AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.

Uchwała nr 48/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań


Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.150 ze zm.), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. spółkach wodnych – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, działające na terenie powiatu wrzesińskiego;

 2. bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na: wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew lub krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów maksymalnie do 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów oraz usuwaniu tzw. awarii drenarskich polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych;

 3. budowie i remoncie zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych – rozumie się remont oraz budowę nowych zastawek na systemach urządzeń melioracji szczegółowych.


§2. 1.Spółki wodne mogą otrzymać dotację w wysokości określonej w budżecie powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych w wysokości do 30 % wartości wykonanych robót.

 1. Kryteria, jakie musi spełnić spółka wodna, aby otrzymać dotację, o której mowa w ust.1:

  1. minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego na rok – 20 zł,

  2. wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim – min. 70%,

 1. Ust. 2 pkt 2 nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w roku, w którym składany jest wniosek.

 2. Wielkość środków przeznaczonych na dotację określać będzie uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.


§3. Informację o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w §2 oraz o terminie składania wniosków Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu we Wrześni i wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni.


§4. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy na dofinansowanie robót, realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz budowie i remoncie zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych i składać wnioski do Zarządu Powiatu we Wrześni w terminie do 15 kwietnia danego roku budżetowego, przy czym w roku 2011 do dnia 15 sierpnia 2011 roku.

§5.1. Wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w §2 powinien zawierać:

  1. dane dotyczące wnioskodawcy:

   1. pełną nazwę spółki wodnej,

   2. adres,

   3. datę i numer wpisu do katastru wodnego,

   4. nr rachunku bankowego,

   5. dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

  2. informacje dotyczące działalności spółki wodnej w roku poprzedzającym rok budżetowy poprzez określenie:

   1. powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej,

   2. długość rowów objętych działalnością spółki wodnej,

   3. wartości procentowych ściągniętych składek obliczone w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia

   4. wysokość składki członkowskiej,

  3. udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania,

  4. wysokość wnioskowanej dotacji,

  5. zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych,

  6. termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót.

 1. Ust. 1 pkt 2c nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w roku, w którym składany jest wniosek.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

  1. przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,

  2. potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§6. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu we Wrześni podejmuje w drodze uchwały, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadań dla właściwej gospodarki wodnej, utrzymania w sprawności urządzeń melioracyjnych oraz zapobieżenie dekapitalizacji przedmiotowych urządzeń,

2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na dotację dla spółek wodnych.


§7.1. Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu powiatu w formie pisemnej.

2. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.


§8.1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Wrzesiński dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w §2 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

 1. Umowa powinna określać w szczególności:

  1. szczegółowy opis zadania, w tym celu, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,

  2. wysokość dotacji i tryb płatności

  3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,

  4. tryb kontroli wykonania udzielonej dotacji,

  5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

  6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.


§9.1. Zarząd Powiatu we Wrześni sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez spółkę wodną, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

 1. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Spółka wodna na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

 2. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zarząd Powiatu zarówno w siedzibie spółki wodnej, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

 3. O wynikach kontroli Zarząd Powiatu poinformuje spółkę wodną na piśmie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

 4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 14 dni od otrzymania wniosków i zaleceń o których mowa w ust. 4 zawiadamia organ kontrolujący o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.


§10.1 Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu następuje na podstawie:

  1. protokołów odbioru sporządzonych wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy,

  2. rozliczenia i sprawozdania sporządzonego wg wzoru ustalonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty wraz z potwierdzeniami ich zapłaty; w przypadku spółek wykonujących roboty z udziałem zewnętrznego wykonawcy.

 1. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji budżetu powiatu przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia, nie później niż w terminie do 15 grudnia danego roku.


§11. Zasady i tryb udzielania dotacji określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do Związku Spółek Wodnych we Wrześni – na zadania realizowane przez ten Związek.


§12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§13. Traci moc uchwała nr 231/XXXVI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.


§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (05/08/2011 14:35:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (05/08/2011 14:37:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (05/08/2011 14:37:54)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni