AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
 

Uchwała nr 59/X/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 100/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 52/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwała nr 132/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 135/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 6 lipca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

 

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł

to jest do kwoty 65.716.003,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.736,00 zł

to jest do kwoty 56.656.951,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 60.220,00 zł

to jest do kwoty 9.059.052,00 zł

 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 178.956,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 85.000,00 zł

to jest do kwoty 7.289.134,00 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

 

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł

to jest do kwoty 71.036.498,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.153,00 zł

to jest do kwoty 56.433.202,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.803,00 zł

to jest do kwoty 14.603.296,00 zł.

 

 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 178.956,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 98.803,00 zł

to jest do kwoty 14.603.296,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 85.000,00 zł

to jest do kwoty 7.289.134,00 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

 

 1. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zwiększa się wydatki

o kwotę 15.680,00 zł

to jest do kwoty 11.664.501,00 zł.

9. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10.225,00 zł

to jest do kwoty 91.346,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 27.007,00 zł

to jest do kwoty 490.086,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 390.086,00 zł.

 

 1. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

 1. zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 15.000,00 zł

to jest do kwoty 865.631,00 zł,

 1. zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę 2.800,00 zł

to jest do kwoty 1.115.625,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr 59/X/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

 

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok:

 

 1. Dochody zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł z tytułu:

 1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/668, 686/30/SAA/11/6004/6162 z dnia 29 lipca 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2011 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Pietrzyków na remont świetlicy (15.000,00 zł) oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gozdowo, na remont piętra wraz z klatką schodową (70.000,00 zł),

 2. otrzymanej darowizny w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata 2011”dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej,

 3. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie) w rozdziale 85203 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 400,00 zł,

 4. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie) w rozdziale 85203 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł,

 5. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Urząd Pracy w rozdziale 85333 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł,

 6. zwiększonych wpływów osiąganych przez Rodzinny Dom Dziecka w rozdziale 85201 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł,

 7. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Politechnicznych w rozdziale 80130 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wpływów z rożnych dochodów w kwocie 10.357,00 zł,

 8. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływów z różnych dochodów oraz z różnych opłat w kwocie 869,00 zł,

 9. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w rozdziale 80140 z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 11.000,00 zł,

 10. zwiększonych wpływów osiąganych przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 oraz w rozdziale 75020 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 40.594,00 zł,

 11. zwiększenia dochodów budżetowych – 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.736,00 zł,

 12. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna z wycinki wpływów z różnych opłat oraz wpływów odsetek w kwocie 15.300,00 zł,

 13. zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywania pojazdu w kwocie 7.000,00 zł. W/w opłaty stanowią dochód powiatu i zostały zapisane w rozdziale 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

 

 1. Ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.956,00 zł, z tego dla:

  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie) zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piętra wraz z klatką schodową,

  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie) zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy,

  3. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.357,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i naprawy,

  4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 30.314,00 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Kaliskiej 1 zniszczonych po pożarze oraz w rozdziale 75020 o kwotę 10.280,00 zł na zakup klimatyzatorów (środki uzyskane od ubezpieczyciela),

  5. Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

  6. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

  7. o kwotę 25.905,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

 

 1. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 27.007,00 zł i przeznacza się dla:

 1. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

 2. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 23.507,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

 

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.680,00 zł i przeznacza się dla:

 1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 15.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni".

 

 1. W budżecie dokonuje się dodatkowo następujących zmian:

 1. po dokonanej analizie zmniejsza się plan w rozdziale 75647 o kwotę 91.174,00 zł oraz w rozdziale 85201 o kwotę 25.464,00 zł i przeznacza się dla:

 1. Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

 2. Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 kwotę 27.108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

 3. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 50.198,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (rozdział 70005 – 30.000,00 zł, rozdział 85395 – 198,00 zł, rozdział 92195 – 20.000,00 zł), kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania prawnego oraz kwotę 10.464,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych,

 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 1. przenosi się zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł z zadań majątkowych pn.:

"Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" kwotę 7.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" kwotę 20.000,00 zł, „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwotę 33.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwotę 60.000,00 zł.

 

 1. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.1

Załącznik nr 3.2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 08:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 08:57:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 08:57:28)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni