AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.

UCHWAŁA NR 62/XI/2011

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 22 września2011 r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r. – Dz. U. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

 2. rozmiar zniżek i zasady ich udzielania dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze,

 3. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,

 4. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński,

 2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach,

 3. kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły,

 4. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. nr 97, poz. 674 ze zmianami).


§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin zajęć, dla których szkolny plan
nauczania, w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku szkolnego nie
wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do
realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć
(zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar zajęć nauczyciela
w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin, określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Średni roczny tygodniowy wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz sumy liczby obowiązkowego realizowanego wymiaru zajęć w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym podzielonej przez liczbę tygodni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie roku szkolnego.

3. Średni wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę, określa się średni obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;

2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół.

6W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć, następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.


§ 4. 1Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obniża się z tego

tytułu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wysokości określonej w następującej tabeli:


l.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu:

3

2.

wicedyrektor szkoły (zespołu):

7

3.

kierownik szkolenia praktycznego

6

4.

kierownik internatu

12

5.

dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

8

6.

dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

4

7.

wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

10


2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.


§ 5. 1. Dyrektor szkoły, w przypadku gdy warunki funkcjonowania szkoły powodują
zwiększenie zadań, może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku
realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 4.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela Starosta Wrzesiński określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie.

4. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, udziela dyrektor szkoły, określając jednocześnie wymiar i czas trwania zwolnienia z zastrzeżeniem ust. 3.


§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia praktycznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:
l.p.


Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

pedagodzy,

22

2.

psycholodzy,

22

3.

logopedzi,

22

4.

doradcy zawodowi,

22

5.

nauczyciele zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej prowadzący zajęcia praktyczne

22

6.

nauczyciele zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej prowadzący zajęcia teoretyczne

18§ 7. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze,
prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się wg
zasady proporcjonalności przydzielonych godzin do wymiaru pensum nauczanych
przedmiotów.

2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1.

3. Godziny zajęć przeprowadzone powyżej wymiaru ustalonego w myśl ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.


§ 8. Traci moc uchwała nr 114/XV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2008 roku.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (20/10/2011 10:19:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (20/10/2011 10:21:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (20/10/2011 10:21:43)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni