AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
 

UCHWAŁA NR 69/XII/2011

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 20 października 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, uchwałą nr 51/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, uchwałą
nr 58/X/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku, uchwałą nr 66/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:

 

 1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

 

 1. w kolumnie Rok 2011

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.212.696,00 zł” zastępuje się kwotą „65.383.968,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.768.958,00 zł” zastępuje się kwotą „56.812.220,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „8.443.738,00 zł” zastępuje się kwotą „8.571.748,00 zł”, w tym:

 3. w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.274.748,00 zł” zastępuje się kwotą „1.402.758,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „56.177.703,00 zł” zastępuje się kwotą „56.904.429,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.507.488,00 zł” zastępuje się kwotą „37.533.999,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę
  „7.918.651,00 zł” zastępuje się kwotą „8.021.438,00 zł”,

 3. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „1.733.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.740.331,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „9.034.993,00 zł” zastępuje się kwotą „8.479.539,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „1.280.563,00 zł” zastępuje się kwotą „1.866.204,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „10.315.556,00 zł”, zastępuje się kwotą „10.345.743,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu, z tego: kwotę „3.594.439,00 zł”, zastępuje się kwotą „3.619.439,00 zł”,

 1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „912.792,00 zł”, zastępuje się kwotą „937.792,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „6.721.117,00 zł” zastępuje się kwotą „6.726.304,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „13.887.294,00 zł” zastępuje się kwotą „13.892.481,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,055119” zastępuje się wskaźnikiem „0,055357”,

 4. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,51 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,54%”,

 5. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „31,23 %” zastępuje się wskaźnikiem „31,15 %”,

 6. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 57.090.495,00 zł” zastępuje się kwotą „57.842.221,00 zł”,

 7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „70.977.789,00 zł” zastępuje się kwotą „71.734.702,00 zł”,

 8. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-5.765.093,00 zł” zastępuje się kwotą
  „-6.350.734,00 zł”,

 9. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „8.446.740,00 zł” zastępuje się kwotą „9.032.381,00 zł”,

 10. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu”, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wolne środki” kwotę „1.280.563,00 zł” zastępuje się kwotą „1.866.204,00 zł”,

 2. w wierszu lp. c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” kwotę „1.401.084,00 zł” zastępuje się kwotą „815.443,00 zł”,

 

 1. w kolumnie Rok 2012

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „60.395.758,00 zł” zastępuje się kwotą „61.095.758,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „57.299.207,00 zł” zastępuje się kwotą „57.999.207,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „3.201.931,00 zł” zastępuje się kwotą „3.473.405,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.942.433,00 zł” zastępuje się kwotą „7.642.433,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „6.942.433,00 zł”, zastępuje się kwotą „7.642.433,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.842.152,00 zł” zastępuje się kwotą „3.542.152,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.842.152,00 zł” zastępuje się kwotą „3.542.152,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0.067890” zastępuje się wskaźnikiem „0,067112”,

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,018226” zastępuje się wskaźnikiem „0,015254”,

 1. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „6,79 %” zastępuje się wskaźnikiem „6,71%”,

 2. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „28,30 %” zastępuje się wskaźnikiem „27,97 %”,

 3. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.120.758,00 zł” zastępuje się kwotą „57.820.758,00 zł”,

 

 

 

 1. w kolumnie Rok 2013

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „3.168.769,00 zł” zastępuje się kwotą „3.446.019,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,040763” zastępuje się wskaźnikiem „0,041347”,

 1. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „55.665.120,00 zł” zastępuje się kwotą „55.165.120,00 zł”.

 

 1. w kolumnie Rok 2014

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „3.496.919,00 zł” zastępuje się kwotą „3.498.149,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,050520” zastępuje się wskaźnikiem „0,051105”.

 

 1. w kolumnie Rok 2015

a. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,067332” zastępuje się wskaźnikiem „0,070888”.

 

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

 

 1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „39.185.176,00 zł” zastępuje się kwotą „39.741.732,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „3.134.417,00 zł” zastępuje się kwotą „3.141.019,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „5.684.647,00 zł” zastępuje się kwotą „5.956.121,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „3.168.769,00 zł” zastępuje się kwotą „3.446.019,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „3.496.919,00 zł” zastępuje się kwotą „3.498.149,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „8.029.062,00 zł” zastępuje się kwotą „8.585.618,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „34.715.077,00 zł” zastępuje się kwotą „35.271.633,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „1.733.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.740.331,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „3.201.931,00 zł” zastępuje się kwotą „3.473.405,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „3.168.769,00 zł” zastępuje się kwotą „3.446.019,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „3.496.919,00 zł” zastępuje się kwotą „3.498.149,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.503.956,00 zł” zastępuje się kwotą „6.060.512,00 zł”.

 1. w wierszu I Programy, projekty lub zadania (razem)

 1. w kolumnie „2011” kwotę „2.924.417,00 zł” zastępuje się kwotą „2.929.297,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „3.973.743,00 zł” zastępuje się kwotą „3.968.863,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „2011” kwotę „1.523.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.528.609,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.491.027,00 zł” zastępuje się kwotą „1.486.147,00 zł”,

 1. w wierszu A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) z tego:

 1. w kolumnie „2011” kwotę „2.409.417,00 zł” zastępuje się kwotą „2.414.297,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „3.113.743,00 zł” zastępuje się kwotą „3.108.863,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „2011” kwotę „1.008.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.013.609,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „631.027,00 zł” zastępuje się kwotą „626.147,00 zł”,

 1. w wierszu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (Dział 853, rozdział 85395), z tego:

 1. w kolumnie „2011” kwotę „1.008.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.013.609,00 zł,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „527.335,00 zł” zastępuje się kwotą „522.455,00 zł,

 1. w wierszu Projekt "Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe”,

 1. w kolumnie „2011” kwotę „211.235,00 zł” zastępuje się kwotą „216.115,00 zł,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „240.425,00 zł” zastępuje się kwotą „235.545,00 zł,

 3. w wierszu II. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają
  w okresie dłuższym niż rok

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.714.120,00 zł” zastępuje się kwotą „4.270.676,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „210.000,00 zł” zastępuje się kwotą „211.722,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „1.710.904,00 zł” zastępuje się kwotą „1.987.258,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „882.304,00 zł” zastępuje się kwotą „1.159.554,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „908.304,00 zł” zastępuje się kwotą „909.534,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.714.120,00 zł” zastępuje się kwotą
  „4.270.676,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.714.120,00 zł” zastępuje się kwotą „4.270.676,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „210.000,00 zł” zastępuje się kwotą „211.722,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „1.710.904,00 zł” zastępuje się kwotą „1.987.258,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „882.304,00 zł” zastępuje się kwotą „1.159.554,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „908.304,00 zł” zastępuje się kwotą „909.534,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.714.120,00 zł” zastępuje się kwotą
  „4.270.676,00 zł”.

 7. w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcia:

 1. wiersz Dzierżawa kserokopiarki (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „8.856,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „1.722,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „2.952,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „2.952,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „1.230,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „8.856,00 zł”.

 1. wiersz Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „547.700,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „273.402,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „274.298,00 zł”,

 5. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „547.700,00 zł”.

 

 1. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/11/2011 09:05:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/11/2011 09:23:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/11/2011 09:23:02)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni