to jest do kwoty 74.200,00 zł.

Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.


5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 446.017,00 zł

to jest do kwoty 70.829.589,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 446.017,00 zł

to jest do kwoty 56.325.096,00 zł

b) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 14.504.493,00 zł.


 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 446.017,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


 1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 10.503,00 zł

to jest do kwoty 7.204.134,00 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały.


9. W § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 70.200,00 zł

to jest do kwoty 74.200,00 zł.

Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. do niniejszej uchwały.
 1. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.320.495,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.


 1. W § 5 uchwały budżetowej ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.002.142,00 zł.”

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.636,00 zł

to jest do kwoty 81.121,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 54.498,00 zł

to jest do kwoty 517.093,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 417.093,00 zł.


 1. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

 1. zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.000,00 zł

to jest do kwoty 880.631,00 zł,

 1. nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w kwocie 1.118.425,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


 1. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą” po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do Uchwały nr 52/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok:

 1. Dochody zwiększa się o kwotę 306.017,00 zł z tytułu:

 1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-6/30/141/ZZJ/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku oraz decyzją nr FS5-4135-6/30-kor/197/ZZJ/2011 z dnia 10 maja 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2011 w dziale 801, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 5.996,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

 2. zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 255/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2011 o kwotę 10.503,00 zł z tego: dział 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 8.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku oraz dział 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.863,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

 3. otrzymanych środków od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez dostosowanie chodnika i przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czeszewo i Orzechowo,

 4. uzyskanych dotacji celowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. :

  1. Usamodzielniacz” w rozdziale 85201 o kwotę 18.200,00 zł,

  2. Zaczarowany ołówek” w rozdziale 85295 o kwotę 19.000,00 zł,

  3. Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach” w rozdziale 85201 o kwotę 14.000,00 zł,

  4. Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt” w rozdziale 85204 o kwotę 19.000,00 zł,

 5. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w rozdziale 80140 z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38.318,00 zł,

 6. zwiększonych wpływów osiąganych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną w rozdziale 85406 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 700,00 zł,

 7. otrzymanej darowizny w kwocie 4.000,00 zł od PGNiG w Poznaniu z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego oraz darowizny w kwocie 15.000,00 zł od Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie na realizację zadania „Sztuka bez kresu – życie bez stresu”. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

 8. otrzymanej darowizny od Cech Rzemiosł Różnych na nagrody dla uczniów w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA S.A. oraz zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.300,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

 9. zwiększonych wpływów osiąganych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na nowych zasadach w kwocie 34.000,00 zł,

 10. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna z wycinki oraz wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32.000,00 zł,

 11. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA S.A. oraz zwiększonych wpływów z usług osiąganych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 14.000,00 zł,

 12. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,

 13. dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

 1. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 446.017,00 zł z tego: 306.017,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz 140.000,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym.

 1. Ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.017,00 zł, z tego dla:

  1. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 5.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,

  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85205 o kwotę 8.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku,

  3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 1.863,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

  4. Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz na likwidację barier architektonicznych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez dostosowanie chodnika i przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czeszewo i Orzechowo,

  5. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w rozdziale 85201 o kwotę 18.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usamodzielniacz”,

  6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 o kwotę 19.000,00 zł oraz w rozdziale 85204 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaczarowany ołówek” oraz „Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt”,

  7. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w rozdziale 85201 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach”,

  8. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego oraz na realizację zadania „Sztuka bez kresu – życie bez stresu”,

  9. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów (środki otrzymane od darczyńcy) oraz na bieżące zakupy i naprawy,

  10. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

  11. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 6.000,00 zł oraz w rozdziale 85410 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

  12. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,

  13. o kwotę 39.018,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

 1. Z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2010 rok o kwotę 140.000,00 zł, z tego dla:

  1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (rozdział 75075 – 40.000,00 zł, rozdział 80195 – 8.000,00 zł, rozdział 85412 – 40.000,00 zł, rozdział 92605 – 52.000,00 zł).

 1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 54.498,00 zł i przeznacza się dla:

 1. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

 2. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bazy sportowej – siłownia,

 3. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch sal lekcyjnych,

 4. Liceum Ogólnokształcącemu zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 3.540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

 5. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 5.428,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

 6. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 5.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

 7. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 2.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

 8. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 2.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011.

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.654,00 zł i przeznacza się dla:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 5.304,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

 2. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 4.550,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Usamodzielniacz”,

 3. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 3.500,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach”,

 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85204 o kwotę 4.750,00 zł jako wkład własny do realizacji zadania pn.: „Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt” oraz w rozdziale 85295 o kwotę 4.750,00 zł jako wkład własny do realizacji zadania pn.: „Zaczarowany ołówek”,

 5. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

 6. Gminie Wrześni udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego mieszkania zniszczonego przez pożar w kwocie 10.000,00 zł.

 1. W budżecie dokonuje się dodatkowo następującej zmiany:

 1. przenosi się zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.

 1. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 11:40:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 11:41:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 11:41:37)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni